Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2020.07.02

Meskite savo rūpesčius  

​Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! 1 Jono 3,1


​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.07.01

Dievo meilė yra akivaizdi  

​Dievo meilė pasireiškė mums... 1 Jono 4,9Pastebėkite Dievo meilę. Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Mes buvome nusidėjėliai, svetimi Dievui. Mes buvome Dievo priešai, sukilę prieš Jį. Maištininkai. Buvome nusipelnę pragaro. Nepaisant to, kad priešinomės Dievui, maištavome prieš Jį, nusidėjome, elgėmės priešiškai, Biblija sako, kad Dievas mus vis tiek mylėjo amžinąja, ištikimąja savo meile tiek, kad atidavė savo Sūnų ir leido Jam mirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Joks žmogus neįstengia šitaip mylėti, jei nėra atėjęs pas Kristų. Patys iš savęs jūs neturite galios mylėti. Dienos malda Tavo meilė apgaubia mane, Viešpatie Jėzau, kad ir kur būčiau. Daugybei žmonių reikalingas išgydymas, kurį suteikti gali tik Tavo meilė. Pripildyk mane savo meile (agape) tokiems.​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.30

Sekmadienio džiaugsmai  

​Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta: „Eikime į VIEŠPATIES Namus!“ Psalmynas 122, 1Daugybei žmonių sekmadienio rytais pasireiškia sekmadienligės simptomai. Ar žinote kokie jie? Paprastai aukos būklė itin suprastėja sekmadienį prieš pat pusryčius: užeina neapsakomas silpnumas, kamuoja mieguistumas. Be to, gali kamuoti lengvas galvos skausmas, kurį sustiprina aplinkinių bažnyčių varpų skambėjimas. Bet ši liga trumpalaikė – paprastai iki vidurdienio visi požymiai išnyksta, ir ligonis jau įstengia sušlamšti sočius pietus, o vakarėjant net sužaisti golfo partiją. Ligos simptomai dar trumpai pasireiškia sekmadienio vakare, apie 19:30 val., bet paskui visiškai išnyksta iki kito sekmadienio ryto. Dienos malda Noriu džiaugtis Dovydo džiaugsmu, kai sekmadieniais ruošiuosi Tave pašlovinti Tavo Namuose, dangiškas Tėve.
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.29

Drąsa išstovėti  

​Jokia gėda kentėti dėl to, kad esi krikščionis. Šlovė Dievui už privilegiją priklausyti Kristaus šeimai ir vadintis tuo nuostabiu vardu. 1 Petro 4,16 (TLB)Bene didžiausia problema Amerikoje yra ta, kad mūsų krikščionybė pasidarė atskiesta ir silpna. Daug amerikiečių krikščionių irgi tokie patys – silpni ir suskydę, drebantys dėl kiekvieno nieko. Mums verkiant reikia ryžtingų, narsių, veržlių, energingų krikščionių, kurie gyventų dėl Kristaus kasdien, septynias paras per savaitę, ir būtų pasirengę, jei reikia, dėl tikėjimo net mirti. Mums reikia krikščionių, kurie būtų moralūs, dori, maloningi, narsūs, stiprūs ir atsidavę Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjai. Dienos malda Matau, kada mano, kaip krikščionio, gyvenimas išskysta. Viešpatie Jėzau, suteik man drąsos sekti paskui Tave toliau ir būti dar labiau atsidavusiam. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.26

Sutaikinimas  

​Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo Sūnaus mirtis... Romiečiams 5,10Žodis „sutaikinimas“ reiškia taikos atnešimą į santykius, priešiškumo pašalinimą. Sutaikinimas reiškia, kad susieina dvi šalys, kurioms nuo seno lemta būti kartu. Biblija apie žmonių giminę kalba kaip apie Dievo priešus. Gal jūs tvirtinsite, kad jokių priešiškų jausmų Dievo atžvilgiu nepuoselėjat. Tačiau Šv. Raštas sako, kad be Kristaus mes visi esame arba pasyvūs, arba aktyvūs Dievo priešai. Sutaikinimas reiškia, kad mūsų santykiai su Dievu atkuriami, iš naujo užsimezga bendrystė. Sutaikinimas yra tai, ką Kristui pavyko pasiekti ant kryžiaus. Nepakartojama! Dienos malda Brangus Gelbėtojau, ačiū už Tavo ant kryžiaus atliktą darbą. Dėkinga širdimi klaupiuosi prieš Tave. Ačiū, kad atleidi man praeities nuodėmes ir suteikti stiprybės kiekvieną mielą dieną gyventi su Tavo jėga. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.25

Dievo dovanos  

​Jei esate išgelbėti, darykite gerus darbus, paklusdami Dievui. Filipiečiams 2,12 (TLB)​Nereikia būti proto bokštu, kad pastebėtum, kiek žalos jaunimui pridaro palaidas elgesys. Amoralumas prasiskverbia tarsi koks vėžys ir pradeda graužti ne tik kūną, bet ir mintis bei charakterį. Palaido lytinio gyvenimo aukomis tampa ne tik tiesiogiai į jį įsitraukusieji, bet ir nekalti artimieji – tėvai, seneliai, šeimų bičiuliai, mokytojai, auklėtojai ir kiti, kuriems rūpite labiau, nei galite įsivaizduoti. Juk jie visi linki jums geriausio. Jei jaunas žmogus pasirenka kažką menkiau už santuokinį gyvenimą, artimiesiems tai suteikia skausmo. Jų su metais sukaupta patirtis ir išmintis byloja, kad ikivedybiniai lytiniai santykiai yra didelė klaida. Biblija moko, kad Dievas sukūrė lytis ir seksą. Šv. Rašte parašyta, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Dar tenai sakoma, kad visa sukūręs Dievas tai apžvelgė ir „matė, kad tai gera.“ Tarp kitų Jo sukurtų dalykų buvo ir natūralus lytinis potraukis. Taigi pats seksas nėra nuodėmė! Seksas – Dievo dovana žmonių giminei. Jisai skirtas giminės pratęsimui – taigi mėgautis šventos santuokos rėmuose, kaip ypatinga sutuoktinių – vyro ir moters – meilės išraiška. Dienos malda Dangiškas Tėve, visos dovanos, kuriomis mus apipylei, skirtos mėgautis Tavo įsakymų rėmuose. Padėk man nepamiršti Tavo pamokymų.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.24

Šviesa ir šešėlis  

​Tvirtai stovėk, būk apdairus, nebijok kentėti dėl Viešpaties. Vesk kitus pas Kristų. 2 Timotiejui 4,5 (TLB)Visuose šedevruose galima įžvelgti šviesos ir šešėlių žaismą. Laimingo žmogaus gyvenimas kupinas ne tik skaisčios šviesos, jo grožį padeda kurti ir šviesa, ir šešėliai. Sakoma, kad muzikantams bene puikiausi kūriniai gimsta iš liūdesio. Fanny Crosby širdis tiesiog liepsnojo dėl Kristaus. Neregėmis akimis ji, ko gero, matė daugiau nei daugelis iš mūsų, turinčių normalų regėjimą. Ši nuostabi dainininkė yra dovanojusi išties nuostabių gospel giesmių, pakylėjančių klausytojus ir užliejančių jų širdis džiugesiu. Tamsiame Filipų kalėjime, kuriame knibždėjo žiurkių, Paulius su Silu giedojo šlovinimo giesmes vidury nakties, kalėjimo prižiūrėtojui akompanuojant bizūnu. Tačiau galiausiai dėl jų kantrybės kentėjimų ir persekiojimų akivaizdoje į tikėjimą atsivertė pagonis kalėjimo viršininkas. Dienos malda Dieve, išmokyk mano širdį giedoti šlovinimo giesmes net ir tuomet, kai viskas aplink juoda ir tamsu. Suteik savo malonės giedoti Tau, Viešpatie Jėzau.
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.23

Išgelbėjimas iš pasitikėjimo  

​Nojus tai padarė. Kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Pradžios 6,22Vieną gražią dieną Dievas prabilo Nojui apie žmonių giminės sugedimą. Žmonių elgesys, jų veiksmai skaudino Jam širdį. Viešpats pasakė, kad ketina siųsti tvaną, kuris sunaikins žmoniją, ir prisakė Nojui pastatyti laivą, kad išsigelbėtų jis pats, jo namiškiai ir gyvūnai. Biblija sako, kad Nojus patikėjo Dievu. Čia svarbu paminėti, kad tas vyrukas gyvenime nebuvo matęs tvano, jo akys nebuvo regėjusios 40 dienų trunkančios liūties. Jis neturėjo orų žemėlapio ar iš palydovo darytų nuotraukų, šalia nebuvo meteorologų, kurie įspėtų apie besiartinančią didžiulę audrą. Nojus turėjo vien tik Dievo Žodį. Užtat užėjus tvanui, Nojus ir jo šeima išsigelbėjo, o likusi žmonija buvo nuplauta nuo žemės paviršiaus. Nojus buvo išgelbėtas todėl, kad pasitikėjo Dievu. Žemėn vėl sugrįžta Nojaus dienos. Tų, kurie užsispyrę atsisako lipti į išgelbėjimo laivą (Jėzų Kristų), laukia katastrofa, panaši į anų dienų tvaną. Dienos malda Atleisk man, Tėve, už tai, kad neretai leidžiuosi apninkamas abejonių, kai turėčiau paprasčiausiai pasitikėti Tavimi kaip Nojus.


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.22

Būti turtingu  

​Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turto gausos. Luko 12,15Yra du būdai būti turtingu – daug turėti arba mažai norėti. Pastarasis lengvesnis daugeliui iš mūsų. Dauguma žmonių jaučiasi iš tiesų apgailėtinai užsibrėždami turėti daugiau, nei įstengia. Tokie kenčia nuo „daiktaligės“: nepasotinamo troškimo turėti daugiau ir geresnių, naujesnių daiktų. Jėzus buvo visiškai pasitenkinęs gyvenimu kaip žmogus, o turėjo žymiai mažiau, nei dauguma mūsų. „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.“ Jėzus buvo išmokęs būti pasitenkinęs tuo, ką turėjo, ir neleido troškimams viršyti reikmių. E. Stanley Jonesas pasakoja apie vieną vargšą, kuris priėmė nakvynėn žmogų į savo kuklų būstą. Parodęs jam savo varganą miegamąjį, įrengtą pastogėje šienui krauti, jis pasakė: „Jei ko nors pageidausi, tai būtinai sakyk. Mes ateisime ir pamokysime, kaip be to apsieiti.“ Mums nereikia mokytis, kaip gyventi turint daugiau. Mes turime mokytis gyventi versdamiesi su tuo, ką jau turime. Štai taip! Dienos malda Tėve, Tu dovanojai man daugiau, nei buvau vertas. Padėk man išlikti dėkingos ir pasitenkinusios širdies. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.19

Be apgailestavimų  

​Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Galatams 5,25


Kai Bilas Bordenas, labai turtingos Bordenų šeimos sūnus, išvyko į Kiniją kaip misionierius, daugelis jo bičiulių manė, kad kvaila šitaip „švaistyti“ savo gyvenimą, pasak jų, stengiantis atversti į krikščionybę saujelę pagonių. Tačiau Bilas mylėjo Kristų ir mylėjo žmones. 

​Pasidarbuoti svečiame krašte jis nespėjo labai daug – gana greitai po atvykimo užsikrėtė sunkia tenykšte liga ir mirė. Prie jo mirties patalo buvo rastas laiškutis, kuriame Bilas buvo parašęs: „Nieko nepasilaikiau sau. Neatsitraukiau. Nieko nesigailiu.“ Per kelerius pasiaukojamos tarnystės metus Bilas atrado daugiau laimės, nei kiti randa per visą gyvenimą. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk man neskaičiuoti tarnystės Tau kainos. Leisk man visiškai atsiduoti Tavajam vedimui. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.18

Kokią turite viltį?  

Dievo duotoji išgelbėjimo viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prikabinantis mus ir išlaikantis arti Dievo. Hebrajams 6,19 (TLB)Į ką sudėtos jūsų viltys? Kokia jūsų ateities viltis? Kokie lūkesčiai dėl valdžios, švietimo sistemos, asmeninių planų ar kokios nors organizacijos? Mano viltis glūdi Jėzaus Asmenyje, kuris šiandien sėdi Dievo dešinėje. Aš turiu viltį ir žinau, kad keliauju į dangų. O dabartiniame gyvenime man padeda Dievo Artumas. Kas būtų, jei neturėtume Biblijos? Kas būtų, jei nebūtų buvę Kristaus kryžiaus, iškovoto išgelbėjimo ir tuščio kapo. Kas būtų, jei neturėtume nieko, išskyrus paraginimą: „Stenkis iš visų jėgų, daryk, ką gali“. Liūdna būtų! Visai prasti popieriai. Laimė, šiandien turime viltį, atpirkimą ir ateitį. Naujasis Testamentas – nuostabi knyga, teikianti vilties, sužadinanti viltingą laukimą. Jūs esate įdomus Dievui! Viešpats nuoširdžiai domisi jumis. Dienos malda Dangiškas Tėve, skaitydamas Tavo Žodį suvokiu, kad pasaulis ir jo širdgėlos praeis. Įkvėpk mane skelbti aplinkiniams Tavo vilties žodžius. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.17

Vidinės permainos poreikis  

​Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomis savybėmis. O štai norint būti Dievo karalystės nariu, reikalaujama vidinio pokyčio. Vienas komunistas, Londono Haid parke rėžęs ugningą kalbą, išvydęs valkatą sušuko: „Komunizmas suteiks tam žmogui naują kostiumą!“ Šalia stovėjęs krikščionis atsiliepė: „Taip, o Kristus suteiks kostiumui naują žmogų!“ Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū už giluminę permainą, kurį įvyko many, kai priėmiau Tave.Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.05.21

Išgelbėjimas teikiamas dovanai  

​[...] o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Romiečiams 3,24Išgelbėjimas teikiamas dovanai! Ant šitos Dievo dovanos nerasite etiketės su kaina. Pamokslininkai – ne prekeiviai, nes jie neturi ko parduoti. Jie yra Gerosios Naujienos skelbėjai – o gera žinia yra ta, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kaip sako Šv. Raštas (žr. 1 Kor 15,3). Pinigais išganymo nenusipirksi. Nuosavu teisumu jo nepelnysi. Prestižas ir aukšta moralė čia irgi nepadės. Kaip sako pranašas Izaijas, „be pinigų ir be kainos“ (Iz 55,1). Dievas nėra prekeiva, su Juo nepasiderėsite. Norint turėti su Juo reikalų, dera žinoti Jo sąlygas. Savo visagalėse rankose Jis laiko neįkainuojamą, amžiną išgelbėjimo dovaną ir kviečia jus priimti ją be pinigų ir be kainos. Tai, kas gyvenime brangiausia ir geriausia, teikiama dovanai – už orą, kuriuo kvėpuojame, nereikia mokėti, o prie galingų kalnų krioklių, iš kurių srūva krištolo skaidrumo vanduo, nepritaisyti skaitliukai. Dovanai, visiškai laisvai užgimsta meilė, tikėjimas ir viltis. Dienos malda Viešpatie, nors Tu išganymą teiki dovanai, jis nėra pigus – juk Tau kainavo pačią didžiausią kainą, Tavo gyvybę. Nepaisant to, Tu nusprendei dovanoti jį man. Ačiū Tau už begalinę Tavo meilę.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.15

Tik pirmyn!  

​Juk mes jame gyvename, judame ir esame... Apaštalų darbai 17,28Kai man buvo septyneri, tėvas man nupirkto dviratį. Prieš tai niekada jo neturėjau. Mano artimieji ir bičiuliai kantriai mokė mane minti pedalus. Netrukus supratau, kad norėdamas ilgiau išsilaikyti neparvirtęs, turiu sparčiai važiuoti pirmyn. Kai tik važiavimo tempas sulėtėja, iškyla grėsmė nukristi ir susitrenkti. Panašiai yra ir krikščionio gyvenime: aukštesnį lygį pasiekti galime tik be paliovos judėdami pirmyn ir augdami. Šiandien jūs turite būti arčiau Dievo širdimi, siela ir kūnu, nei kada nors anksčiau gyvenime. Dienos malda Viešpatie, jei mano tikėjimo kelionėje per mažai pažangos, patrauk mane arčiau prie savęs, arčiau Tavo meilės ir malonės. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.12

Investuokite savo talentus   

​Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių... Jokūbo 1,17Dievas iš savo gailestingumo ir gerumo kiekvieną žmogų apdovanojo skirtingais talentais, dovanomis, sugebėjimais – ir jų nevalia pasitelkti savanaudiškais tikslais, vien savo naudai, bet reikia naudoti Dievo šlovei ir Jo karalystės statymui. Asmeninės mūsų savybės, mūsų sumanumas ir kiti konkretūs, tik mums būdingi gebėjimai ateina iš dosnių Dievo rankų. Jei naudojame juos tik savo tikslams pasiekti, esame savanaudžiai. Firmos darbuotojas ar jaunesnysis verslo partneris gerai daro, išmintingai elgiasi dirbdamas vyresniojo partnerio ar savininko naudai, jo šlovei. Savininkui pasipelnius, iš to naudos būna visai firmai. Būdami savo talentų prievaizdai, turėtume investuoti juos Dievo šlovei ir garbei. Jei bus pašlovintas Dievas, mes, Jo bendradarbiai, tikrai neliksime nepalaiminti. Mūsų balsai, mūsų tarnystė, mūsų gebėjimai visų pirma turi būti pasitelkti Dievo šlovei. Dienos malda Tėve, visa, ką turiu, yra atėję iš Tavo rankos. Suteik man išminties protingai pasitelkti tas dovanas, kaip esi numatęs, pagal Tavo valią.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.11
Šventa institucija   

​Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Romiečiams 14,19Santuoka – šventa institucija. Ideali santuoka yra trijų asmenų – vyro, moters ir Dievo – sąjunga. Tai paverčia ją šventa. Tikėjimas Kristumi – svarbiausias iš visų principų, kuriant darnią šeimą, laimingus namus. Tautos jėga slypi tikėjime, kuriuo vadovaujasi tos tautos pavieniai asmenys ir šeimos. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk mums mylėti vieniems kitus Tavo meile: kad mūsų namai, mūsų šeimos būtų tikras begalinės Tavo meilės šlovės atspindys.

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.10

Neprilygstamasis Jėzus  

Per Jėzų Kristų jūs turite gavę gyvenimą. Jis parodė mums Dievo paruoštą išgelbėjimo planą. Jis padarė mus priimtinus Dievo akivaizdoje. 1 Korintiečiams 1,30 (TLB)Kuo toliau, tuo aiškiau matau ir suvokiu tokią tiesą: kad vieni žmonės kitiems daro tokią pat įtaką, kaip ir idėjos. Asmenybės galia iš tikro didelė. Pasukus galvą, galima prisiminti aibę pavyzdžių, bylojančių, kad asmenybė dažnai būna didesnė už idėją. Tokia yra, pvz., krikščionybė. Jos galia glūdi ne aiškiai apibrėžtoje etikoje ir ne krikščionių idėjose ar filosofijoje (nors krikščionybė turi savą filosofinių idėjų sistemą). Krikščionybės paslaptis glūdi Asmenyje, ir tas Asmuo yra Viešpats Jėzus Kristus. Žmonėms pavyksta rasti kitas filosofines ir etines sistemas, tačiau nepavyksta rasti kito Jėzaus Kristaus. Žmonijos istorijoje Jėzus neturi sau lygių. Dienos malda Kai pasakoju kitiems apie Tavo meilę, leisk man paslėpti savo asmenybę Tavojoje, Viešpatie Jėzau. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.09

Jo Artumas mumyse  

​[...] ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Efeziečiams 3,19


Norint deramai įvertinti meno kūrinius, būtina turėti meninį skonį – o jis būna arba įgimtas, arba išlavintas. Tik labai nedaugelis žmonių pasižymi įgimtu spalvų, formų ir harmonijos pajautimu. Tokiems meilė menui kyla natūraliai. O žmogui, nepasižyminčiam meniniu skoniu, vaikščiojimas po galerijas atrodys labai nuobodus užsiėmimas. Panašiai yra ir su muzika – muzikinį skonį žmogus turi įgimtą arba turi išlavinti. Be muzikinio skonio, be jos grožio pajautimo žmogus gali ramiausiai prasnausti net ir pačią puikiausią simfoniją Metropoliteno operos teatre. Panašiai yra ir su Dievo dalykais. Kalbos apie Dievą erzins ir varys nuobodulį, jei jumyse nėra Dievo. Bažnyčia vargins, o Biblija bus nuobodi knyga, jei Šv. Dvasia neapšvies jūsų sielos savo Artumu. Nuostabu yra tai, kad Dievas viskuo pasirūpino iš anksto. Net jei mūsų širdys yra mirusios ir nejautrios dvasiniams dalykams, tai dar ne pabaiga. Galima šio to imtis, kad padėtis pasikeistų. Dienos malda Viešpatie, Visagali Dieve, kasdien ieškosiu Tavęs. Pripildyk mane Kristaus meile.
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.08

Prisiminkite Dievo palaiminimus   

​[...] vargo dieną [...] su džiaugsmo šauksmais giedu giesmę. Psalmynas 27,5-6Krikščionys nėra apsaugoti nuo liūdesio ar depresijos. Pasaulio įvykiai ir kylantis blogio tvanas priverčia susimąstyti kiekvieną – tiek krikščionį, tiek nekrikščionį. Dovydas, šaunus Izraelio dainius, ne visuomet giedodavo džiaugsmo giesmes. Kartais jo džiaugsmas virsdavo gedulu: „Ašaromis mintu dieną naktį; visą dieną žmonės klausinėja manęs: „Kurgi tavo Dievas?“ [...] Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie? Kodėl taip nerimsti krūtinėje?“ (Ps 42). Manau, kad geriausias vaistas nuo liūdesio yra šlovinimas. Kitaip tariant, stenkitės prisiminti Dievo palaiminimus. Tegul džiugūs prisiminimai išstumia niūrią, prislėgtą nuotaiką. Dienos malda Ačiū Tau, dangiškasis Tėve, už psalmes, kurios padeda pamatyti, kad net ir liūdesio valandą Dovydas liedavo širdį Tavo akivaizdoje. Kad ir kokios būtų aplinkybes, aš mokysiuosi šlovinti Tave visuomet. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.06.05

Pagrindinis atsakymas ir sprendimas   

Mylėk Viešpatį, savo Dievą [...] Mylėk savo artimą... Mato 22,37-39Štai pagrindinis atsakymas ir visų pasaulio bėdų sprendimas – mylėti Dievą ir savo artimą. Toks mokymas nėra pasenęs, jis net labai aktualus šiandien. Tai vienintelis metodas, kuris galėtų padėti išspręsti pasaulio bėdas – tiek asmenines, tiek visuomenines. Jei mylime Dievą visa savo širdimi, tai turėsime jėgų mylėti ir savo artimą. O tikra meilė pasireikš patarnavimu – ne vien giesmių giedojimu, bažnyčios lankymu ar malda, bet ir praktiniais darbais, įrodančiais mūsų meilę, paklūstant dangiškojo Tėvo valiai. Dienos malda Tikra meilė pareikalauja viso manęs. Viešpatie, paimk visa tai, kas giliai užslėpta ir kliudo man mylėti Tave ir savo artimą. Padėk man tvirtai ir nesispyriojant paklusti Tavo valiai.
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.05.06.03

Amžina taika  

​Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas. Efeziečiams 2,13-14


Tuščios kalbos apie sutaikymą pasauliui taikos neatneš. Glazge, Škotijoje, kartą jau matėme po Šv. Jurgio aikštę marširuojančius komunistus su transparantais ir klykaujančius: „Mes – už taiką!“ Prisimenu ir Korėją bei kitas šalis, kur tokie „kovotojai už taiką“ kursto vien sąmyšį ir kančias. Taika – kur kas daugiau, nei dažais ant transparanto užtepliotas žodis raudonųjų parade. Tai ne šiaip akimirka ramybės, trumpas atokvėpis tarp šaltojo ar karštojo karo veiksmų. Taika – labai teigiama būsena, specifinis santykis su Dievu, į kurį žmogus yra pamažėle įvedamas. Tai dvasinė tikrovė žmogaus širdyje, kurią ši patiria užmezgusi ryšį su beribiu Dievu. Dienos malda Amžinoji Tavo taika, Viešpatie Jėzau, pranoksta visus žmonių pažadus 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt