Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Skelbimai

Prašykime Dievą, kad apšviestų mūsų protą, sustiprintų sielą, kad savo malone padėtų mums pasibjaurėti kasdienine nuodėme, nes ji to tikrai verta. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mintis.

 

________________________________________________________

Pakuonio bažnyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Sekmadieniais – 13 val.

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Sekmadieniais – 11 val.

Viršužiglio bažnyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Sekmadieniais – 10 val

________________________________________________________  

Šv. Ko­mu­ni­jos, Iš­pažin­ties sak­ra­men­tams ruo­ši­masis

Netrukus pradėsime pasiruošimo Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams šeimų susitikimus. Kvie­čia­me vi­sus Pa­kuo­nio, Pi­liuo­nos ir Vir­šu­žig­lio parapijiečius, norinčius ruoš­tis sak­ra­men­tų šven­ti­mui, kreip­tis į pa­ra­pi­jos kle­bo­ną iki spalio 1 die­nos.

 

Vai­kų pa­si­ruo­ši­mui krikščio­niškam gy­ve­ni­mui di­džiau­sią įta­ką turi tė­vų (šei­mos) pa­vyz­dys ir auk­lė­ji­mas. Todėl Katekizmo tiesų gilinimuisi kviečiame pirmiausia tėvelius, tėčius ir mamas kartu. Tėvų gilinimasis į krikščioniškąjį tikėjimą ir asmeninis jo praktikavimas, - vaikams yra pati geriausia pamoka gyvenimui.

 

Taip pat kviečiame ir visus kitus žmones dalyvauti Katekizmo pamokose, susitikimuose. Nesvarbu kokio amžiaus esate. Dažnam ir senyvo amžiaus žmogui verta prisiminti ar naujai sužinoti tai, kas atrodo buvo žinoma ar girdėta.

 

Susitikimams, pokalbiams, gilinimuisi į tikėjimo dalykus durys atviros visiems!

Šeimų susitikimus pradėsime nuo spalio mėnesio ir baigsime gegužės mėnesį.

 

Planuojami taip pat ir atskiri vakariniai susitikimai su tais, kuriems norisi pasigilinti tikėjimo klausimuose. Kada ir kur jie bus rengiami informuosime spalio pradžioje.

 

Ðeimø ir namø laiminimas

Kurie norite, kad bûtø palaiminami Jûsø namai ar ðeima, ar norite pokalbiui, iðpaþinèiai, maldai su kunigu, kvieèiame asmeniðkai kreiptis á parapijos klebonà tel. 8 688 37142, arba atvykite pas já á namus Pakuonyje, Tylos g. 18.

Norintys ðvæsti Susitaikinimà (Iðpaþintá), visada galite atvykti pas klebonà á namus, prieð tai susiderinus laikà telefonu.

Pakuonio parapijos aktyvo grupës nutarimai

1. Dràsiai prisiimti konkreèias atsakomybes, veiklas, kurios yra reikalingos parapijos þmonëms.

2. Ruoðti, organizuoti teminius, ðventinius renginius vaikams, ðeimoms ir visiems parapijieèiams.

3. Vykdyti tolimesná baþnyèios remontà. Nors ir parapijos finansinë situacija neleidþia imtis darbø, bet vis tiek norisi atlikti baþnyèios vidaus (sienø) apdailos darbus. Todël kvieèiami visi parapijieèiai pritarti ðiam tikslui, ir prisidëti sava auka ðiems darbams atlikti. Taip pat laukiami rëmëjai (ûkininkai, verslininkai), galintys paremti Pakuonio parapijà, jos veiklà ir ûkinius darbus.

4. Jau yra pradëti parapijos parko scenos árengimo darbai. Paruoðtos metalinës konstrukcijos, ir tuoj pradësime statybos darbus. Metalinës konstrukcijos kainavo - 1200 eurø. Pilnai árengti scenà gali kainuoti dar tiek pat. Tad buvo nutarta ieðkoti rëmëjø, taip pat baþnyèioje ðiam tikslui padëti aukø dëþutæ, kad galëtø prisidëti visi parapijieèiai.

(Virðuþiglio parapijos aktyvo nutarimus rasite sekanèiame “Parapijos” numeryje.)

Pakuonio ir Virðuþiglio parapijø pastoraciniø grupiø þmonës,

á kuriuos visada galime kreiptis rûpimais klausimais

Pakuonio parapijos aktyvo þmonës:

Stasë Venèaitienë,

Renata Þibienë,

Giedrë Kavaliauskienë,

Jûratë Keturakienë,

Saulius Puþas,

Marytë Puþienë,

Virginija Galinienë (vargonininkë),

kun. Rimas Pilypaitis (klebonas)

Ðioje savaitëje susirinkæ aptarëme mûsø parapijos veiklos kryptis, kuriose dràsiai turëtume veikti, nelaukdami, kad kazkas uþ mus augintø parapijos ðeimynà, mûsø gyvavimo vaizdà. Tuo ásipareigodami parodyti tikëjimà sava veikla, darydami tai, kas nepriklauso mums, bet yra reikalinga dël visø - tikinèiø Dievu, krikðèioniø ðeimynos.

Virðuþiglio parapijos aktyvo þmonës:

Vidas Balèiûnas (zakristijonas),

Kæstutis Malinauskas,

Vida Malinauskienë,

Marija Þiûrienë,

Valentinas Þiûra,

Algimantas Juozapavièius,

Raimonda Juozapavièienë,

Asta Ðiugþdienë,

Virginija Kerdokienë,

Vytautas Maþlekas (vargonininkas),

kun. Rimas Pilypaitis (klebonas)

Praëjusá sekmadiená, antrame mûsø susirinkime, nutarëme auginti vienas kità tikëjime, kad suprastume save kas esame. Dël ðio tikslo atskirø kaimø ir gatviø þmonës bus kvieèiami bendriems susitikimams.

Daugiau aktyvo grupiø nutarimø bus paskelbta kitame laikraðèio numeryje.

 
Ðeimø ir namø laiminimas

Visi, kurie norite, kad bûtø kartu laiminami Jûsø namai, ðeima, ar tiesiog pokalbiui, maldai su kunigu, kvieèiame asmeniðkai kreiptis á parapijos klebonà (Pakuonyje, Tylos g. 18)

 
Caritas” skelbimas

Pakuonio parapijos “Caritas” gali padëti visiems drabuþiais, batais ir kitais daiktais. Ðiuo metu turime ir þmonëms su negalia, vyresnio amþiaus þmonëms bei vaikams reikalingø daiktø, tai: veþimëliø, vaikðtyniø, vaikiðkø veþimëliø vasarai ir ne tik (net vienà veþimëlá, skirtà dvynukams), sëdyniø automobilyje ir prie dviraèio.

Visuomet galite apsilankyti antradieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 14 val. Pakuonio parapijos namuose “Carito” skyriuje, adresu: Auðros g. 3. Arba kreiptis kitomis dienomis tel.: 8 688 37142 (kun. Rimas) ir 8 680 25287 (“Caritas”

 

Idëjø ir ávairios tematikos vakarø praleidimo pasiûlymas

Atëjus rudeniui ir, dar vëliau – þiemai, kiekvieno penktadienio vakarus bûtø galima praleisti Pakuonio parapijos namø salëje. Jei turite idëjø ir noro organizuoti kokià nors veiklà (maþiems ar dideliems), kvieèiame atsiliepti ir dràsiai imtis iniciatyvos.

 

***

EUCHARISTIJA

(praktiniai patarimai)

 

Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).

 

KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.

Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.

Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.
 

 

KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.

* Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo.

* Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.

* Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.

* Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).

* Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).

* Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.

***
 
 
Kvietimas, prašymas

Reikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

 
***

San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos.
San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.

Dėkojame visiems kitiems parapijiečiams, kurie atskirai sava auka ar malda prisidedate prie Pakuonio parapijos vykdomų darbų rėmimo!

***

Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.

“Parapija” ir “www.pakuonioparapija.lt”

Kviečiame visus – norinčius ir galinčius, prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga.
Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
 
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}