Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2020.11.27

Gyvenimo tikrovė  

​Jais [dvasinės kovos ginklais] nugalime gudravimus [...] ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui... 2 Korintiečiams 10,5


​Tūkstančiai žmonių stengiasi pabėgti nuo gyvenimo tikrovės. Net ir mūsų žodynas šiais laikais pasipildė nauju žodžiu – „eskapizmas“. Anot žodyno, eskapizmas – tai sąmoningas aktualių visuomenės problemų vengimas, atitrūkimas nuo gyvenimo tikrovės. Saliamonas, kalbėdamas apie neatnaujintą širdį, sako, kad ji pasidavusi perdėtai fantazijai, vaizduotei. Šėtono propaguojamas svajonių pasaulis visuomet baigiasi nusivylimu ir iliuzijų išsisklaidymu. Tūkstančiai žmonių panyra į įsivaizduojamą pasaulį, apleisdami savo pareigas šeimai ir Dievui. Biblija moko, kad su Kristumi širdyje žmogus gali išstoti prieš bet kokią gyvenimo tikrovę. Net jei ta tikrovė sunki, Dievo malonė suteiks daugiau džiaugsmo ir malonumų, nei bet koks įsivaizduojamas pasaulis, į kurį žmogus mėgintų pasprukti. Dienos malda Viešpatie, kaip dažnai mano galvoje pasilieka dykynė, kurioje taip ir neužauga tai, ką Tu nori pasodinti. Padėk man kiekvieną mintį pavergti Tau. Noriu būti Tavo vedamas.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.27

Gyvenimo džiaugsmas  

​[...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu (dangišku – TLB) džiaugsmu... 1 Petro 1,8
​ ​

Krikščionims derėtų džiaugtis gyvenimu ir vienas kitu. Kai vaikai nemato džiaugsmo namuose, nemato džiaugsmo jūsų krikščioniškame tikėjime, jų jis ir netrauks. Kai vaikai mato, su kokiu džiaugsmu jūs einate į sporto varžybas ar žiūrite mėgstamą televizijos laidą, ir kaip sunkiai velkatės vykdyti dvasinės veiklos, jiems veikiai susidarys įspūdis, kad krikščionybė jums ne kažin ką ir reiškia. Mūsų požiūris persiduoda. Jis užkrečiamas. Mano žmona sako, kad lengviausia vaiką paraginti valgyti vieną ar kitą valgį, parodant, koks jis skanus tėvams. Mūsų vaikų netrauks Kristus, jei mums patiems Jis atrodys nuobodus. Dienos malda Viešpatie, leisk man gyventi taip arti Tavęs, kad aplinkiniai pastebėtų mano gyvenime Tavąjį džiaugsmą.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.25

Kieno Sūnus yra Jėzus?  


​[...] tai mes turime tik vieną Dievą – Tėvą [...] ir vieną Viešpatį – Jėzų Kristų... 1 Korintiečiams 8,6Anksčiau ar vėliau visi turėsime asmeniškai atsakyti į tokius klausimus: „Ką tu manai apie Kristų?“ „Kieno Jis yra Sūnus?“ Jeigu Jėzus Kristus buvo visai ne tas, kas skelbėsi esąs, vadinasi, buvo sukčius, apgavikas arba egomaniakas. Į minėtus klausimus derėtų atsakyti ne tik tikėjimu, bet ir veiksmu. Mes turime ne tik tikėti Jėzumi kaip vienokiu ar kitokiu asmeniu, bet ir kai ką realiai padaryti – priimti Jį arba atmesti. Jėzus labai aiškiai teigė, kas esąs ir ko atėjęs į šį pasaulį. Savo mokinių Jisai klausė: „Kuo žmonės laiko mane, Žmogaus Sūnų?” Mokiniai jam pateikė keletą žmogiškų atsakymo variantų. Tada Jėzus jų tiesiai šviesiai paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Į tą klausimą Petras atsakė istoriniu patvirtinimu: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16,13-16). Toks teiginys – tikėjimo ašis. Aplink jį turėtų suktis tikėjimas, jei žmogus viliasi išgelbėjimo. Nuo Kristaus niekas neišsisuks. Jums irgi teks apsispręsti, ką manote Jo klausimu. Kas jums yra Kristus? Ką tai pripažinę darysite? Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! Garbinu Tave – Tu esi mano Atpirkėjas.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.24

Žodis ir darbas  

​Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras ir jo ištikimoji meilė amžina. Psalmynas 118, 1Šiemet raginu skirti laiko padėkai – parodykime dėkingumą ne tik žodžiais, bet ir darbais. Apsispręskime gyventi nesavanaudiškai, labiau susitelkę į Jėzų Kristų. Kai sėdamės prie valgiais nukrauto stalo, nepamirškime, kad pusė pasaulio gyventojų miegoti eis tuščiais pilvais. Džiaugdamiesi namų patogumais, nepamirškime, kad daugybė žmonių kitose šalyse neturi stogo virš galvos. Klestelėję ant minkštos automobilio sėdynės, nepamirškime, kad daugumai pasaulio gyventojų neįkandamas net dviratis. Viešpaties maldoje (žr. Mt 6) yra tokie žodžiai: „Kasdienės duonos duok mums šiandien.“ Biblija moko, kad visa, kas gera šiame gyvenime, ateina iš Dievo rankos. Jis yra visų gerų dalykų davėjas. Ar turėtume Jam padėkoti? Taip! Nuolankiai atsiklaupkime ir dėkokime Dievui už visus – tiek dvasinius, tiek materialinius – palaiminimus, kuriais Jis mus apipylė. Visa tai yra Jo dovanos. Dienos malda Kiek daug visko Tu esi man suteikęs, Visagali Dieve. Apvalyk mano širdį, kad galėčiau paskirti ją Tavo Sūnui Jėzui Kristui, idant per Jį mano gyvenimas spinduliuotų dėkingumą Tau. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.24

Gyvenimo apstybė  

​Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Psalmynas 34, 18 (K. Burbulio vert.)Kaip manote: ar Dievas būtų varginęsis siųsti į šį pasaulį savo Sūnų, jei žmogus pats būtų galėjęs išnarplioti gyvenimo ir amžinybės problemas? Kristaus atėjimas į šį pasaulį įrodo, kad Dievas nesidžiaugė beviltiška žmogaus padėtimi. Jis atsiuntė savo Sūnų ne tik tam, kad turėtume amžinąjį gyvenimą, bet kad galėtume patirti gyvenimo apstybę dar čia, žemėje. Jėzaus mokymas buvo unikalus ir skyrėsi nuo kitų mokymų. Jis paėmė religiją iš teorinės kategorijos ir perkėlė į praktinę. Jis kalbėjo su valdžia. Kalbėjo kaip turintis galią – Jo žodis buvo lemiamas, paskutinis. Jis kalbėjo taip, lyg viską žinotų, - ir iš tikro žinojo! Jo žodžiai nebuvo tušti, švelnūs išvedžiojimai filosofo, kuris tvirtina, kad ieško tiesos, nors iš tiesų pripažįsta jos taip ir neradęs. Jėzaus balsas turėjo panašėti į užtikrintą tvirtinimą matematiko, neabejotinai žinančio teisingą atsakymą – nes atsakymų įrodymas slypi pačiame uždavinyje. Dienos malda Viešpatie Dieve, esu visiškai priklausomas nuo Tavęs. Ačiū, kad kasdien pasirūpini mano poreikiais.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.20

Vaikščiojimas apgraibomis tamsoje  

​Tas, kuris buvo tikroji Šviesa, atėjo į pasaulį apšviesti kiekvieną. Jono 1,9 (TLB)Pasaulis apgraibomis šlitinėja tamsoje, puldamas nuo vienos krizės prie kitos. Ir tos krizės su laiku tik sunkėja. Daugelis pasaulio šalių kenčia dėl infliacijos, gyventojų pertekliaus, bado ir pan. Jėzus pasakė: „Aš esu pasaulio šviesa.“ Jei seksime paskui Jį ir savo gyvenimą atiduosime į Jo rankas, Jis išgins tamsą iš mūsų pasaulio, padės iškopti iš klampynės, dovanos ramybę ir džiaugsmą. Širdį ir protą užlies lig tol nepažinta šviesa. Jėzus tars žodį, ir šviesa sušvis jūsų gyvenime. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tavo šviesa šviečia tamsoje ir suteikia man vilties. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.19

Tiltas per prarają  

​Žiūrėk savęs: akylai stebėk, ką darai ir mąstai. Ištikimai laikykis to, kas teisu ir teisinga. 1 Timotiejui 4,16 (TLB)
​ ​

Tarp kartų yra atsivėrusi gili praraja. Kaip nutiesti per ją tiltą? Mes, tėvai, turime praktiškai taikyti tai, ko patys mokome savo vaikus. Turime gyventi atitinkamai pagal savo įsitikinimus. Jokia motina neturi teisės iš savo dukters reikalauti susilaikyti nuo palaido elgesio, jei pati flirtuoja ir leidžiasi į kompromisus kiekviena pasitaikiusia proga. Joks tėvas neturi teisės barti sūnaus už „žolės“ rūkymą, jei pats nepaleidžia iš rankų taurelės, o rytą malonaus žodžio negali pratarti, pirmiau nesurūkęs cigaretės. Nuoseklumas, pastovumas, nesvyruojantis uolumas ir ryžtingas siekis išsaugoti krikščionišką charakterį – privalomos savybės, jei vyresnioji karta nori išsireikalauti iš jaunesniosios pagarbos ar bent jau išklausymo. Dienos malda Jaunos akys mato mano klaidas ir paklydimus, Viešpatie. Padėk man būti geru ir tinkamu pavyzdžiu – tokiu, kuris patrauktų prie Tavęs. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.18


​Tyra širdis  

​Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Filipiečiams 2,5Kol širdis nėra tyra, gyventi tyrai neįmanoma. Daugelis žmonių šiandien pradeda ne nuo to galo – senas, apgaulės apraizgytas, susitepusias širdis jie moko apie tyrus motyvus, skaidrius troškimus ir darbus. Nieko nuostabaus, kad visuomenė, nepaisant išsamaus pažinimo ir psichologinių metodų įvairovės, tokia morališkai atsilikus ir sugedus. Skaidrūs motyvai, troškimai ir darbai gali kilti tik iš skaidrios širdies. O skaidri, tyra širdis – tokia, kaip Kristaus. Dievas trokšta, kad mes visi susitapatintume su Jo Sūnaus paveikslu, supanašėtume į Jį. Jei Kristus apsigyvena mumyse, o mūsų kūnas tampa Šv. Dvasios namais, argi keista, kad esame panašūs į Jį? Dienos malda Apvalyk ir nuskaidrink mano širdį, Viešpatie. Paversk ją savo Šv. Dvasios namais.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.17

Dorybė  

​Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje... Filipiečiams 4,9Dorybė yra klijai, palaikantys mūsų gyvenseną. Mūsų jaunimas šiandien vyresnėje kartoje nori matyti dorybę, atvirumą, tiesumą ir tikėjimą. Labiau už viską jauni žmonės neapkenčia vyresniųjų veidmainiavimų ir apsimetinėjimų. Štai kodėl mums taip svarbu lankyti bažnyčią, skaityti Bibliją ir dėkoti Dievui prie stalo. Tegul jaunimas mūsų gyvenime regi tai, ką norime matyti juos darant. Dienos malda Nuversk „dailų fasadą“ mano gyvenime, Tėve. Noriu būti toks, koks esu, be kaukės, ir gyventi taip, kad jaunimas per tai būtų patrauktas arčiau Tavęs. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.16

Saugus prieglobstis  

Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas... 2 Timotiejui 2,19Žmogus saugiau jaučiasi būdamas tarp kitų, panašių į save. Imkime, pvz., studentus – visi jie kalba apie savarankiškumą, nepriklausomybę, originalumą, tačiau panašiai rengiasi, panašiai kalba, laikosi panašių nuostatų, panašiai mąsto. Pasidavęs „bandos jausmui“, žmogus jaučiasi saugesnis. Kartais jaunimas paseka viena ar kita mada dorybės sąskaita. Jauni žmonės baiminasi likti vieni, nenori išsiskirti iš minios, trokšta pritapti, su kuo nors susitapatinti. Baigę mokslus, daugelis tų jaunų žmonių tenori gauti gerą darbą didelėje firmoje ir ramiai gyventi kur nors priemiestyje. Tačiau net ir sukūrę ramų gyvenimą gražiame name žmonės nepasijunta nė kiek saugesni. Patį tikriausią saugumą – tokį, kokio trokšta žmogaus širdis, – gali suteikti tik Jėzus Kristus. Dienos malda Ilgai mano širdis ieškojo saugaus prieglobsčio, Viešpatie, ir suradau jį tik Tavo ištikimojoje meilėje, mano Gelbėtojau Jėzau.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2020.11.13

Širdies bėda  

Mylimieji, maldauju jus susilaikyti nuo piktų ir netikusių šio pasaulio malonumų... 1 Petro 2,11 (TLB)


Visi žinome, kad nėra tokio dalyko, kaip absoliuti laisvė. Tau nevalia lėkti mašina kaip akis išdegus. Tau nevalia užsimoti prieš mane kumščiu, nes tavoji laisvė baigiasi prieš pat mano nosies galiuką. Mes galime tauzyti apie laisvę leisti pornografinius leidinius, kvaišalų prekybą, nežabotą seksą, laisvę meluoti ir apgaudinėti. Bet jei ir toliau leisime absoliučiai viską, prisidengę laisve, neišvengiamai susinaikinsime. Iš tikrųjų tai žmogus išlieka laisvas tol, kol įstengia pažaboti savo norus. Iš esmės tas norų žabojimas yra širdies yda. Žmogaus širdį būtina pakeisti. Ramybės nebus, kol nepasikeis prigimtis, kol žmonės pradės mylėti vieni kitus, užuot nekentę. Dienos malda Viešpatie, man reikalingos Tavo gairės. Meilė Tau išlaisvina mane iš kūniškų geidulių vergystės. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2020.11.12


​Geri dalykai brangiai kainuoja   

Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33​Nesitikėkite, kad gyvenimas bus rožėmis klotas. Jei tikėsitės lengvo ir paprasto gyvenimo, jums neišvengiamai teks nusivilti. Jei nagrinėjate Bibliją, tai žinote, kad krikščionio gyvenimas lyginamas su sporto varžybomis arba kova – o nei viena, nei antra nėra lengva! Jėzus įspėjo savo sekėjus kruopščiai viską apskaičiuoti, prieš Jį pasekant, - o tai reiškia, kad lengva nebus. Geri dalykai brangiai kainuoja. Krikščioniškas gyvenimas suteikia gilų pasitenkinimą – tačiau tik tuo atveju, jei pasirinkę jį einame iki galo. Kompromisą pasirinkusio krikščionio gyvenimas yra apgailėtinas, nes jis stengiasi kovoti su užgriuvusiomis bėdomis be gyvo ryšio su Dievu, kuris įmanomas tik visiškai Jam atsidavus. Per kiekvieną išbandymą ar išmėginimą Kristus suteikia ir atitinkamą malonės saiką jį pakelti, ištverti – taip savo silpnume mes tampame stiprūs. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk man neišsisukinėti nuo sunkumų, nes esi suteikęs visa, ko reikia. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.11

Kūrybingas Dievas  


​Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Romiečiams 8,26
​ ​

Džonas Noksas visa širdimi troško savo tėvynės išganymo. Jis karštai meldėsi, prašydamas Viešpaties: „Duok man Škotiją arba mirsiu.“ Už nuoširdų jo triūsą ir rūpestį buvo atlyginta – per Škotiją nuvilnijo dvasinio atgimimo banga. Štai ką reiškia „melstis Dvasioje“ (žr. Ef 6,18). Malda Dvasioje – tai nuoširdaus, gilaus susirūpinimo kitais išraiška. Tą rūpestį paskatina ir jo naštą žmogui uždeda pati Dievo Dvasia. Malda Dvasioje padės peršokti vandenynus, bėgte perbėgti išdegintas dykumas, perkopti kalnus, prasibrauti pro džiungles, nešti išgydymą ir gelbstinčią Evangelijos jėgą maldos objektui. Kai pati „Dvasia užtaria mus“ (žr. Rom 8,26), tai reiškia, kad pats Dievas per mus meldžia, mūsų lūpomis prašo, neišsakomais atodūsiais užtaria rūpimą klausimą. Šitaip tampame Dievo bendradarbiai, Jo partneriai, kolegos – mūsų gyvenimas pakylėjamas iš savanaudiškumo žemumos į aukštesnį – Dievo kūrybiškumo – lygmenį. D. Noksas meldė sunkiai, tarsi gimdymo kančių apimtas, ir išmeldė rezultato – užgimė Škotijos bažnyčia! Dienos malda Mano širdies šauksmas išgirstas – ačiū Tau, Viešpatie Jėzau!  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.10

Dievo slėpiniai  

​[...] kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 1 Korintiečiams 2,5Žodžiai „slėpinys“ ir „paslaptis“ Šv. Rašte sutinkami dažnai. Mokslui jau pavyko įminti kai kurias praeities paslaptis. Kitos paslaptys taip ir liko neatskleistos, toliau intriguoja žmoniją. Visa per daugelį amžių žmonijos sukaupta išmintis – tik lašas, lyginant su visa pažinimo jūra. Labai dažnai Dievas iki galo neapreiškia savo paslapčių, o žmogus, pasistiebęs ant pirštų galiukų, mato tik labai nedaug to, ką daro Viešpats. Tačiau negebėjimas įminti ir perprasti Dievo slėpinių anaiptol nesumenkina krikščioniškojo tikėjimo, o priešingai, sustiprina jį. Nors ir nesuprantame visų žvaigždžių judėjimo danguje kelių, mes pažįstame jų Kūrėją ir žinome, kad Jis veda jas dangaus skliautu. O jeigu Jis prižiūri savo sukurtus šviesulius, tai tuo labiau brėžia kelią mums. Žodis „slėpinys“ Šv. Rašte dažnai reikia anksčiau paslėptą tiesą, kuri dabar apreikšta, tačiau kai kurie antgamtiniai jos elementai likę neatskleisti. Dienos malda Viešpatie, taip, kaip vedei visus Tave mylinčius praeityje, taip su meile ir mane vedi gyvenimo keliu. Mano tikėjimas menkas, Dieve, tačiau Tu esi mano stiprybė.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.09

Kas yra sąžinė?  

[...] turėdami gryną sąžinę... 1 Petro 3,16Kas yra sąžinė? Tai Dievo duotas vidinis balsas, kuris prabyla, kai ką nors darome ne taip, kaip reikia. Sąžinė yra seklys, sekantis kiekvieną mūsų žingsnį ir fiksuojantis kiekvieną mūsų nusižengimą. Sąžinė yra budri akis, cenzūruojanti ir patvirtinanti arba atmetanti kiekvieną mūsų fantaziją, mintį ar veiksmą. Manau, kad šiandien nėra didesnio argumento, įrodančio Dievo egzistavimą, kaip sąžinė. Nėra svaresnio visuotinio moralės įstatymo ir jo Davėjo įrodymo, kaip tas vidinis balsas. Galima sakyti, kad sąžinė – tai Dievo balsas mūsų viduje. Neretai ji būna mūsų mokytoja, patarėja, ištikimiausiai ir kantriausia bičiulė. Dienos malda Tėve, ačiū Tau už sąžinę, kuri sergėja mano žingsnius. Padėk įsiklausyti jos balso ir raginimų per Šv. Dvasią.
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.06

Jūs esate Dievo sukurti  

​[...] tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas... Izaijo 40,31Pradėti gyventi naują gyvenimą – didžiai stebinantis ir džiugus dalykas. Kristus manyje suteikia jėgų gyventi kitaip, naujai. Girdėjau tokį pasakojimą apie žmogų, kuris leidosi į kelionę savo fordu. Kelyje mašina sugedo. Atidaręs dangtį vyrukas ilgai žiūrinėjo, bet nieko blogo neaptiko. Tada jis pradėjo stabdyti kitas mašinas. Padėti sustojo draugiškas vairuotojas iš naujutėlaičio linkolno. Jis paklausė: „Kas atsitiko?“ „Niekaip neužvedu savo fordo.“ Nepažįstamasis metė akį po dangčiu, paskui kažką greit pareguliavo. „Pamėginkite užvesti variklį dabar.“ Variklis užsivedė. Laimingas šeimininkas prisistatė ir paklausė: „O kuo jūs vardu, pone?“ Nepažįstamasis atsakė: „Aš esu Henris Fordas.“ Fordų gamintojas žinojo, ką daryti, kad fordas važiuotų. Dievas sukūrė mus visus. Jis vienas žino, koks turėtų būti kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Be Kristaus mes veikiai patektume į „avariją“. Tačiau kai padėtį valdo Jis, viskas eina kaip per sviestą. Be Jo mes nieko negalime padaryti. Dienos malda Viešpatie, kaip dažnai pamirštu gyvenimo vairą atiduoti į Tavo rankas, ir susikertu. Išmokyk mane visiškai pasikliauti Tavimi.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.05

Žmogaus prigimtis  

​[...] kas pasitiki Viešpačiu, tas bus laimingas. Patarlių 16,20Labai daug kas mūsų prigimtyje mus glumina. Žmonės negali įminti savo egzistencijos mįslės. Jie stebisi ir baisisi savo polinkiu į pikta, potraukiu į nuodėmę. Jiems negera vien nuo minties, kad neįstengia susitvarkyti nė savo gyvenimo. Tačiau Kristus gali padėti jums atrasti atsakymus į tokius ramybės neduodančius klausimus, kaip „Kas aš?“ „Kam išvis gimiau?“ „Koks mano tikslas?“ „Kur aš einu?“ ir pan. Visi gyvenimo klausimai gali būti deramai pasverti ir pamatuoti, kai žmogus tikėjimu ateina pas Kristų kaip Viešpatį. Leiskite Jam vesti jus, ir nerimas išgaruos. Dienos malda Kliaunuosi Tavim, Viešpatie, ir patikiu savo gyvenimą į Tavo rankas. Man didelis džiaugsmas žinoti, kad vesi mane teisumo taku. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.11.04

Gimimas iš naujo arba atgimimas  

Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Jie irgi suko galvas, ką daryti, jie irgi siekė permainų, tačiau visos jų pastangos buvo nukreiptos į individus, ne į Romos imperiją ar valdžią. Ir galiausiai jų įtaką pajuto visa socialinė ir politinė sistema. Trumpai tariant, tie atnaujinti jaunuoliai buvo unikalios, dinamiškos jėgos vedini. Šiandien ta pati jėga prieinama visiems. Daugel amžių ji veikė per milijonus žmonių. Asmeniškai aš esu matęs keičiantis tūkstančių žmonių gyvenimą. Jėzus tą reiškinį vadino atgimimu. Šv. Raštas sako, kad nebūtina gyventi seno gyvenimo būdo, galima tapti nauju žmogumi. Kad ir kas kaišioja jums pagalius į ratus – kaltė, nerimas, baimė, neapykanta – Dievas gali tuo pasirūpinti. Dienos malda Viešpatie, koks džiaugsmas žinoti, kad mano gyvenime nėra nieko, ko Tu negalėtum pakeisti savo atperkančia galia. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

2020.11.03​

Dievo meilė  

Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21
​ ​

Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiškia, kad viskas bus saldu ir gražu, ar kad Dievas pro pirštus pažiūrės į nuodėmę ir paliks už ją nenubaudęs. Kai skelbiame teisingumą, jis paženklintas meile. Kai skelbiame teisumą, jis įtvirtintas meilėje. Kai skelbiame kaltės atpirkimą, jis planuotas su meile, su meile suteikiamas, su meile atbaigtas, iš meilės kilęs, jos sąlygotas. Kai skelbiame Kristaus prisikėlimą iš numirusių, mes skelbiame meilės stebuklą. Kai skelbiame apie Kristaus sugrįžimą, mes skelbiame meilės išsipildymą. Kad ir kokių nuodėmių esate prisidaręs, kad ir kaip jums dėl jų gėda, kad ir kaip jaučiatės susitepęs, Dievas jus vis tiek myli. Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir niekada nesibaigianti. Dienos malda Tėve, iš širdies dėkoju tau už Tavo atleidimą ir meilę. Padėk man įsisavinti, kad vienintelis matas, kurį galiu naudoti santykiuose su kitais žmonėmis, iš tikro yra tavo neišmatuojama meilė.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.30

Dievas yra meilė  

​Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3
​ ​


Skaitant Bibliją, darosi visiškai aišku, kad meilė – aukščiausias ir dominuojanti Dievo charakterio savybė. Dievo pažadai apie meilę ir atleidimą yra tiek realūs, tikri ir teigiami, kiek tai gali atspindėti žmogiška kalba. Tačiau taip, kaip vandenyno grožį gali deramai įvertinti ir suprasti tik išvydęs jį prieš akis, taip yra ir su Dievo meile – kol jos realiai nepatiri, sunku ją suvokti iš kitų apibūdinimo. Kaip sakoma, geriau kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti. Nedvejokite Dievo meile, nes ji yra nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume jokio šanso išsigelbėti pats. Tačiau Dievas yra meilė! Jo meilė mums yra amžina. Dienos malda Pažįstu save kaip nuluptą, Viešpatie, todėl žinojimas apie Tavo meilę ir atleidimą niekada nesiliaus manęs stebinti ir žavėti. Padėk man aplinkiniams pasakoti apie didžią Tavo meilę taip, kad ir jie jos siektų.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.29

Dvasinė kova  

​Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė... Kolosiečiams 3,15


Panagrinėjus bėdas, su kuriomis šiandien susiduria žmonės, tampa aišku, kad dažniausiai jos kyla dėl konflikto žmogaus širdyje. Žmogaus dvasia turi savo tamsiąją pusę. Mūsų tarnystė sulaukia tūkstančių laiškų, iš kurių darosi aišku, kad didžioji gyventojų dauguma turi gilių vidinių problemų. Tos problemos skirtingos, bet jas sieja bendra šaknis – vidinis, širdies konfliktas. Taip, deja, mes esame žmonės, sugebėję užkariauti kosmosą, bet nesugebantys susidoroti savo pačių viduje... Tačiau nusiminti nereikia – pagalba yra. Ja jau pasinaudojo milijonai žmonių. Tą pagalbą randame Jėzuje Kristuje, kuris yra pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14,27). Jei šiandien šviesos spindulį nukreipsime į tamsiąją žmogaus dvasios pusę ir leisime Kristui užvaldyti gyvenimą, mums išauš nauja diena. Įsileiskite Jį į visas – net ir tamsiausias – savo širdies kerteles. Dienos malda Man dažnai būna skaudu, Viešpatie, bet žinojimas apie Tavo meilę ir gailestingumą suteikia man vilties ir ramybės. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.28

Tikra meilė  

​[...] meile suvienyti... Kolosiečiams 2,2​Tūkstančiai jaunų porų gyvena santuokoje be meilės vien todėl, kad niekas dorai jiems nepaaiškino, kas yra toji tikra meilė. Reikėtų atidžiai perskaityti Pirmojo laiško korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas Paulius pateikia tikros meilės apibrėžimą. Jis rašo: „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.“ Jei žmonės mylėtų vieni kitus tokia meile, skyrybų skaičius ženkliai sumažėtų. Dienos malda Viešpatie Jėzau, norint mylėti artimą nesavanaudiška meile, mums reikalinga Tavo meilė ir atleidimas.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.27

Prigimties jėga   

Dievas akylai stebi, kas dedasi tarp žmonių. Jobo 34,21 (TLB)


Yra toks pasakojimas apie ūkininką, kuris parsitempė kiaulę į trobą, švariai nuprausė, išvalė kanopas, papurškė kvepalais, užrišo ant kaklo kaspiną ir pasivadino į svetainę. Kiaulė atrodė tikrai šauniai ir net palaikė šeimininkui smagią draugiją... tačiau tik keletą minučių, neilgai, kol prasivėrė durys. Tada kiaulė nėrė pro jas ir puolė į pirmą pasitaikiusį purvyną. Kodėl? Todėl, kad širdyje ji ir toliau buvo kiaulė. Jos prigimtis nė trupučio nepasikeitė. Ūkininkas pakeitė išorę, o ne vidų. Panašiai būna ir su žmogumi – žiūrėk, tu jį gražiai aprengi ir bažnyčioje pasodini pirmoje eilėje. Jis gali atrodyti kaip šventasis. Kurį laiką jam gal net pavyks apmuilinti akis bičiuliams. Bet nusivesk jį į jo darbo vietą ar į klubą šeštadienio vakarą ir pamatysi, kaip atsiskleis tikroji jo prigimtis. Kodėl jo elgesys nepakitęs? Todėl, kad nepasikeitusi jo prigimtis. Žmogus nėra atgimęs iš naujo. Dienos malda Visagali Dieve, būna akimirkų, kai aš sumenkinu, nuvertinu krikščionišką gyvenseną ir vėl neriu į „purvyną“. Apvalyk mane ir sustiprink, Jėzaus vardu meldžiu.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.26

Gyvybės duona  

​Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi labai džiaugėsi tokiu dideliu stebuklu, tačiau Jėzus kalbėjo apie svarbesnius dalykus, nei socialinių poreikių patenkinimas. Duona Šv. Rašte yra dvasinės gyvybės simbolis. Žmogus turi įgimtą troškimą pažinti Dievą, alksta Jo. Ir to alkio nenumalšins niekas, išskyrus patį Dievą. Vien tik Dievas gali suteikti tokios „duonos“, kuri patenkina giliausią sielos alkį. Biblija sako, kad Kristus yra Gyvenimo Duona. Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū už tai, kad patenkini giliausius mano širdies troškimus. Tavo Artumas patenkina mano dvasines reikmes. Tuo džiaugiuosi.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.23

Kur yra dangus (rojus)?  

​[...] todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Luko 22,29​Žmonės klausinėja, kur yra dangus (rojus). Šv. Rašte tiksliai nenurodyta, kur yra toji vieta. Kai kurie uolūs Biblijos skaitytojai išrinko eilutes ta tema ir mėgina tvirtinti, kad dangus yra šiaurėje. Jie, pavyzdžiui, mėgsta cituoti 48 psalmę, kurioje sakoma: „Gražiai iškilęs, visos žemės džiaugsmas yra Siono kalnas šiaurės pusėje, didžiojo Karaliaus miestas“ (Ps 48,2 – K. Burbulio vert.). Žinome, kad kompaso rodyklė krypsta į šiaurę. Galbūt dangiškas miestas iš tiesų yra šiaurėje – to mes nežinome. Kad ir kur yra dangus, jis ten, kur Kristus. Kartais žmonės manęs klausia: „Ar tu tiki, kad tai konkreti vieta?“ Tokiems atsakau, kad taip. Nes ir pats Jėzus sakėsi einąs mums vietos, buveinės paruošti. Biblija moko, kad tiek Enochas, tiek Elijas kūnu buvo paimti į konkrečią vietą, kuri tokia pat reali, kaip Los Andželas, Londonas, Alžyras ar kt. Dar Biblija moko, kad dangus – nepaprasto grožio vieta. Ją Šv. Raštas vadina „Dievo rankų darbu“, „Dievo statiniu“, „Dievo miestu“, „gražesne šalimi“, mūsų „paveldu“, „šlove“. Dar Biblija nurodo, kad dangus – išsamaus pažinimo ir suvokimo vieta, kur mes sužinosime ir mokėsime tai, ko neįstengiame šiame pasaulyje. Dienos malda Gyvasis Viešpatie Jėzau, žinojimas, kad Tu esi paruošęs man buveinę danguje, teikia man nusiraminimą, paguodą ir džiaugsmą. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.22

Visi yra nusidėję  

​Mes esame išgelbėti per tikėjimą Kristumi, o ne dėl savo gerų darbų. Romiečiams 3,28 (TLB)Daugumai žmonių vis dar labai prie širdies mintis, kad žmogus iš prigimties yra geras. Ir ta idėja mus pasiekė ne iš senovės graikų pasaulio, nes dar Aristotelis sakė: „Nėra žmonėse gėrio.“ Ta idėja atėjo ir ne iš judaizmo, nes, pavyzdžiui, pranašas Jeremijas aiškiai pasakė: „Širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti?“ (Jer 17,9). Krikščionių mokyme tos minties irgi nerasite. Apaštalas Paulius tvirtino, kad „visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3,23). Manyčiau, kad tą iliuziją pasaulyje pasėjo XIX-XX a. filosofai ir psichologai, paskleidę klaidžiamokslį, skelbiantį, kad žmogus – tik bejėgė savo aplinkos auka. Tuo tarpu Biblija sako, kad žmogus nėra iš prigimties geras, ir mūsų žmogiška patirtis tai tik patvirtina. Žmogus – maištininkas iš prigimties, sukilėlis. Pirmasis maištas įvyko dar Edeno sode, kur aplinka buvo tobula (taigi niekam nieko negalėjai prikišti ar ko nors apkaltinti). Dienos malda Kaskart, kai man kyla noras didžiuotis savo darbais, Tu, Viešpatie, primink man apie Tavo tobulą gyvenseną ir didžiadvasiškumą.​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.05.21

Žmogui reikia Dievo  

​Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis. Kolosiečiams 1,27 (TLB)Kaip pasaulis senas klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia Dievo?“ šiandien skamba kaip niekad garsiai ir įžūliai. Kol tik gyvuos pasaulis, tol žmonės statys Babelės bokštus, droš stabus, kurs savas ideologijas. Kiekviename istorijos laikotarpyje žmonės manydavo apsieisią be Dievo. Ekonomiką žmonės įstengia sutvarkyti visai neprastai. Intelektinėje srityje jiems irgi neblogai sekasi. Socialinėje – jei labai nori, irgi gali pasitempti. Tačiau bėda ta, kad po racionalumo kiautu kiekvieno žmogaus širdyje žiojėja tuštuma, kurią užpildyti gali tik Jėzus Kristus. Nuostabiausias žmonijos istorijos faktas yra toks, kad didis, visagalis dangaus Dievas gali apsigyventi tavo širdyje (ir visai nesvarbu, kas esi). Dienos malda Tu, Viešpatie, užpildai mano sielos tuštumą. Man reikia Tavo Dvasios artumo.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.20

Atsispyrimas pagundoms  

​[...] sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išmėgintą dorybę, išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna... Romiečiams 5,3-5
​ ​

Dievas niekada nežadėjo patraukti iš mūsų kelio visas pagundas – net ir Kristus susidūrė su jomis. Biblija sako, kad Jis kaip ir mes buvo visaip gundytas, tačiau nenusidėjo (žr. Hbr 4,15). Taigi nėra jokios prasmės išsisukinėti – pagundų išvengti vis tiek nepavyks. Tačiau nusiminti irgi nereikia, nes išmėginimai turi savų pliusų. Atsispyręs pagundai, žmogus jaučiasi iškovojęs pergalę. Geri pasiekimai skatina pasitikėjimą ir ištvermę bei daug kitų teigiamų savybių, kurios priešingu atveju nebūtų ugdomos. Pagundos paprastai parodo, iš kokio molio esame drėbti. Atsispyrimas joms nepadaro mūsų krikščionimis ar nekrikščionimis, o paprasčiausiai užgrūdina, priversdamos krikščionį ieškoti ir atrasti stiprybės šaltinį. Naudos gali būti net iš įvykio, laikomo tragedija. Pagundos akimirką jums gali nušvisti, kad Kristus yra realesnis, nei kada nors anksčiau, o Jo teikiamas išganymas – dar prasmingesnis. Dienos malda Viešpatie Jėzau, išmėginimo ir pagundos akimirką padėk prisiminti Tavo pavyzdį.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.19

Paguoda liūdesy  

​Kai šaukiausi, tu mane išklausei ir suteikei man drąsos. Psalmynas 138, 3Visų mūsų gyvenime būna akimirkų, kai jaučiamės vieniši savo liūdesy. Mariją su Morta liūdesys apėmė po jų brolio Lozoriaus mirties. Morta sakė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs“ (Jn 11,21). Savo sielvarte ji pasijuto vieniša. Bene trumpiausia Biblijos eilutė skelbia, kas nutiko prie Lozoriaus kapo – „Jėzus pravirko.“ (Žr. Jn 11,35). Viešpats ateina į mūsų sielvartą, atjaučia mus mūsų liūdesy. Kai ateiname pas Jėzų Kristų, Jis neprižada, kad mūsų gyvenime neliks skausmo ar sielvarto. Ašarų bus, bet bus ir džiaugsmas – gilus, vidinis džiaugsmas, kurį sunku paaiškinti. Tokį džiaugsmą dovanoja Dievas – jis yra Šventosios Dvasios vaisius. Užėjus išbandymams, įvairiems sunkumams ir sielvartams, kurie neaplenkia nė vieno iš mūsų, Dievas suteikia antgamtinės stiprybės, pagimdančios džiaugsmą. Dienos malda Mylintis Viešpatie, Tu esi paguoda mano liūdesy. Tu esi mano šviesa ir mano viltis, užėjus tamsybių metui. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.16

Vienatvė  

​[...] mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Psalmynas 84, 3Vienatvė yra vienas didžiausių šių laikų baubų. Jos kamuojami žmonės net pakelia prieš save ranką – statistikos duomenimis, tai viena pagrindinių savižudybių priežastis JAV. Mūsų visuomenėje vienišumą jaučia gana daug žmonių. Priežasčių tam esama įvairių: vieni žmonės vieniši jaučiasi dėl nuošalumo, atsiskyrimo, kiti pasijunta vieniši kančioje, sielvarte, atsiriboja nuo kitų dėl kaltės ar smerkimo ir pan. Visi mes kartais pasijuntame atskirti nuo Dievo. Kažkas tokį jausmą netgi įvardijo kaip „kosminę vienatvę“. Jos apnikti, nežinome, kas mums darosi, jaučiamės neramūs. Supraskite, žmogus buvo sukurtas Dievui ir be Dievo jo širdis amžinai jausis vieniša. Bet Jėzus beldžiasi į mūsų širdies duris ir sako: „Aš noriu užeiti. Įsileisk mane vidun.“ Jis neišverčia durų, jėga nesibrauna vidun. Jei norime, kad Viešpats liktų su mumis, mes turime patys pasikviesti Jį užeiti. Kai pasivadiname jį vidun, Jis užeina ir daugiau niekada mūsų nepalieka, neapleidžia. Nuo to laiko mes nebesame vieni. Dienos malda Viešpatie Jėzau, puikiai prisimenu tą sunkų jausmą, kurį patyriau gyvendamas be Tavęs. Vesk mane pas vienišus žmones, kuriems verkiant reikia patirti Tavo artumą.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.15

Patirkite Jėzų!  

​Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Jono 6,63Vienam religingiausių žmonių Jėzaus dienomis Jis pasakė: „Tau būtina atgimti iš naujo“ (Jn 3,7). 

​Gilus religinis Nikodemo pažinimas negalėjo būti dvasinio atgimimo pakaitalas. Tas pats galioja ir mums. Štai aš perskaičiau knygą apie vandens slidinėjimą, tačiau beregint suvokiau, kad slidinėti vandens slidėmis neišmoksiu vien tik iš knygų – turiu patirti tai savo kailiu. Esu perskaitęs nemažai knygų ir apie golfą, tačiau mano žaidimas nuo to nė kiek nepatobulėjo. Norėdamas geriau žaisti golfą, turiu nuvažiuoti į golfo laukus ir realiai pamosuoti lazda. Jūs galite studijuoti teologiją ir religiją, tačiau išmuša valanda, kai tampa akivaizdu, kad to negana, kad Kristų būtina patirti asmeniškai. Dienos malda Viešpatie, Tu dovanojai man gyvenimą. Šlovinu Tave! 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.14

Tyra širdis  

​Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16
​ ​

Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas žmogus. Jėzus pasakė: „Palaiminti tyraširdžiai.“ Ar norite būti palaiminti – t. y. laimingi? Tai pritaikykite šį priesaką gyvenime, priimkite širdin šį palaiminimą asmeniškai. Tyraširdžiai vieninteliai žino, ką reiškia patirti aukščiausią laimę. Jų širdys tyros Dievo ir artimo atžvilgiu. Jie laimingi, nes turėdami Tą, kuris yra visa ir visame kame, nepavydi jokiam žmogui jo žemiškų turtų ir netrokšta žmogiškų liaupsių. Į jokį žmogų jie nežiūri priešiškai, tai ir patys priešų neturi. Jie palaiko taiką su Dievu ir pasauliu, gyvena ramybėje. Dienos malda Viešpatie Jėzau, atleisk man, nes mano širdis nėra visiškai tyra. Išpažįstu Tau savo giliausias mintis. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.10.13

Tikroji laisvė  

​[...] tikėdami jį [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. 1 Petro 1,8Kristus gena šalin liūdesį ir drąsą atimantį nusiminimą. Mūsų pasaulis – žlugusių vilčių, neišsipildžiusių svajonių ir užgesintų troškimų pasaulis. G. K. Chestertonas rašo: „Aplink viskas vyksta žaibiškai greitai, viešpatauja triukšmas ir suirutė. Žmogui nėra kur ieškot tikros, gilios laimės, nuraminti širdį.“ Žinomas Holivudo straipsnių autorius apie vieną garsią kino žvaigždę rašė taip: „Jos dailus veidelis spinduliavo nerūpestingą džiaugsmą ir laimę.“ Tačiau optimizmas ir džiaugsmas yra Kristaus pažinimo vaisiai. Jei širdis susijungusi su Dievu per tikėjimą Kristumi, ji bus kupina džiugaus optimizmo ir džiaugsmo. Kol žmogus nėra sugrįžęs pas Dievą, jį neišvengiamai lydi nusiminimas. Kristus yra tikros laimės šaltinis ir džiaugsmo versmė. Štai kur šuo pakastas! Dienos malda Viešpatie, Tu nuramini širdį ir dovanoji džiaugsmą, kurio niekas negali atimti. Padėk man nenuleisti akių nuo Tavęs, mano džiaugsmo versme. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt