Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2021.05.13

Dievas aprūpina   

​Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13,13Šv. Dvasia niekados neves jūsų prieš Dievo valią ir nevers daryti to, kas prieštarautų Jo Žodžiui. Žmonės kartais mėgsta švaistytis skambiomis frazėmis: „Viešpats mane paragino daryti tą ir aną“ arba „Viešpats man pasakė...“ Tokie pasakymai man kelia įtarimų, nebent tai, ką Viešpats pasakė neprieštarautų Jo Žodžiui. Dievas niekada nevers mūsų elgtis priešingai užrašytam Žodžiui. Pranašas Samuelis yra pasakęs: „Tikrai klusnumas yra geriau už kruviną auką“ (1 Sam 15,22). Šv. Raštas byloja: „Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo“ (Jn 7,17). Kai prieinate akligatvį ir nebežinote, kur toliau dėtis, Dievas apreikš Jums savo valią, jei tik norėsite ją žinoti ir vykdyti. Savo valią Jisai slepia tiktai nuo tų, kurie nepasirengę sutikti ir paklusti, bet nori žinoti, ką Viešpats pasakys. Būkite paklusnus krikščionis! Nepamirškite, kad jei Dievas kur nors veda, tai atitinkamai ir aprūpina bei paruošia žmogų. Ten, kur veda, patenkina ir reikmes. Dienos malda Dieve, padėk man įsiklausyti į Tavo Žodį, kad kiekvienas sprendimas, kurį priimu, būtų pagal Tavo valią. 

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.12

Jis keičia mus  

​... kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6,19Žodis „slėpinys“ reiškia paslaptį, kurios nepajėgia įminti žmogaus protas ir sukauptos žinios. Dievo slėpiniai glumina netikinčius, o tikinčiuosius – laimina! Pvz., teisumo slėpinys – mums sunkiai suvokiama Dievo paslaptis, tačiau mes žinome, kad jis veikia. Mus stulbina ir žavi šis didis slėpinys, leidžiantis Dievui keisti žmogaus širdį, jos nuostatas, troškimus ir net prigimtį. Dievas yra šventas. Jis vertina teisumą ir neapkenčia nedorybės. Per atpirkimo procesą Jis perkūrė mus pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Nepakartojama! Iš kartos į kartą Jis dovanoja teisumą, įdiegdamas jį žmogui į širdį. Net ir mūsų laikais, kai tokios sudėtingos gyvenimo sąlygos, Dievas ir toliau keičia žmones, pasitelkdamas teisumo slėpinį. Dienos malda Brangus Dieve, suteik man drąsos pasakoti kitiems apie amžino džiaugsmo Kristuje paslaptį.


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.11

Kai pristingame išminties   

​Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato 24,35Laikas nestovi vietoje. Laikrodis tiksi, jo rodyklė tuoj rodys vidurnaktį. Žmonijai greit išmuš paskutinioji. Kuriuo keliu pasuksime? Ar pasaulyje dar liko autoritetų? Ar dar liko kelias, kurį galėtume pasirinkt? Ar yra knyga, kuria galėtume vadovautis narpliodami sudėtingas gyvenimo dilemas? Ar yra autoritetingas šaltinis, į kurį galėtume gręžtis? Ar mes buvome tiesiog nutrenkti į šią planetą kažkokios nepažįstamos jėgos be jokio supratimo apie tai, iš kur atėjome, kur esame ir kur einame? Ne. Knygą, kuria galėtume vadovautis, seniai turime. Autoritetingas šaltinis yra – tai iš žilos senovės mus pasiekusi istorinė knyga, vadinama Biblija arba Šv. Raštu. Ši knyga buvo perduodama iš kartos į kartą, keliavo per žmonijos istoriją, liudydama įvairius jos laikotarpius. Ji buvo perduodama iš rankų į rankas pačiais įvairiausiais pavidalais ir atlaikė pačius aršiausius išpuolius. Jos nepaveikė nei barbarų vandalizmas, nei civilizacijos erudicija. Jos nesunaikino nei laužo liepsnos, nei skeptikų pašaipos. Net ir pačiais tamsiausiais žmonijos istorijos laikotarpiais šlovingi šioje knygoje išdėstyti pažadai išliko nepakitę. Dienos malda Kaip dažnai privilegiją, kad šiandien galiu laisvai skaityti Šv. Raštą, priimu kaip savaime suprantamą dalyką. Dovanok, Viešpatie, už tokias nuostatas ir padėk man keistis. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.10

Dievo numatytas tikslas  

​Iš jo [Dievo], per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Romiečiams 11,36


Ar jums kada nors teko spėlioti, dėl ko Dievas jums leido ateiti į šį pasaulį? Koks tikslas ir kokia prasmė? Dievas leido tam nutikti todėl, kad Jis yra meilė. Galbūt kitose planetose irgi yra gyvybė, tačiau, mano manymu, žmogus yra labai unikalus vien dėl to, kad yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Dievas šią planetą apgyvendino mažomis savo kopijomis, kurias galėtų mylėti ir kurios galėtų Jam atsakyti tuo pačiu. Tam tikra prasme galima sakyti, kad Dievas buvo vienišas. Jis panoro turėti tuos, ką galėtų mylėti ir kas mylėtų Jį. Galbūt tai skamba labai neįtikinamai, tačiau Biblija sako, kad Dievas mus šioje planetoje apgyvendino iš meilės. Dienos malda Laisvai pasirenku mylėti Tave, Viešpatie Dieve. Tu džiugini mano sielą kiekvieną mielą dieną.  ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.08

Motinos įtaka vaikų gyvenime  

​Jos vaikai ją giria, jos vyras irgi liaupsina ją. Patarlių 31,28Iš tikrųjų tai tik vienas Dievas deramai įvertina tą įtaką, kurią krikščionė motina daro savo vaikams, kai formuojasi jų charakteris. Yra toks pasakymas, kad obuolys nuo obels netoli rieda. Kokia motina, tokie ir vaikai. Dauguma iškilių istorijos figūrų, didžių lyderių turėjo geras, dievobaimingas motinas. Istoriniuose šaltiniuose pasakojama, kad, pvz., Džordžo Vašingtono motina buvo dievota moteris, o sero Valterio Skoto mama be galo mėgo poeziją ir muziką. Tie patys istoriniai šaltiniai byloja, kad žiauriojo imperatoriaus Nerono motušė buvo žudikė, o palaida gyvensena garsėjusio lordo Bairono motina buvo pasipūtusi ir smurtinga moteriškė. Įtaka, kurią motina daro savo vaikams, neišmatuojama ir žodžiais nenusakoma. Vaikai lyg kempinės sugeria savo motinų nuostatas ir seka jų pavyzdžiu gyvenime. Motinos mums nubrėžia doros, susilaikymo, gerumo, malonumo, darbštumo ir kitus standartus. Dienos malda Ačiū Tau, Viešpatie, už motinas, kurios myli Tave. Tokios moterys atlieka labai svarbų vaidmenį. ​Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.07

Tiesa išlaisvina   

​Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Jono 8,36Išskirtinis tikro krikščionio ženklas yra jo puoselėjami asmeniniai santykiai su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus. Kristus – krikščionybė. Su pagarba sakau, kad Jėzus yra kur kas daugiau nei vien Jo skelbtos idėjos. Visa, ką Jis kalbėjo, yra tiesa. Tačiau be Jo net ir pati tiesa būtų bejėgė, be gyvasties. Žmogus žino, kokią galią turi tiesa. Tiesa jį išlaisvina. O Jėzus yra pasakęs: „Aš esu tiesa“. Dienos malda Ačiū, Viešpatie Jėzau, už tai, kad pertraukei mane raizgiusius pančius ir išvadavai.

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.06

Ieškokite Dievo  

​Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas. Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam. Psalmynas 100,3Kai manęs kas nors paklausia, iš kur žinau, kas yra Dievas ir koks Jis, vis prisimenu pasakojimą apie berniuką ir aitvarą. Buvo graži diena, labai tinkama laidyti aitvarus: pūtė gan smarkus vėjas, dangumi gindamas debesis. Aitvaras iškilo aukštai, aukštai ir pasislėpė debesyse. „Ką čia veiki?“ – paklausė berniuko praeivis. „Laidau aitvarą“ – atsakė vaikas. „Aitvarą? Iš kur žinai? Juk jo nematyti.“ „Iš tikro, jo nesimato. Bet kaskart truktelėjęs už virvelės, jaučiu jį.“ – tarė vaikas. Nepasitenkinkite vien tuo, ką apie Dievą jums pasakoja kiti. Aktyviai ieškokite Jo patys! Suradę Dievą, žinosite, kad Jis iš tiesų yra, kaskart truktelėję „virvelę“ savo širdyje. Dienos malda Dangiškasis mano Tėve, kaskart, kai ieškau Tavęs, jaučiu Šv. Dvasios dvelksmą, paliudijantį man apie Tavo artumą. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.05
Meilės poreikis  

​Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21Viena sutuoktinių pora panoro įsivaikinti berniuką. Nuvykę į vaikų namus, jie susėdo pasikalbėti su išsirinktu vaiku. Vyras ir žmona su užsidegimu pasakojo, kiek visko gali suteikti vaikui. Didelei jų nuostabai mažius, atidžiai juos išklausęs, tarė: „Jei jūs galite man pasiūlyti viso labo tik gerus namus, drabužių, žaislų ir kitų daiktų, tai, ko gero, mieliau pasilikčiau toliau gyventi čia.“ „O ko tau dar reikia?“ – paklausė moteris. Vaikas atsakė: „Noriu, kad mane kas nors mylėtų.“ Štai, prašom! Net ir vaikui aišku, kad žmogus „ne vien duona gyvas“. Patys giliausi mūsų troškimai gali būti patenkinti tik atkūrus ryšį su Dievu, pagal kurio atvaizdą esame sukurti. Dienos malda Ačiū už tai, kad myli mane, Dieve. Tas žinojimas mane guodžia ir džiugina. Šlovinu ir myliu Tave, mano Tėveli danguje.​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.04

Dievas, ramybės ir taikos sergėtojas 

Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitiki. Izaijo 26,3Kiekvienas turime ego, savąjį „aš“. Tačiau tai nereiškia, kad turime būti egoistai, kažkaip save sureikšminti, dievinti, galvoti vien apie save ir gyventi tik sau. Net ir sveikas protas žmogui sako, kad šitaip toli nenueisi. Dievas yra žymiai labiau suinteresuotas mūsų laime nei mes patys, ir Jis ragina: „Išsižadėk savęs ir sek paskui Mane.“ Šiandien psichiatrinėse ligoninėse daugybė žmonių, kurie virto ligoniais vien todėl, kad per daug susitelkė į save ir atsisakė galvoti apie Dievą ir artimą. Pvz., hipochondrikai, kurie nuolat susirūpinę savo sveikata, taip niekada ir nepasijus geriau, nepaisant puikios fizinės formos. Dienos malda Viešpatie, padėk man žvilgsnį nukreipti į Tave ir padėk pažaboti tas mintis apie save, kurios mėgina išstumti Tavo ramybę.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.03

Poreikio suvokimas   

​Kvailys savo širdyje sako: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie šlykščiai elgiasi. Psalmynas 53,2Esame lyg ta skruzdėlė ant dulkių gumulėlio kosmose. Įgyjame daktaro laipsnį ir išdidžiai vaikštinėdami scenoje postringaujame: „Ar Dievas yra – čia dar didelis klausimas...“ Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Nes juk mes nė patys savęs pažaboti neįstengiame: mes nieko negalime padaryti, kad nesusisprogdintume, kad liautumės gaminę branduolinius ginklus, galinčius sunaikinti visą pasaulį. Mes negalime susiturėti nuo pykčio ir neapykantos. Mes nuolat kariaujame ir žudome vieni kitus. Mes nesusiturime nevogę vieni iš kitų. Ir ničnieko negalime padaryti, kad nemirtume. O juk kiekvienam iš mūsų išmuš paskutinioji! Nieko tad nuostabaus, kad Šv. Raštas taip šviesiai tiesiai netikintį išvadina kvailiu, - nes žmogus, neigiantis Dievo buvimą, iš tikrųjų turi būti menko protelio. Dienos malda Visagali Dieve, padėk man gyventi taip, kad pasakojant kitiems apie Tavo buvimą, jie būtų patraukti prie Tavęs, pripažintų ir priimtų Tave. Iš DAY BY 
DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.05.02

Dievo buvimo apraiškos gamtoje  

​Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes. Psalmynas 8,2Pro mikroskopą galime pamatyti visai kitą, plika akimi neįžiūrimą pasaulį, pasižymintį savita tvarka. Pvz., net ir mažiausia snaigė sudaryta iš milijardų dar mažesnių, nematomų dalelyčių. Mokslininkai, tyrinėjantys mikroskopinį pasaulį, tvirtina, kad net ir viena ląstelė yra tokia pat sudėtinga kaip žmogaus organizmas. Dievas sako, kad apie Jį galime labai daug sužinoti vien stebėdami gamtą. Kadangi Jis kalba per savo kūriniją, Juo netikintys žmonės yra nepateisinami. Štai kodėl psalmių autorius netikintį žmogų tiesiai šviesiai vadina tiesiog neprotingu: „Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!““ (Ps 14,1). Dienos malda Tavo kūrinijos grožis liudija apie Tave, Viešpatie. Gamta patvirtina faktą apie Tavo buvimą, visagali, amžinasis Dieve.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.30

Nuolatos budėkite  

​Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 1 Petro 5,8


Lankydamasis vienoje Havajų ligoninėje, aš dar kartą perskaičiau apie tragiškus Perl Harboro įvykius, kai buvo subombarduota JAV flotilė. Tą lemtingą 1941 m. gruodžio 7 d. JAV karinę jūrų bazę Havajuose netikėtai puolė japonų pajėgos. Šiandien jau žinoma, kad tas puolimas pavyko dėl JAV karių nesugebėjimo išlaikyti budrumo. JAV bazės suniokojimą lėmė tragiškas aplaidumas. Panašiai būna ir gyvenime: kai patogumas, pasitenkinimas ir malonumai iškeliami aukščiau už pareigą ir įsitikinimus, tai lauk bėdos. Kodėl mes, krikščionys, gūžčiojame pečiais, kai iš tikro turėtume aktyviai mankštinti raumenis? Kodėl pasiduodame apatijai, kai reikia versti kalnus, užimti pasaulį ir išvaduoti belaisvius? Kodėl leidžiamės nuobodulio apninkami, kai mūsų laikmetis verčia kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų? Kristus perspėjo, kad paskutiniais laikais žmones apniks apatija, o jų požiūris į gyvenimą bus prėskas ir atsainus. Dienos malda Tėve, ištiesk savo ranką ir patrauk apatiją, kuri temdo man regėjimą.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.29

Kvestionavimas  

​Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, tepalaiko mane nori dvasia. Psalmynas 51,14
​ ​


Nieko keisto, kad jaunas žmogus kartais nuklysta nuo to, ko buvo mokytas. Tam gali būti aibė priežasčių. Matyt, kažkas priverčia netikėjimui jo širdyje įsišaknyti giliau nei tikėjimui. Biblija mus perspėja, kad žmogaus širdis yra klastinga ir palinkusi į pikta. Nuodėmė širdį supurena ir paruošia netikėjimui. Žmogaus, kuris savo tikėjimu pasirenka netikėjimą, gyvenime beabejotinai yra koks nors autoritetas, kuris jo mąstymui daro didžiulę įtaką. Su laiku toks žmogus į tai, ko buvo mokytas vaikystėje, pradeda žiūrėti nepatikliai, neretai palaiko paistalais. Kaip kažkas yra taikliai pastebėjęs, truputis pažinimo nuveda žmogų tolyn nuo Dievo, o išsamus supratimas sugrąžina jį atgalios. Vieni tvirčiausių ir ištikimiausių krikščionių, kuriuos šiandien pažįstu, yra žmonės, savo gyvenime patyrę tokius laikotarpius, kai kvestionavo Bibliją, Kristų ir Dievą. Tačiau kantriai ištyrę ir išanalizavę tuos klausimus iki galo, jie aptiko nepaneigiamų įrodymų ir suprato, kad tik kvailys savo širdy gali nutarti, kad Dievo nėra (žr. Ps 14,1; Ps 53,1). Dienos malda Viešpatie, šiandien, prisimindamas laikotarpius, kai mane patį kamavo netikėjimas ir dvejonės, meldžiu už visus kvestionuojančius ir Tavo akivaizdoje užtariu visus abejojančius. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.28

Skolos našta  

​[...] kuris atidavė save už mūsų nuodėmes... Galatams 1,4Kartą vienas pirklys iš Antverpeno karaliui Karoliui V paskolino nemažą pinigų sumą. Atėjus laikui grąžinti skolą, paaiškėjo, kad karalių ištikęs bankrotas ir jis visiškai nebeturi iš ko susimokėti tos skolos. Tuomet pirklys iškėlė karaliui didelę puotą. Kai susirinko ir prie stalo susėdo visi kviestiniai svečiai, dar prieš atnešant valgius, pirklys paprašė priešais jį ant stalo pastatyti didžiulę lėkštę, kurioje degtų ugnis. Kai tai buvo padaryta, pirklys išsitraukė iš kišenės karaliui skirtą skolos raštą ir įmetė į liepsnas. Visi stebėjo, kaip liepsnos ryja popierių, kol tas pavirto į pelenus. Karalius puolė savo geradariui ant kaklo ir susigraudinęs pravirko. Panašiai ir mes esame Dievo atpirkti. Mūsų skola Dievo akivaizdoje yra grąžinta. Kai buvo atėjęs laikas ją sumokėti, žmonija neįstengė to padaryti. Tačiau prieš du tūkstančius metų Dievas sukvietė pasaulį į Evangelijos puotą ir Kristaus kryžiaus agonijos liepsnose tavo ir mano nuodėmes laikė tol, kol buvo praryti net ir paskutiniai mūsų kaltės likučiai. Dienos malda Ačiū, kad paėmei mano kaltę ir patraukei mano gėdą. Klaupiuosi prieš Tave, Viešpatie Jėzau.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.27

Dievas, mūsų pagalba  

Bet aš esu lyg vešlus alyvmedis, augantis Dievo Namuose. Aš pasitikiu ištikimąja Dievo meile per amžių amžius. Psalmynas 52,10​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.26

Gyvybės stebuklas  

​Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso... Psalmynas 19,2-4Visa gamta byloja apie Dievą. Ji pasakoja mums apie sumanaus Kūrėjo buvimą per tam tikrą egzistuojančią tvarką, grožį, tobulumą. Vienas mokslininkas kartą man pasakė, kad ilgai mąstęs apie didingą visatos tvarką ir nekintančius jos dėsnius, jis priėjo prie vienintelės išvados, kad Dievas iš tikro yra. Tas žmogus suvokė, kad Dievas kalba per gamtą. Dievas kalba žmogui per reguliariai mus aplankančius metų laikus, per tikslų Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių judėjimą dangaus skliautu, per reguliariai išauštančią dieną ir užslenkančią naktį, per pusiausvyrą, kurią galima pastebėti gyvybei taip būtino deguonies suvartojime ir gamyboje (žmogus kvėpuoja, augalai pagamina), ir net per naujagimio klyksmą, skelbiantį apie naujo gyvybės stebuklo atėjimą. Dienos malda Te šios dienos grožis primena man apie Tavo didybę, Viešpatie Dieve. 
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.25

Dalijimosi džiaugsmas   

​Tad per jį visuomet atnašaukime [...] jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13,15Jėzus žinojo, kad vienas sunkiausių išmėginimų, bylojančių apie mūsų atsidavimą Dievui, yra mūsų noras dalytis su aplinkiniais. Jei nejaučiame gailesčio artimui, ko gero, tai įrodymas, kad ir patys nesame patyrę Dievo gailestingumo. Kalbėdamas apie žmogiškąją prigimtį, Emersonas yra pasakęs: „Tai, kas esi, taip garsiai apie tave kalba, kad net nesigirdi, ką sakai.“ Šėtonui nėmaž nerūpi jūsų teorijos apie krikščionybę ar kiek lūpomis išpažįstate Kristų. Tačiau jis iš visų jėgų priešinasi, kai jūs gyvenate Kristumi. Kartą viena moteris parašė liūdną laiškutį, kuriame teigė: „Man šešiasdešimt penkeri metai. Vaikai jau suaugę ir sukūrę savo šeimas, o vyras miręs. Jaučiuosi labai vieniša – ko gero, vienišiausias žmogus pasaulyje.“ Moteriai buvo patarta pradėti dalytis savo religiniais įsitikinimais ir materialinėmis gėrybėmis su aplinkiniais. Po kelių savaičių ji jau parašė visai kitokį laišką: „Šiandien jaučiuosi laimingiausia moteris visame mieste. Dalydamasi įvairiais dalykais su aplinkiniais, aš iš naujo atradau džiaugsmą ir laimę.“ Kaip tik tai Jėzus ir prižadėjo! Dienos malda Nėra didesnio džiaugsmo kaip dalytis Tavąja meile, Tėve. Padėk man džiuginti šalia esančius ir dalytis ja toliau. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.24
Jis - gyvas!  

​[...] aš gyvenu ir jūs gyvensite. Jono 14,19Kristaus prisikėlimas yra svarbiausia asmeninio krikščionio tikėjimo grandis. Evangelijos žinia atskleidžia tą gyvybiškai svarbią sąsają tiek bendrai krikščionybėje, tiek pavienių tikinčiųjų gyvenime. Šveicarų teologas Karlas Barthas yra pasakęs: „Ar norite tikėti gyvu Kristumi? Tokiu Kristumi tikėti mes galime tik tuo atveju, jei tikime Jo kūno prisikėlimu. Apie tai byloja Naujasis Testamentas. Mes turime laisvę netikėti ta žinia ir net atmesti ją, tačiau mums nevalia jos pakeisti ar nuduoti, kad Naujajame Testamente norėta paskelbti ką kita. Tą žinią mes galime arba priimti, arba atmesti, o štai keisti jos nevalia!“ Atmetus prisikėlimą, krikščionybė kaip tam tikrų tiesų sistema sužlugtų. Žinia, skelbianti, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, yra kertinis mūsų tikėjimo pamato akmuo. Dienos malda Viešpatie, te mano mintys šiandien sukasi aplink faktą, kad Tu esi gyvas.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.23

Jis mirė už mus  

​O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Romiečiams 5,8​Stovėdami Kristaus kryžiaus papėdėje, regime šlovingą Dievo meilės išsiliejimą. Paulius Romos krikščionims rašo: „Kai buvome bejėgiai padėti sau, Kristus mirė už nuodėmingus žmones.“ Retai pasitaiko, kad kas nors už ką nors galvą guldytų, net jei tai būtų geras žmogus. Nors istorija byloja, kad tokių drąsuolių kartais atsiranda. Tačiau nuostabios Dievo meilės įrodymas yra tas, kad „Kristus už mus numirė, kai tebebuvome nusidėjėliai“. Kartą mudu su žmona aplankė viena jauna, graži visuomenės veikėja, lyderė. Ji buvo atsivertusi į tikėjimą Kristumi per vieną mūsų evangelizacinių kampanijų ir visa tiesiog švytėjo. Pasikeitimas buvo akivaizdus. Moteris jau buvo išmokusi atmintinai labai daug Šv. Rašto eilučių ir buvo tokia sklidina Kristaus, kad mes porą valandų sėdėjome ir klausėmės nepaprasto, jaudinančio jos liudijimo. Tačiau kalbėdama ji vis kartojo: „Vis tiek negaliu suprasti... Kaip Dievas galėjo man atleisti? Juk buvau tokia niekinga nusidėjėlė. Nepajėgiu suprasti Dievo meilės.“ Dienos malda Meilė, kuri nuvedė Tave ant kryžiaus, man nesuvokiama, ji pranoksta mano supratimą. Nuolankiai šlovinu ir dėkoju Tau, mano Gelbėtojau ir Viešpatie. 

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.04.22

Dievo pažadai  

​Dėl nieko nesijaudinkite, bet verčiau visuose reikaluose melskitės: išsakykite Dievui savo reikmes ir nepamirškite Jam padėkoti, kai sulaukiate atsakymų į savo maldas. Filipiečiams 4,6 (TLB)Istorikai mūsų erą greičiausiai pavadins „susirūpinimo amžiumi“. Nerimas ir susirūpinimas natūraliai kyla tuomet, kai mūsų lūkesčiai ir viltys pradeda suktis ne aplink Dievą ir Jo valią mums, bet aplink kitus dalykus. Kai užsibrėžiama siekti kitų tikslų, lūkesčių žlugimas neišvengiamas. Nors, atrodytų, dėl daugelio dalykų sukti galvą galėtume žymiai mažiau nei praeities kartos, iš tikro mūsų laikais žmonės nervinasi daug labiau. Nors mūsų gyvenimo sąlygos žymiai geresnės ir lengvesnės nei praeities kartų, vidinio nerimo dėl to nė kiek ne mažiau. Jei praeities kartų simbolis – nuo darbo sudiržusios rankos, tai šiuolaikinio žmogaus simbolis – dėl amžino susirūpinimo suraukta kakta. Dievas niekada nežadėjo patraukti mums iš kelio sunkumų, bėdų ir nelaimių. Tiesą sakant, pastebėjau, kad neretai atsidavęs krikščionis patiria didesnį visuomenės spaudimą ir daugiau sunkumų nei kiti. Taip yra todėl, kad visuomenė dažnai eina viena kryptimi, o krikščionis – visai priešinga. Tokiu atveju trinties ir konflikto niekaip neišvengsi. Tačiau, kilus konfliktui, Dievas žada mums tikrą ramybę, užtikrintumą ir tokį saugumo jausmą, kokio pasaulietis gyvenime nėra patyręs. Dienos malda Viešpatie Jėzau, išmokyk mane dažniau kreipti akis į Tave nei į save ar savo problemas. Užtvindyk mano širdį ir mintis savąja ramybe.​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
© PigiosSvetaines.lt
© PigiosSvetaines.lt