Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2020.09.28

Be kompromisų  

​[...] kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia... Efeziečiams 3,16Horacijus Pitkinas, vieno turtingo pirklio sūnus, atsivertė į tikėjimą iš išvyko į Kiniją kaip misionierius. Amerikoje likusiems bičiuliams jis rašė: „Netrukus taps visiškai aišku, kaip Jam geriau pasitarnausime – aukštybėse ar čia.“ Šiek tiek vėliau įniršusi minia išvertė misijos vartus ir puolė viduje esančius. H. Pitkinas gynė ten buvusias moteris ir vaikus. Jį pačiupo, o vėliau nukirto galvą, kurią nunešė ir padėjo kažkokio pagonių dievuko šventykloje, o kūną išmetė į duobę šalia kitų devynių kinų krikščionių lavonų. Sherwoodas Eddy‘s apie H. Pitkiną rašo taip: „Pitkinas savo mirtini laimėjo daugiau sielų, nei savo gyvenimu.“ Kristui reikia tokių, kurie būtų pasiryžę net gyvybę dėl Jo aukoti! Išdrįskite tikėti be kompromisų, pasiryžę aukoti viską. Dienos malda Viešpatie, ačiū Tau už tuos, kurie ėjo pirma mūsų ir pramynė takus. Padėk man, suteik jėgos iš savo neribotos stiprybės šaltinio. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.28

Jėzaus pradžia  

​[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė, kad egzistavo dar prieš pasaulio sutvėrimą. Jis buvo, kai Tėvas danguje įžiebė žvaigždes ir Mėnulį. Jis buvo šalia, kai Dievas sukūrė mūsų planetą. Jis visados buvo, yra ir bus, „per amžių amžius“. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu, kuris buvai ir esi per amžius, nužengei iš dangaus aukštybių ir iš begalinės meilės išvadavai mane, ištraukei iš nuodėmių liūno. Nuolankiai garbinu ir šlovingu Tave, mano Gelbėtojau ir Viešpatie. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.25

Kaltės simptomai  

​Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Psalmynas 51, 4Apie kaltę daug kalba psichoanalitikai, psichiatrai ir dvasininkai. Žodyne žodis „kaltė“ apibūdinamas kaip „nusižengimas, nuodėmė, kaltinimas, atsakomumas“. Kaltės simptomų daug, o šaknis – tik viena. Mes, žmonės, sulaužėme moralės įstatymą, apreikštą Dešimtyje Dievo įsakymų ir Kalno pamoksle, todėl mus ir kamuoja kaltė. Kaltė pagimdo aibę psichologinių problemų, tokių kaip nesaugumo jausmas, įtampa, pritarimo troškimas, pripažinimo siekis ir pan. Tačiau, pasak psichiatrų, kaltės jausmas lygiai toks pat reikalingas, kaip ir skausmas. Abu verčia mus saugotis sužalojimų. Dienos malda Tavo Šventoji Dvasia prisiliečia prie mano širdies ir leidžia man suvokti savo kaltę. Atleisk man, Viešpatie.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.24

Gyvojo Dievo Artumas   

​[...] šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Luko 2,32Jei tik galėtume žvilgtelėti pro galingus teleskopus ar pasiklausyti galinga įranga, tai išgirstume ir pamatytume aibę metalinių „žvaigždžių“, kurių danguje „prisėjo“ Rusija ir Amerika. Dar nė viena iš tų „žvaigždžių“ neatnešė pasauliui taikos. O štai Dievo žvaigždė, priešingai, prižadėjo taiką visam pasauliui, jei tik žmogus tikės ir pasikliaus. Dirbtinės, žmogaus rankų darbo žvaigždės atneša baimę, sėja nerimą. Mūsų modernia įranga apkarstytas rojus yra veikiau tarptautiniu mastu išplitusio nesaugumo pragaras. Jame neįmanoma rasti laimės, apie kurią svajojame. Tačiau danguje toliau šviečia tikroji žvaigždė. Vis dar tebeskamba giesmė. Jėzus Kristus yra gyvas. Jis yra su mumis. Gyvojo Dievo Artumas gali apgaubti mus ir padėti įveikti neviltį. Jis gali suteikti mums viltį, atleisti nuodėmes, pašalint vienatvę ir sutaikinti su Dievu. Dienos malda Tavo ramybė užlieja visus, kurie myli ir pasitiki Tavimi, gyvasis Viešpatie Jėzau. Mylimas Gelbėtojau, aš garbinu šventą Tavo vardą.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.23

Kaip atsispirti pagundoms?  

​Jis [Dievas] neleis mėginti jūsų virš jūsų jėgų... 1 Korintiečiams 10,13
​ ​

Šėtono tikslas – per blaškančias mintis pagrobti tiesos sėklą iš žmogaus širdies. Jei velnias pasirinko jus savo taikiniu, matyt, esate esate ne iš kelmo spirtas krikščionis. Skirtumas tarp krikščionio ir nekrikščionio toks: nors tiek vieno, tiek kito galvon šauna blogos mintys, Kristus savo sekėjams suteikia jėgų rinktis tai, kas teisu. Jei pamatysite žmogų su Biblija rankoje einantį į maldos susirinkimą, galite nė neabejoti, kad jis prieš tai susidūrė su pagunda likti namie, pažaisti boulingą ar nuveikti dar ką nors kita. Nepaisant įvairių galvon toptelėjusių minčių, jis nusprendė teisingai – patraukė į bažnyčią. O kitas, žiūrėk, vėlų vakarą traukia į barą, nors puikiausiai žino, kad būtų kur kas geriau likti namie su šeima. Tačiau pasiduoda neigiamoms mintims ir tenkina žemus troškimus. Atminkite, kad svarbu ne pačios pagundos, su kuriomis susiduriate, o sprendimai, kuriuos priimate, kai jos kyla. Dienos malda Viešpatie, sprendimus man teks priimti kiekvieną mielą dieną. Suteik man savo išminties ir stiprybės nuspręsti teisingai. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.22

Žmogaus išgelbėjimas – Dievo darbas  

​Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4,12Žmogaus išgelbėjimas yra Dievo darbas. Dievas imasi iniciatyvos jį atlikti, nuveikia jį, užtvirtina ir toliau prižiūri jo padarinius. Žmogaus sielą gelbstintis tikėjimas yra tikėjimas Kristumi kaip Dievo Sūnumi – ne kaip šiaip geru žmogumi ar puikiu mokytoju, o kaip unikaliu, viengimiu gyvojo Dievo Sūnumi! Toks tikėjimas atitinka Naujojo Testamento liudijimą ir pirmųjų Evangelijos skelbėjų pareiškimus. Visi jie skelbia apie būtinybę tikėti Jėzumi Kristumi kaip dievybe. Dienos malda Viešpatie Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, garbinu Tave iš visos širdies ir šlovinu Tavo šventą vardą.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.21

Dievo slėpiniai   

​Jo [Dievo] neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš jo kūrinių... Romiečiams 1,20Jei norite racionaliai paaiškinti Dievą ir atlikti išsamų Jo ištyrimą, tai jums neišdegs. Esama tokių Dievo slėpinių, tokių paslapčių, kurių šiame gyvenime, kad ir kaip stengtumės, neįminsime. Kaip menkas, laikinas, erdvėje ir laike apribotas žmogus galėtų perprasti beribį, amžiną Dievą? Nereikėtų stebėtis ir tuo, kad mums sunku paaiškinti daugybę materijos pasaulio paslapčių. Pavyzdžiui, kas išmano, kodėl sunkio jėga nukreipta į Žemės centrą? Kas paaiškintų visuotinį traukos dėsnį? I. Niutonas jį nustatė, tačiau paaiškinti neįstengė. Arba kas galėtų paaiškinti dauginimosi stebuklą? Daugelis dalykų byloja apie Dievo buvimą, įrodo Jo egzistavimą. Tačiau paprasta tiesa tokia: Dievo neįrodo proto išvedžiojimai. Jo neįmanoma sukišti į žmogiškus rėmus ar kokią algebros formulę. Jei Dievo buvimą būtų galima įrodyti vien žmogaus protu, tai Dievas būtų ne didesnis už Jį pagrindusį protą. Dienos malda Visagali Dieve, nors ribotas mano protas neįstengia perprasti Tavo didybės, širdyje ne kartą esu pajutęs Tavo Artumą ir jo teikiamą ramybę. Ir tuo labai džiaugiuosi! 

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.18

Ribotos būtybės, o troškimai beribiai   

​Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Hebrajams 13,14Didžiausias sielos troškimas – gyventi. Savisauga – pirmas gamtos dėsnis. Žmonėms įgristi gali skausmai, negalios, nukaršimas, bet pats gyvenimas jų nevargina ir niekada neatsibos. Dievas pasirūpino, kad būtų patenkintas sielos troškimas gyventi per amžius be skausmų, ligų ir vargų. Žmonės yra gan menkos būtybės, bet juose slypi didžiulis potencialas; riboti sutvėrimai, kurių troškimai beribiai. Nenusipelnę nieko, bet reikalaujantys visko. Dievas tyčia sukūrė žmogų su milžinišku potencialu ir stipriu troškimu, kad pats galėtų ateiti, įsiterpti ir tą troškimą patenkinti. Dievas žmogaus širdį sukūrė tokią dičkę, kad tik Jis vienas galėtų ją pripildyti. Jos reikalavimai tokie milžiniški, kad vien tik Viešpats ir gali juos įvykdyti. Jėzus Kristus yra vienintelis, savo rankose laikantis mirties raktus. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jis ištraukė mirties geluonį, ir šiandien Dievas amžinąjį gyvenimą gali pasiūlyti kiekvienam, kuris tik apsisprendžia savo gyvenimą patikėti į Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus rankas. Dienos malda Viešpatie Jėzau, kai baigsis mano žemiškas gyvenimas, Tu jau lauksi manęs jo pabaigoje, kad palydėtum į dangiškus namus. Ačiū Tau už viską, mylintis Tėve.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.17
Žodžio galia  

Liežuvis yra mažas narys, bet pridaro daug žalos. Jokūbo 3,5 (TLB)Anglijoje girdėjau tokį pasakojimą apie moterį, kuri ėjo klausti vikaro patarimo apie tai, kaip numaldyti neramią sąžinę. Vikaras puikiausiai žinojo, kad moteris – tikrų tikriausias gandonešis: liežuviu ji buvo nuplakusi beveik visus savo kaimo gyventojus. „Kaip galėčiau kompensuoti tą žalą?“ - klausė ji. Vikaras atsakė: „Jei iš tikro norite nuraminti sąžinę, paimkite maišą žąsies pūkų ir palikite po vieną pūką prie durų žmonių, kuriuos apkalbėjote.“ Kai moteris tai atliko, ji sugrįžo pas vikarą. „Ar tai ir viskas?“ „Ne“, - atsakė išmintingasis dvasininkas. „Dabar eikit, surankiokit visus tuos pūkus ir atneškite man.“ Po ilgo laiko moteris grįžo tuščiomis. „Vėjas juos visus išnešiojo“, - paaiškino ji. Vikaras į tai atsakė: „Miela moteriške, panašiai yra ir su paskalomis. Bjaurų žodį lengva ištarti, bet kartą ištaręs jau nebesusigrąžinsi.“ Dienos malda Tėve, te mano žodžiai apie kitus žmones būna tariami su pagarba, meile ir geranoriškumu. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.16

Evangelijos beprotybė   

​[...] mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį... 1 Korintiečiams 1,23Vienas didžiausių poreikių šiandieninėje bažnyčioje – užsidegimo stoka. Krikščionys turėtų liepsnoti tikėjimu Kristumi, labiau juo džiaugtis. Nes juk tikėjimas Kristumi yra gyvybiškai svarbus dvasinis elementas. Apaštalai savo metu vaikščiojo su Kristumi, todėl vėliau tiesiog negalėjo neliudyti apie tai, ką matė ir girdėjo. Kiekvienas krikščionis turėtų tapti Kristaus ambasadoriumi ir pademonstruoti karštą atsidavimą, kokį, pvz., rodė Šv. Pranciškus. Kiekvienas krikščionis turėtų būti apsvaigęs nuo Kristaus ir toks pilnas švento įkarščio, kad niekas neįstengtų jo užgesinti. Evangelija, kurią skelbė Paulius, tų laikų pasaulyje skambėjo kaip beprotybė. Užsikrėskime ir mes tąja beprotybe! Būkime tokie užsidegę, kokie buvo ankstyvieji krikščionys. Veržkimės pirmyn kaip Dievo Dvasios pilni vyrai ir moterys! Dienos malda Viešpatie, įskelk many troškimą eiti ir skelbti aplinkiniams apie Tavo meilę.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.15

Kaip gyvuoja jūsų siela?  

​Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? (K. Burbulio vert.) Morkaus 8,36-37Pasaulyje, kuriame gyvename, labai daug dėmesio skiriama kūno apetitui numalšinti, fizinių reikmių tenkinimui. Deja, beveik visai nesirūpinama sielos reikalais. Kaip tik todėl mes tampame labai vienpusiški. Žmonės nusipeni fiziškai, o dvasine prasme jaučiasi silpni, nustekenti. O juk sielai derėtų skirti bent jau tiek pat dėmesio, kiek ir kūnui. Žmogaus siela trokšta bendrystės ir bendravimo su Dievu. Jai stinga šlovinimo, ramybės, apmąstymų. Jei sielai kasdien neduodama peno, jeigu ji reguliariai nemankštinama, galiausiai tampa silpna ir susitraukusi. Ji būna nepatenkinta, sutrikusi, nerami. Dauguma žmonių griebiasi butelio, šitaip siekdami numalšinti sielos ilgesį, paskandinti nepasitenkinimą. Kiti puola eksperimentuoti lytiniuose santykiuose. Treti dar kaip nors kitaip malšina sielos ilgesį. Tačiau iš tikrųjų tik Dievas gali visiškai patenkinti vidinius poreikius, nes siela sukurta Dievui ir be Jo ji nesiliaus blaškytis, kamuosis. Dienos malda Brangus Viešpatie, ačiū Tau už tai, kad tuomet, kai šaukiausi atleidimo ir prašiau Tavosios meilės, Tu neatstūmei manęs. Padėk man šiandien gyventi taip, kaip pridera Tavo vaikui. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.08.14

Tikra draugystė  

​Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13,35Be artimo ryšio žmogaus sielą smaugia vienatvė. Jam būtinas draugystės, bendrystės garantas. Paliktas visiškai vienas, žmogus neįstengia niekuo džiaugtis. Pačioje pradžioje Dievas pasakė: „Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2,18). Ievos sukūrimas buvo žmogiškos bendrystės užuomazga. Dievo tauta yra vienas kūnas, kurio nariams nelemta funkcionuoti atskirai ar neparodyti rūpesčio kitam. Vienintelis tikras kūnas pasaulyje yra Bažnyčia. Nors pasaulis dažnai kalba apie brolybę, tačiau iš tiesų jame visi vadovaujasi filosofija „kiekvienas už save“. Dievo vaikams garantuojama pati tikriausia ir puikiausia draugystė tiek čia, tiek anapus. Tik būdami sujungti tikros draugystės ir meilės saitais, mes atrasime ir tikrą, gilią ramybę. Vien tik Dievas įstengia nugriauti žmones skiriančius etninius ir rasinius barjerus. Ir vien tik Jis gali suteikti tokios meilės, kuria turėtume mylėti savo artimą. Tikros brolybės šiame pasaulyje nepavyks sukurti tol, kol žmonės netikės Kristumi. Vienintelė iš tikro jungianti jėga pasaulyje yra Kristus. Vien tik Jis gali suvienyti žmonių širdis, apjuosdamas jas nuoširdžia meile. Dienos malda Tėve, pamokyk mane apie tikrą brolybę Kristuje. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.11

Vien tik Jėzus   

Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę. 1 Korintiečiams 1,9Kai kuriems kyla toks klausimas: „Kaip Dievas gali išlikti teisingas – t. y. nenusižengti savo nuostatams, toliau likti šventas – bet išteisinti nusidėjėlį?“ Kadangi visi žmonės gimsta nuodėmingi ir kiekvienas velkame savo nuodėmės naštą, pati žmonija buvo bejėgė sau padėti. Visi sirgo ta pačia liga. Vienintelis sprendimas buvo, kad įsikištų trečioji – nekalta – šalis ir laisvanoriškai sutiktų mirti fiziškai ir dvasiškai kaip pakaitinė auka Dievo akivaizdoje – t. y. prisiimtų žmogui skirtą teismą, bausmę ir mirtį. Tačiau kur rasti tokį? Žemėje tokio tikrai nebuvo. Išeitis buvo tik viena. Dievo Sūnus buvo vienintelis žmogus, savo kūne galėjęs pakelti pasaulio nuodėmes. Tik Dievo Sūnus buvo tobulas, be ribų – todėl Jis ir galėjo mirti už visus žmones. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Dievo Avinėli, garbinu Tave ir dėkoju už meilę, kurios paskatintas Tu sutikai kentėti ir mirti ant kryžiaus už mano nuodėmes. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.10

Nebijokite svajoti!  

​Būk ištikimas iki mirties... Apreiškimo 2,10Šiandien žmonės tiki menkai arba išvis netiki. Daugumos pažiūros plačios, bet negilios. Agnosticizmas, nerimas, vidinė tuštuma, beprasmybės jausmas apraizgė didžiąją pasaulio dalį ir net įsiskverbė į bažnyčią. Mūsų jaunimas karštligiškai ieško gyvenimo tikslo ir prasmės. Jaunuoliai ieško pasitenkinimo, kurio negauna iš sekso ir kvaišalų. Tuo tarpu pirmųjų piligrimų, atplaukusių ieškoti prieglobsčio Amerikoje, paveikslas labai ryškiai kontrastuoja su šiandieniniu vaizdu. Mūsų tikėjimo protėviai – tarsi žiburiai: nors jų pažiūros buvo gan siauros, užtat labai gilios. Jie tvirtai laikėsi savo įsitikinimų, buvo nepalaužiamai ištikimi, visa širdimi atsidavę Dievui, kuriuo pasikliovė ir dėl kurio buvo pasiryžę, esant reikalui, galvą guldyti. Ir štai šiandien, prabėgus daugiau kaip 350 metų nuo tos dienos, kai pirmieji piligrimai išsilaipino Naujajame pasaulyje, galiu pasakyti štai ką: Nebijokite svajoti! Tvirtai laikykitės didžių principų! Atgaivinkite viltį ir taip, kaip anie piligrimai, tikėkite Kristumi, kuris vienas gali suteikti jūsų gyvenimui tikslą ir prasmę. „Juk mes jame gyvename, judame ir esame...“ (žr. Apd 17,28). Dienos malda Viešpatie Jėzau, leisk man ištikimai toliau tikėti Tavimi. Ten, kur išvešėjusi neviltis, padėk man atnešti Tavąją viltį.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.09

Mokslas ir tikėjimas  

​ [...] nes per jį [Dievą] praturtėjote visu kuo – visokiu [...] pažinimu... 1 Korintiečiams 1,5Tikras mokslas ir krikščioniškasis tikėjimas nesikerta ir yra visiškai suderinami dalykai. Asmeniškai aš manau, kad kai pagaliau pažinsime visą tiesą, paaiškės, kad Pradžios knygos pasakojimas yra nuostabiai tikslus pasaulio sukūrimo aprašymas. Ir nors tas pasakojimas nėra labai išsamus, pateikia tik pagrindinius punktus, manyčiau, kad moksline prasme jis tikslus. Atmesdami Bibliją vien todėl, kad ne viską joje ar pasaulyje suvokiame, pasielgtume kvailai ir neatsakingai. Tuo pačiu ir visus mokytojus norėčiau paraginti apsiriboti tik ta sritimi, kurioje specializuojasi. Iš patirties žinau, kad kartais netikintys žmonės užsipuola krikščionių tikėjimą, mėgindami sudirbti jį per savo srities prizmę, nors iš tikrųjų neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kas yra tikroji krikščionybė. Niekas juk, pvz., nesiunčia meno kritiko aprašyti futbolo varžybų arba sporto komentatoriaus pakomentuoti meno kūrinių. Prašykite Dievo išminties viską įvertinti objektyviai, užsibrėžkite kasdien skaityti Bibliją ir melstis. Jei taip elgsitės, Dievas suteiks jums tikėjimo ir išminties išnarplioti bet kokią problemą. Dienos malda Tėve, man kasdien skaitant Tavo Žodį, meldžiu, apreikšk savo meilės ir išminties tikrumą. Tavo Žodis man yra didelis pasimėgimas! Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.08

Būkime atviri prieš Dievą   

​Dievas myli linksmą davėją. 2 Korintiečiams 9,7Dižiausia davimo palaima – ne finansinė, o dvasinė. Kaip tik tuomet atsiranda aiškus suvokimas, kad galite būti visiškai atviri prieš Dievą. Tą akimirką gimsta stiprus pojūtis, kad šį tą prasmingo nuveikiate kartu su Dievu, kad esate sujungti su Juo partnerystės saitais ir galite nuveikti kai ką konstruktyvaus, kad darbuojatės petys petin su Juo, vienijami troškimo laimėti pasaulį Jėzui Kristui. Aukodami pinigus ar kitas gėrybes, mokotės gyventi neįsikirtę šio pasaulio turtų „nagais ir ragais“, duoti laisvai, nes prieš akis šviečia amžinosios vertybės. Kaip jūs aukojate? Ar duodate pakankamai laisvai ir džiugia širdimi? O gal skaudama širdimi, sukąstais dantimis? Jei Dievui atiduodate tik likučius, tai daug netenkate – jus aplenkia tikras krikščioniško aukojimo džiaugsmas ir palaiminimas. Dienos malda Visagali Dieve, atleisk man už tai, kad dažnai pakišu Tau tai, kas atlieka. Širdy aiškiai suvokiu, kad Tavęs pranokti aukojimo srityje man vis tiek nepavyks. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.07

Dangaus slėpinys  

[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6Kas mūsų laukia danguje? Dangus mums – didelis slėpinys (kaip, beje, ir pragaras). Nepaisant to, kad apie jį labai maža informacijos, aš tikiu Biblijos mokymu, skelbiančiu, kad dangus – reali vieta. Ar jis įkurdintas vienoje iš žvaigždžių? Aš nežinau ir nė neketinu tuo klausimu laužyti galvos. Biblija smulkiau neaiškina ir ta tema nesiplečia. Tačiau tikiu, kad kosmoso platybėse, kur tūkstančiai milijonų galaktikų, Dievas jau kaip nors atras kampelį mums danguje. Nesuku sau galvos dėl to, kur konkrečiai tas kampelis. Pasitenkinu tuo, ką žinau tikrai: kad tai vieta, kur yra ir Jėzus. Krikščionims nederėtų vaikščioti surukusiems, nukabintomis nosimis. Verčiau mąstykite apie Dievo jums suteiktą džiaugsmą, ramybę ir atleidimą – ir dar apie dangų, kuris mūsų laukia. Dienos malda Viešpatie, kad ir su kuo man tektų susidurti, džiaugiuosi tiksliai žinodamas galutinę „maršruto stotelę“. Ačiū už tai, kad manęs laukia dangus, kur galėsiu amžinai gyventi su Tavimi.   Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.04

Didžiausias Kristaus darbas   

Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Efeziečiams 6,12Jėzus dirbo visą gyvenimą. Tačiau užvis didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne dailidės dirbtuvėje ir net ne per vestuves Kanoje, kur Jis vynu pavertė vandenį. Pats didžiausias Jo darbas buvo ir ne kurčių ausų atvėrimas, neregio praregėjimas ar nebylio prabilimas – ir net ne mirusio prikėlimas! Didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne tuomet, kai Jis mokė su didžia galia ar niekinamai supeikė fariziejų veidmainystę. Didžiausias Jėzaus darbas nebuvo puikiausia etinė programa, kurią Jis pristatė žmonijai ir kuri šiandien sudaro Vakarų kultūros pamatą. Tai koks gi tas pats didžiausias Jo darbas? Didžiausias Jėzaus darbas užgimė per tas tris tirščiausios tamsos valandas Golgotoje. Didžiausias Kristaus darbas – Jo mirtis dėl mūsų. Dienos malda Man kasdien tenka grumtis įvairiausiose gyvenimo situacijose. Laimė, kad esi šalia ir padedi man kovoti, dangiškas Tėve.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.03

Kristaus mokinio pareigos  

Dar būdami pas jus, skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ 2 Tesalonikiečiams 3,10Viena iš krikščionio pareigų, jam pasiryžus eiti paskui Kristų, yra naujas požiūris į darbą. Daugybė jaunų žmonių nori Kristaus be įsipareigojimų. Tačiau vertėtų prisiminti, kad Jėzus nebuvo tinginių pantis ar koks nenaudėlis. Jis turėjo dailidės amatą ir savo rankomis uždirbdavo pragyvenimui. Kitas puikus pavyzdys – apaštalas Paulius. Jis irgi turėjo amatą – vertėsi palapinių audimu, kartu vykdydamas Dievo jam patikėtą užduotį. Kad ir kokios profesijos atstovas būtų krikščionis, kiekviena užduotis turi būti atliekama kaip Viešpačiui. Mums patikėtus darbus turime stengtis atlikti kuo geriausiai, atitinkamai pagal savąjį pašaukimą. Krikščionys savo darbovietėje turi būti ištikimi, nesusitepę, sąžiningi. Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū Tau už pamokymą, kad darbas yra palaiminimas.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.02

Gyvenimo kovos  

​Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24 Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. Net ir žmogaus organizme, pasak gydytojų, be paliovos verda kova dėl išlikimo: gerosios bakterijos nuolat priešinasi ir kovoja su blogaisiais įsibrovėliais mikrobais; baltieji kraujo kūneliai grumiasi su infekcijomis, siekdami palaikyti gyvybę ir t. t. Kova šėlsta ne tik fizinėje, bet ir dvasinėje plotmėje. Biblija teigia, kad mums tenka kovoti su „šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis“ (žr. Ef 6,12). Tamsa neapkenčia šviesos. Namie laikau šunį. Pastebėjau, kad jis mieliau puola prie pašvinkusio, iš po žemių iškasto kaulo nei prie šviežio, švaraus ėdalo. Mano keturkojis bičiulis negali tam atsispirti - taip jam liepia prigimtis. Žmogus prigimčiai irgi neįstengia pasipriešinti savo jėgomis – jį dažnai traukia tai, kas nepadoru, gašlu, niekinga. Prigimties šauksmas stipresnis, nebent žmogus atgimtų iš naujo. Kol jo neperkeičia Kristaus galia, tol jis priešiškai nusistatęs prieš visa, kas susiję su Kristumi. Dienos malda Mąstydamas apie Jėzaus šioje žemėje atliktą darbą, kurį Jis vainikavo didžiausia įmanoma auka, meldžiu, kad mano šiandieniniais darbais būtum pašlovintas Tu, mylimas Gelbėtojau. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.09.01

Pirmasis misionierius  

​Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Mato 4,19Pats pirmasis misionierius – Jėzus! Jis nerymojo rankų sudėjęs ir pasyviai nelaukė, kol kas nors susidomės Jo mokymu ir galiausiai susipras pas Jį ateiti. Jėzus pats veržėsi pas ligonius, kenčiančius, liūdinčius, nešdamas džiaugsmo, išgydymo ir išgelbėjimo žinią. Net ir būdamas vaikas, Jis ėjo į šventyklą, kur mokė daktarus bei įstatymo žinovus, gerai pasikausčiusius senųjų tradicijų srityje. Jėzus rado laiko nukeliauti į pajūrį ir įsilieti į pačių paprasčiausių, sunkiai triūsiančių žmonių gyvenimą, sakydamas jiems: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Kad ir kur eidavo, Jėzus visuomet „keldavo bangas“: Jis išjudindavo ir keisdavo žmones. Galiausiai neapsikentę jie prikalė Jį prie kryžiaus – daugiausiai už tai, kad Jis per daug kiršino jų savanaudišką prigimtį ir griovė jų saugų, vargais negalais susikurtą gyvenimėlį. Jėzus ne tik pats buvo misionierius, misionieriais Jis ragino būti ir savo sekėjus! Dienos malda Kad ir kur eičiau, visur plyti Tavo misijų laukai, Viešpatie. Padėk man tai geriau suvokti ir įsisavinti, kad kitiems sugebėčiau perteikti džiugią Tavo žinią.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.08.31

Mums lemta mažėti  

​Ištirkime ir patikrinkime savo kelius, grįžkime pas VIEŠPATĮ! Raudų 3,40Šiuolaikinė filosofija, iškelianti pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą tvarkytis pačiam, daugelį privertė manyti, kad galime apsieiti be Dievo. Neretai išgirsi sakant: „Religija skirta jausmingiems, silpniems žmonėms. O štai žmogaus, kuris tvirtai pasitiki savo jėgomis, niekas negali įveikti.“ Čia vertėtų pastebėti, kad kaip tik šioje „savimi pasitikinčiųjų“ kartoje yra kaip niekada daug alkoholikų, nusikaltėlių, karų, skyrybų, puolimų, grobstymų, žmogžudysčių, savižudybių ir kitų nelaimių. Pats laikas būtų atsipeikėti ir pasimokyti iš savo klaidų, nes labai jau karčiai jos mums atsirūgsta. Atėjo laikas mažiau pasitikėti savimi ir labiau pasikliauti Dievu. Dienos malda Ištyręs savo širdį ir perkratęs mintis, matau, kad dar labai daug kur pasikliaunu savo jėgomis. Prašau Tavo atleidimo, Viešpatie. Padėk man pasitikėti Tavimi, prašau Tavo vedimo. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.08.28

Toks, koks esi  

​Dabar jūs gyvenate visiškai naują, kitokį gyvenimą [...] kuo toliau, tuo labiau panašėdami į Kristų, sukūrusį tą naują gyvenimą jumyse. Kolosiečiams 3,10 (TLB)Ilgaplaukė, šviesbruvė panelė iš vienos pietinės valstijos universiteto atrodė visai sėkminga, gera studentė, kai staiga pažymiai ėmė kristi. Vėliau ji prisipažino: „Mano gyvenimas tapo nykus, tarsi ilga niūrios nuotaikos ir nesąmonių virtinė. Nepasakyčiau, kad mane būtų apėmęs koks gilus liūdesys, tačiau gyvenimas tikrai nebeteikė džiaugsmo, pasidarė nemielas. Lengvai užsiplieksdavau net ir dėl visiškų menkniekių. Paskui aš susipažinau su jaunimu, kuris akivaizdžiai žinojo kažką tokio, ko nežinojau aš, – tik niekaip nesuvokiau ko. Kartu nuėjome į keletą susirinkimų. Vieną vakarą kalbėtojas pasakė, kad Dievo meilės neįmanoma pelnyti. Dar jis pridūrė, kad Dievas kiekvieną žmogų priima tokį, koks jis yra. Tada ir supratau, kur šuo pakastas. Svarbiausia ne mano atliktų gerų darbų skaičius, o mano noras atsiverti. Tikėjimu turėjau priimti Dievą ir leisti Jam visa perimti į savo rankas. Asmeniškai priėmus Kristų kaip Gelbėtoją, viskas susidėliojo į savo vietas. Šiandien žinau, kad Dievas yra manyje visame tame, ką darau. Mano gyvenime atsivėrė lig tol nepažinta plotmė.“ Ar jūsų gyvenime yra atsivėrusi tokia plotmė? Jei ne, žinokite, kad tai įmanoma. Viską iš pradžių per Jėzų Kristų jūs galite pradėti tuojau pat. Nauja pradžia jums bus pirmasis žingsnelis gyvenimo su Dievu kelyje. Jūs atrasite pasitenkinimą, prasmę ir džiaugsmą. Dienos malda Mylintis Tėve, tikėjimu perleidžiu kiekvieną savo gyvenimo sritį į Tavo rankas. Patrauk mane arčiau savo Sūnaus, mano Gelbėtojo Jėzaus Kristaus.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.08.27

Malonė ir ramybė  

O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efeziečiams 4,7Niekur Biblijoje krikščionio gyvenimas nepiešiamas kaip rožėmis klotas. Veikiau tai amžinas plaukimas prieš srovę, nes visuomenė eina viena kryptimi, o krikščionys dažniausiai – priešinga. Tačiau Jėzus prižadėjo visuose sunkumuose ir bėdose suteikti savo malonės ir ramybės. Nepaisant užgriuvusių bėdų, mes rasime „ramius vandenis“, prie kurių mus atves Gerasis Ganytojas. Daugelis žmonių šiais laikais mėgina nusiraminti pasitelkę raminamuosius vaistus. Svarbu suvokti, kad Jėzus – pats didžiausias ir geriausias ramintojas. Jis gali sustiprinti jus ir vėl pastatyti ant kojų. Perleiskite vairą į Jo rankas, tai toliau eisite šokinėdami iš džiaugsmo, kaip tie žmonės, sutikę Jėzų Naujojo Testamento pasakojimuose. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man reikia Tavo ramybės ir stiprybės, nes gyvenime tenka susidurti su nemenkais išbandymais. Tikėjimu tiesiu į Tave rankas ir priimu Tavo dovanojamą ramybę.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.08.26

Pasidavimo paslaptis  

​Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei [...] taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams 6,19​Visi esame girdėję pasakymą „Nešokinėk kaip varlė prieš dalgį“. Romūs žmonės gyvenime nešokinėja kaip ta varlė – jie neatsikerta ir nekovoja. Jie yra įminę pasidavimo arba atsidavimo Dievui paslaptį. Kai mes nustojame grumtis, Jis pradeda kautis už mus. Užuot netvėrę apmaudu, varginę kūną nuodėmingais įpročiais ir toliau užsispyrėliškai žaloję sielą, turėtume nuolankiai visa atiduoti į Dievo rankas. Tada konfliktai išsinarplios, vidinė įtampa atslūgs, gyvenimas pradės šviesti kitomis spalvomis. Jūs jausitės atradę savo vietą. Nuobodulys išsisklaidys, o užgimusi viltis vers su nekantrumu laukti, kas bus toliau. Nuolankiai ir romiai pasiduodami Dievui, jūs pradėsite „paveldėti žemę“ – t. y. visus gerus dalykus, kuriuos Dievas yra numatęs Juo pasikliaunantiems. Dienos malda Padėk man šiandien atsiduoti Tau, Tėve. Nuo Tavęs neslėpsiu net ir pačių giliausių minčių.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt