Kasdieniai skaitiniai
​​
Nieko nepasilaikant sau - 2020.10.23


Perskaityk: Pradžios 22, 1-19
„Paimk savo sūnų [...] savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli [...] ir paaukok jį kaip deginamąją auką [...] Pakilęs anksti rytą [...] jis [Abraomas] leidosi kelionėn į vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas.“ (Pr 22, 2-3) 

​Abraomo tikėjimas turi vieną tikrai intriguojantį elementą – tas žmogus ničnieko nepasilaikė sau, o visa atidavė Dievui. Mums spręsti, ar Dievui atiduosime viską, ar šį tą pasiliksime sau. Ar seksime paskui Jį uoliai, ar vilkdami kojas. Štai Abraomas Dievui laisva valia atnašavo visą gyvenimą. Jis noriai sutiko atiduoti Dievui tai, ką turėjo brangiausia, – savo sūnų ir savo ateitį. Sklidinai pripildyti Dvasia galime būti tik tuomet, kai nieko nepasilaikome sau. Kol Kristus mūsų gyvenime nebus pats pirmas ir svarbiausias, Dvasia mūsų nepripildys. Dievas Abraomo paprašė kur kas daugiau nei sūnaus. Izaokas reiškė visą Abraomo ateitį. Lig tol Abraomas gyveno Dievo pažado šviesoje, o tąkart Dievas paprašė Jo atsižadėti to pažado, dėl kurio gyveno. Kol esame prie ko nors prisirišę, tol nebūname iš tikrųjų laisvi. Šventas atsiskyrimas, „atsirišimas“ įvyksta tada, kai pradedame gyventi ne dėl savo ar kitų žmonių norų ar savos ateities, bet vien tik dėl Dievo. Jis yra mūsų gyvenimas. Žmogui netgi įmanoma ramiai stebėti, kaip žlunga viso gyvenimo tarnystė ar nutrūksta visą gyvenimą trukę santykiai, nes visa tai nėra to žmogaus gyvenimas. Jeigu Jėzus man yra visų svarbiausias, galiu atsiskirti nuo žmonių ir daiktų, ramia širdimi paklusti Jėzui, o visus kitus santykius išlaikyti švarius. Dievas nenori tokių, kurie čiumpa, kas po ranka papuola. Dievas nori tokių, kurie viską – savo profesiją, turtą, statusą, šeimą – gali laikyti Jo akivaizdoje atgniaužtame delne. Tvirtai suspausti ir glausti prie širdies galime tik patį Dievą. Dievas nori, kad leistume Jam duoti ir paimti. Tokią laisvę Jam suteikti galime tik tuo atveju, jei mūsų saugumas glūdi ne mūsų Izaoke, o Kristuje. O tai jau pašventinantis Dvasios darbas. Kai saugumą atrandame Kristuje, esame nesužlugdomi ir nesunaikinami. Tėve, padėk man viską, kas man brangiausia, laikyti Tavo akivaizdoje atgniaužtame delne. Padėk mylėti Tave labiau už viską.


​​​© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos.


​  


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt