Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Skelbimai

Prašykime Dievą, kad apšviestų mūsų protą, sustiprintų sielą, kad savo malone padėtų mums pasibjaurėti kasdienine nuodėme, nes ji to tikrai verta. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mintis.

 

________________________________________________________

Pakuonio bažnyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val.
Šeštadieniais – 10 val.
Sekmadieniais – 13 val.

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Sekmadieniais – 11 val.

Viršužiglio bažnyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Sekmadieniais – 10 val

   
Adoracija Viršužiglio bažnyčioje
Nors jau ir žiema, bet ateinantį sekmadienį, Viršužiglio bažnyčioje, po Eucharistijos šventimo (10 val.) planuojama Švč. Sakramento adoracija, truksianti iki 15 val.
Kad sušilti ir jaukiau pabūti adoracijoje, bažnyčioje rasite karštos arbatos.

Pokalbiai prie arbatos apie tai, kas svarbu
Sekantis pokalbių vakaras planuojamas sausio 20 d., šeštadienį, 17 val.

Jurgita Mučekienė visiems labai dėkoja už finansinę, moralinę ir kt. suteiktą pagalbą. Ji tiki Dievu, ir Jam dėkoja už Jus visus!

Malda už krikščionių vienybę
Sausio 18 – 25 dienomis yra meldžiamasi už krikščionių vienybę. Kviečiame įsijungti į bendrą maldą. Bažnyčioje ar namuose galima naudoti šią maldą:
“Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji buna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs” – taip meldėsi Jėzus.

Malda: Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS Kalėdinis laiškas
2017-12-25
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS Kalėdinis laiškas

zzzz.jpgPradžios knygoje rašoma: „Viešpats Dievas tarė: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką“ (Pr 2, 18). Kai Viešpats tai įvykdė, prasidėjo žmogiška bendrystė. Nuo tada iki mūsų dienų ji reiškiasi įvairiausiais būdais. Ji pilnatviškesnė, kai galime bendrauti su kitu žmogumi matydami jo veidą, girdėdami balsą, jį priimdami.

Žmonija nuolat kuria, tobulina bendravimo, susisiekimo, apsikeitimo informacija priemones ir būdus. Vis dėlto žodis visada lieka svarbiausiu bendravimo elementu. Net labai ištobulintos techninės priemonės tik papildo mūsų bendravimo turinį – mintis, sumanymus, pasidalijamus jausmus. Tad ypatingų švenčių dienomis pirmiausia norisi linkėti, kad daugiau laiko praleistume vieni kitų artumoje, šeimoje ar kitoje draugijoje bendraudami tiesiogiai, sutelkdami dėmesį į šalia esantį žmogų, o ne į technines bendravimo priemones.

Kalėdų dienos šv. Mišių liturgijoje Evangelija mums skelbia: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas“ (Jn 1, 1). Toliau Evangelijoje sakoma: „Visa per jį (tai yra per Žodį) atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1,2). Tardamas žodį Dievas visa kuria, taip pat bendrystę su žmogumi. Šventąjį Raštą, kuris mums yra pagrindinis Dievo pažinimo šaltinis, taip pat svarbiausias kelrodis gyvenime, dažnai vadiname Dievo žodžiu.

Apreikšdamas savo Žodį ir įsikūnydamas Dievas laiduoja amžiną bendrystę su žmogumi. Kūrėjas visada pirmas žengia link žmogaus. Apie tai mums byloja Šventosios Kalėdos. Jos mums paskelbia džiugią žinią, kurią žodžiu žmonijai praneša Dievo pasiųstas angelas: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11). Šventosios Kalėdos kviečia suklusti, išgirsti šį Dievo žmogui tariamą žodį ir priimti ateinantį Jėzų. Pradėti bendrystę su dėl mūsų Žmogumi tapusiu Gyvuoju Dievu, ja džiaugtis, ją palaikyti ir puoselėti.

Bendrauti su Dievu, skirtingai nei su žmonėmis, nepadės žmogaus sukurtos ryšio priemonės. Negelbės nei telefonas, nei geriausias kompiuteris, nei internetas, nors šie dalykai ir gali pasitarnauti gilesniam Dievo pažinimui. Auginti bendrystei su Kūrėju pakaks paprasto, nuoširdaus maldos žodžio. Tokiam augimui prasmingai pasitarnaus ir Kalėdų šventes lydintys tradiciniai jų palydovai. Šventinę liturgiją papildys Dievo gerumą primenantys geri darbai, pradžiugins kalėdinės dovanos, netgi mums nuo mažens pažįstami šių švenčių simboliai – papuošta eglė, kalėdinė prakartėlė.

Dar advento pradžioje Šv. Petro aikštėje Vatikane kalėdinės eglės įžiebimo proga popiežius Pranciškus priminė šiuos du Kalėdų simbolius – eglę ir prakartėlę, mus taip pat mokančius ir skatinančius įsijungti į artimą bendrystę su Dievu. Popiežius sakė: „Tai Dievo gailestingumo ženklai, rodantys kaip Jis dalyvauja ir rūpinasi žmonija <...>. Medis, išaugęs į viršų, skatina „siekti aukštesniųjų malonės dovanų“, pakilti virš matymui trukdančio rūko, kad apgaubtų Kristaus šviesos skleidžiamas grožis ir džiaugsmas. Prakartėlės paprastume susitinkame ir kontempliuojame švelnumą Dievo, kuris apsireiškia Kūdikėlyje Jėzuje.“

Tegul, mielieji, mums visiems – ir mažiesiems, ir jaunimui, ir suaugusiems, ir jau garbingo amžiaus sulaukusiems –- Kristaus atėjimas būna džiugus paskatinimas priimti į mūsų gyvenimą ateinantį Dievą, atpažįstamą per jo Žodį, per šventąją liturgiją, slėpiningus Kalėdų laiko ženklus, taip pat tarp žmonių sklindantį gerumą. Tebūna mūsų širdys jam atviros, tegul mūsų pastogėse Kūdikėliui Jėzui nepritrūksta nei vietos, nei širdies šilumos, nei mielo, gražaus, džiugioje maldoje sudėto žodžio. Tegul šventinį džiaugsmą įprasmina dalyvavimas Kalėdų liturgijoje Dievo namuose. Tegul visa tai augina vis stipresnę ir bendrystę su mūsų Atpirkėju, teapima ši bendrystė ir mūsų namų aplinką, mūsų šeimas, bičiulius, visus geros valios žmones.

Visiems linkiu šviesių, viltingų, džiugių ir prasmingų Kalėdų švenčių bendrystėje su Jėzumi ir artimaisiais.


Pokalbiai prie arbatos apie tai, kas svarbu
Sekantis pokalbių vakaras planuojamas sausio 6 d., šeštadienį, 17 val.
Kviečiame visus drąsiau ir noriau ateiti ar atvažiuoti kalbėtis apie tai, kuo mes, krikščionys, gyvename ar turime gyventi. Būkime sąmoningi krikščionys.
 

Pakuonio parapijos aktyvo grupës nutarimai

1. Dràsiai prisiimti konkreèias atsakomybes, veiklas, kurios yra reikalingos parapijos þmonëms.

2. Ruoðti, organizuoti teminius, ðventinius renginius vaikams, ðeimoms ir visiems parapijieèiams.

3. Vykdyti tolimesná baþnyèios remontà. Nors ir parapijos finansinë situacija neleidþia imtis darbø, bet vis tiek norisi atlikti baþnyèios vidaus (sienø) apdailos darbus. Todël kvieèiami visi parapijieèiai pritarti ðiam tikslui, ir prisidëti sava auka ðiems darbams atlikti. Taip pat laukiami rëmëjai (ûkininkai, verslininkai), galintys paremti Pakuonio parapijà, jos veiklà ir ûkinius darbus.

)

Pakuonio ir Virðuþiglio parapijø pastoraciniø grupiø þmonës,

á kuriuos visada galime kreiptis rûpimais klausimais

Pakuonio parapijos aktyvo þmonës:

Stasë Venèaitienë,

Renata Þibienë,

Giedrë Kavaliauskienë,

Jûratë Keturakienë,

Saulius Puþas,

Marytë Puþienë,

Virginija Galinienë (vargonininkë),

kun. Rimas Pilypaitis (klebonas)

Ðioje savaitëje susirinkæ aptarëme mûsø parapijos veiklos kryptis, kuriose dràsiai turëtume veikti, nelaukdami, kad kazkas uþ mus augintø parapijos ðeimynà, mûsø gyvavimo vaizdà. Tuo ásipareigodami parodyti tikëjimà sava veikla, darydami tai, kas nepriklauso mums, bet yra reikalinga dël visø - tikinèiø Dievu, krikðèioniø ðeimynos.

Virðuþiglio parapijos aktyvo þmonës:

Vidas Balèiûnas (zakristijonas),

Kæstutis Malinauskas,

Vida Malinauskienë,

Marija Þiûrienë,

Valentinas Þiûra,

Algimantas Juozapavièius,

Raimonda Juozapavièienë,

Asta Ðiugþdienë,

Virginija Kerdokienë,

Vytautas Maþlekas (vargonininkas),

kun. Rimas Pilypaitis (klebonas)

Praëjusá sekmadiená, antrame mûsø susirinkime, nutarëme auginti vienas kità tikëjime, kad suprastume save kas esame. Dël ðio tikslo atskirø kaimø ir gatviø þmonës bus kvieèiami bendriems susitikimams.

Daugiau aktyvo grupiø nutarimø bus paskelbta kitame laikraðèio numeryje.

 
Caritas” skelbimas

Pakuonio parapijos “Caritas” gali padëti visiems drabuþiais, batais ir kitais daiktais. Ðiuo metu turime ir þmonëms su negalia, vyresnio amþiaus þmonëms bei vaikams reikalingø daiktø, tai: veþimëliø, vaikðtyniø, vaikiðkø veþimëliø vasarai ir ne tik (net vienà veþimëlá, skirtà dvynukams), sëdyniø automobilyje ir prie dviraèio.

Visuomet galite apsilankyti antradieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 14 val. Pakuonio parapijos namuose “Carito” skyriuje, adresu: Auðros g. 3. Arba kreiptis kitomis dienomis tel.: 8 688 37142 (kun. Rimas) ir 8 680 25287 (“Caritas”

 

 

***

EUCHARISTIJA

(praktiniai patarimai)

 

Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).

 

KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.

Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.

Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.
 

 

KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.

* Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo.

* Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.

* Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.

* Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).

* Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).

* Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.

***
 
 
Kvietimas, prašymas

Reikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

 
***

San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos.
San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.

Dėkojame visiems kitiems parapijiečiams, kurie atskirai sava auka ar malda prisidedate prie Pakuonio parapijos vykdomų darbų rėmimo!

***

Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.

“Parapija” ir “www.pakuonioparapija.lt”

Kviečiame visus – norinčius ir galinčius, prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga.
Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
 
 
Trys_karaliai.preview.jpg
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}