Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2021.09.23

Kaip atsispirti pagundoms?  

​Jis [Dievas] neleis mėginti jūsų virš jūsų jėgų... 1 Korintiečiams 10,13​Šėtono tikslas – per blaškančias mintis pagrobti tiesos sėklą iš žmogaus širdies. Jei velnias pasirinko jus savo taikiniu, matyt, esate esate ne iš kelmo spirtas krikščionis. Skirtumas tarp krikščionio ir nekrikščionio toks: nors tiek vieno, tiek kito galvon šauna blogos mintys, Kristus savo sekėjams suteikia jėgų rinktis tai, kas teisu. Jei pamatysite žmogų su Biblija rankoje einantį į maldos susirinkimą, galite nė neabejoti, kad jis prieš tai susidūrė su pagunda likti namie, pažaisti boulingą ar nuveikti dar ką nors kita. Nepaisant įvairių galvon toptelėjusių minčių, jis nusprendė teisingai – patraukė į bažnyčią. O kitas, žiūrėk, vėlų vakarą traukia į barą, nors puikiausiai žino, kad būtų kur kas geriau likti namie su šeima. Tačiau pasiduoda neigiamoms mintims ir tenkina žemus troškimus. Atminkite, kad svarbu ne pačios pagundos, su kuriomis susiduriate, o sprendimai, kuriuos priimate, kai jos kyla. Dienos malda Viešpatie, sprendimus man teks priimti kiekvieną mielą dieną. Suteik man savo išminties ir stiprybės nuspręsti teisingai.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.22

Žmogaus išgelbėjimas – Dievo darbas 

 Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4,12​Žmogaus išgelbėjimas yra Dievo darbas. Dievas imasi iniciatyvos jį atlikti, nuveikia jį, užtvirtina ir toliau prižiūri jo padarinius. Žmogaus sielą gelbstintis tikėjimas yra tikėjimas Kristumi kaip Dievo Sūnumi – ne kaip šiaip geru žmogumi ar puikiu mokytoju, o kaip unikaliu, viengimiu gyvojo Dievo Sūnumi! Toks tikėjimas atitinka Naujojo Testamento liudijimą ir pirmųjų Evangelijos skelbėjų pareiškimus. Visi jie skelbia apie būtinybę tikėti Jėzumi Kristumi kaip dievybe. Dienos malda Viešpatie Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, garbinu Tave iš visos širdies ir šlovinu Tavo šventą vardą.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.21

Dievo slėpiniai  

​Jo [Dievo] neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš jo kūrinių... Romiečiams 1,20
​ ​

Jei norite racionaliai paaiškinti Dievą ir atlikti išsamų Jo ištyrimą, tai jums neišdegs. Esama tokių Dievo slėpinių, tokių paslapčių, kurių šiame gyvenime, kad ir kaip stengtumės, neįminsime. Kaip menkas, laikinas, erdvėje ir laike apribotas žmogus galėtų perprasti beribį, amžiną Dievą? Nereikėtų stebėtis ir tuo, kad mums sunku paaiškinti daugybę materijos pasaulio paslapčių. Pavyzdžiui, kas išmano, kodėl sunkio jėga nukreipta į Žemės centrą? Kas paaiškintų visuotinį traukos dėsnį? I. Niutonas jį nustatė, tačiau paaiškinti neįstengė. Arba kas galėtų paaiškinti dauginimosi stebuklą? Daugelis dalykų byloja apie Dievo buvimą, įrodo Jo egzistavimą. Tačiau paprasta tiesa tokia: Dievo neįrodo proto išvedžiojimai. Jo neįmanoma sukišti į žmogiškus rėmus ar kokią algebros formulę. Jei Dievo buvimą būtų galima įrodyti vien žmogaus protu, tai Dievas būtų ne didesnis už Jį pagrindusį protą. Dienos malda Visagali Dieve, nors ribotas mano protas neįstengia perprasti Tavo didybės, širdyje ne kartą esu pajutęs Tavo Artumą ir jo teikiamą ramybę. Ir tuo labai džiaugiuosi! 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.20

Išlikime atsidavę   

​Pats Dievas sukūrė mus tokiais, kokie esame, ir dovanojo mums naują gyvenimą Kristuje. Nuo pat pradžių Dievas buvo numatęs, kad savo gyvenimą nugyvensime, talkindami, visokeriopai padėdami kitiems. Efeziečiams 2,10 (TLB)


Laimė ir visi beribiai iš dangaus saugyklų besiliejantys palaiminimai priklauso nuo mūsų santykio su Dievu. Jei esame Dievo vaikai, tai būsime visiškai nuo Jo priklausomi ir visiškai Jam atsidavę. Tik vaikams skirta paveldėti tai, kas veda į laimę. Norint būti Dievo vaiku, būtina nusilenkti Jo valiai ir jai atsiduoti. Prieš tapdami turtingi, turime pripažinti esantys visiški vargšai. Prieš tapdami įsūniais, turime pripažinti savo skurdą. Kai suvokiame, kad visas mūsų teisumas ir gerumas – tik kaip purvini skudurai Dievo akivaizdoje, o mūsų užsispyrimas ir kietasprandiškumas griauna mums gyvenimą, kai suprantame, kad esame visiškai priklausomi nuo Dievo malonės per tikėjimą ir nuo nieko daugiau, tada prasideda mūsų kelionė į laimę. Žmogus į Dievo pažinimą įžengia ne per darbus, o malone per tikėjimą. Darbais dangaus ir laimės nepelnysite. Moralė jūsų neišgelbės. Patys savęs nepakeisite, neištobulinsite ir neišsipirksite. Dangus ir laimė yra Dievo dovana per Kristų. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk įsisavinti tikėjimo faktą, kad pas Tave ateiname vien tik iš Tavo malonės. Vien tik Tavo dėka, esame teisūs Dievo akivaizdoje. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.19

Jei nori ką nors pakeisti, keiskis pats  

​Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Romiečiams 14,12Visai nesiginčiju su K. Markso teiginiu, kad „religija yra opiumas liaudžiai“. Nesistengiu ginti religijos. Ji žmonijos istorijoje yra įplieskusi ne vieną karą. Dauguma religingais save vadinančių žmonių pasižymi stipriomis išankstinėmis neigiamomis nuostatomis, pasipūtimu, veliasi į rietenas ir net pasisako už vergovę. Tuo tarpu aš norėčiau paraginti tiesiog tikėti Jėzumi, kuris yra pasakęs „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Ar jums iš tikro ne vis vien? Ar šiandien jaučiatės nusivylęs visuomene? Jei taip, metu jums iššūkį žengti pirmąjį žingsnį – pirmiausia mesti akį į save. Dienos malda Dieve, atleisk man, kad dažnai nepavyksta mylėti savo artimo taip, kaip pridera. Noriu, kad mano gyvenimas aplinkiniams bylotų apie Tavo meilę ir gailestingumą, Viešpatie Jėzau. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.17

Žodžio galia  

​Liežuvis yra mažas narys, bet pridaro daug žalos. Jokūbo 3,5 (TLB)Anglijoje girdėjau tokį pasakojimą apie moterį, kuri ėjo klausti vikaro patarimo apie tai, kaip numaldyti neramią sąžinę. Vikaras puikiausiai žinojo, kad moteris – tikrų tikriausias gandonešis: liežuviu ji buvo nuplakusi beveik visus savo kaimo gyventojus. „Kaip galėčiau kompensuoti tą žalą?“ - klausė ji. Vikaras atsakė: „Jei iš tikro norite nuraminti sąžinę, paimkite maišą žąsies pūkų ir palikite po vieną pūką prie durų žmonių, kuriuos apkalbėjote.“ Kai moteris tai atliko, ji sugrįžo pas vikarą. „Ar tai ir viskas?“ „Ne“, - atsakė išmintingasis dvasininkas. „Dabar eikit, surankiokit visus tuos pūkus ir atneškite man.“ Po ilgo laiko moteris grįžo tuščiomis. „Vėjas juos visus išnešiojo“, - paaiškino ji. Vikaras į tai atsakė: „Miela moteriške, panašiai yra ir su paskalomis. Bjaurų žodį lengva ištarti, bet kartą ištaręs jau nebesusigrąžinsi.“ Dienos malda Tėve, te mano žodžiai apie kitus žmones būna tariami su pagarba, meile ir geranoriškumu.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.16

Evangelijos beprotybė  

​[...] mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį... 1 Korintiečiams 1,23Vienas didžiausių poreikių šiandieninėje bažnyčioje – užsidegimo stoka. Krikščionys turėtų liepsnoti tikėjimu Kristumi, labiau juo džiaugtis. Nes juk tikėjimas Kristumi yra gyvybiškai svarbus dvasinis elementas. Apaštalai savo metu vaikščiojo su Kristumi, todėl vėliau tiesiog negalėjo neliudyti apie tai, ką matė ir girdėjo. Kiekvienas krikščionis turėtų tapti Kristaus ambasadoriumi ir pademonstruoti karštą atsidavimą, kokį, pvz., rodė Šv. Pranciškus. Kiekvienas krikščionis turėtų būti apsvaigęs nuo Kristaus ir toks pilnas švento įkarščio, kad niekas neįstengtų jo užgesinti. Evangelija, kurią skelbė Paulius, tų laikų pasaulyje skambėjo kaip beprotybė. Užsikrėskime ir mes tąja beprotybe! Būkime tokie užsidegę, kokie buvo ankstyvieji krikščionys. Veržkimės pirmyn kaip Dievo Dvasios pilni vyrai ir moterys! Dienos malda Viešpatie, įskelk many troškimą eiti ir skelbti aplinkiniams apie Tavo meilę.  
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.15

Kaip gyvuoja jūsų siela?  

​Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? (K. Burbulio vert.) Morkaus 8,36-37Pasaulyje, kuriame gyvename, labai daug dėmesio skiriama kūno apetitui numalšinti, fizinių reikmių tenkinimui. Deja, beveik visai nesirūpinama sielos reikalais. Kaip tik todėl mes tampame labai vienpusiški. Žmonės nusipeni fiziškai, o dvasine prasme jaučiasi silpni, nustekenti. O juk sielai derėtų skirti bent jau tiek pat dėmesio, kiek ir kūnui. Žmogaus siela trokšta bendrystės ir bendravimo su Dievu. Jai stinga šlovinimo, ramybės, apmąstymų. Jei sielai kasdien neduodama peno, jeigu ji reguliariai nemankštinama, galiausiai tampa silpna ir susitraukusi. Ji būna nepatenkinta, sutrikusi, nerami. Dauguma žmonių griebiasi butelio, šitaip siekdami numalšinti sielos ilgesį, paskandinti nepasitenkinimą. Kiti puola eksperimentuoti lytiniuose santykiuose. Treti dar kaip nors kitaip malšina sielos ilgesį. Tačiau iš tikrųjų tik Dievas gali visiškai patenkinti vidinius poreikius, nes siela sukurta Dievui ir be Jo ji nesiliaus blaškytis, kamuosis. Dienos malda Brangus Viešpatie, ačiū Tau už tai, kad tuomet, kai šaukiausi atleidimo ir prašiau Tavosios meilės, Tu neatstūmei manęs. Padėk man šiandien gyventi taip, kaip pridera Tavo vaikui.   

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.14

Tikra draugystė   

​Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13,35


Be artimo ryšio žmogaus sielą smaugia vienatvė. Jam būtinas draugystės, bendrystės garantas. Paliktas visiškai vienas, žmogus neįstengia niekuo džiaugtis. Pačioje pradžioje Dievas pasakė: „Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2,18). Ievos sukūrimas buvo žmogiškos bendrystės užuomazga. Dievo tauta yra vienas kūnas, kurio nariams nelemta funkcionuoti atskirai ar neparodyti rūpesčio kitam. Vienintelis tikras kūnas pasaulyje yra Bažnyčia. Nors pasaulis dažnai kalba apie brolybę, tačiau iš tiesų jame visi vadovaujasi filosofija „kiekvienas už save“. Dievo vaikams garantuojama pati tikriausia ir puikiausia draugystė tiek čia, tiek anapus. Tik būdami sujungti tikros draugystės ir meilės saitais, mes atrasime ir tikrą, gilią ramybę. Vien tik Dievas įstengia nugriauti žmones skiriančius etninius ir rasinius barjerus. Ir vien tik Jis gali suteikti tokios meilės, kuria turėtume mylėti savo artimą. Tikros brolybės šiame pasaulyje nepavyks sukurti tol, kol žmonės netikės Kristumi. Vienintelė iš tikro jungianti jėga pasaulyje yra Kristus. Vien tik Jis gali suvienyti žmonių širdis, apjuosdamas jas nuoširdžia meile. Dienos malda Tėve, pamokyk mane apie tikrą brolybę Kristuje.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.13

Kas tas Jėzus Kristus?  

​Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu (nieku – kt. vert.), palyginti su Kristaus Jėzaus [...] pažinimo didybe. Filipiečiams 3,8​„Tai kas tas Jėzus Kristus?“ Nesuskaičiuojama daugybė studentų analizuoja, nagrinėja Jį ir sprendžia, ar Kristus ir evangelija vis dar aktualūs šiuolaikinio pasaulio kontekste. C. S. Lewisas, Viduramžių ir Renesanso literatūros profesorius, dėstęs Oksfordo, o vėliau ir Kembridžo universitete, perėjo tą patį – visą gyvenimą jis nagrinėjo įstabiausius visų laikų literatūros kūrinius. Autobiografijoje „Apstulbintas džiaugsmo“ („Surprised by Joy“) autorius pasakoja apie savo kelionę nuo ateizmo prie krikščionybės. Lūžis įvyko tada, kai profesorius priėjo prie išvados, kad giliausia prasme ir puikiausiu turiniu pasižymi kūriniai, paremti giliu, asmeniniu tikėjimu į Dievą (ir vardina tokius autorius, kaip Augustinas, B. Paskalis, G. Macdonaldas ir kt.). Dienos malda Jėzau, nieko taip netrokštu, kaip vaikščioti su Tavim diena iš dienos. Tu – mano Gelbėtojas ir Viešpats.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.10

Nebijokite svajoti!  

​Būk ištikimas iki mirties... Apreiškimo 2,10​Šiandien žmonės tiki menkai arba išvis netiki. Daugumos pažiūros plačios, bet negilios. Agnosticizmas, nerimas, vidinė tuštuma, beprasmybės jausmas apraizgė didžiąją pasaulio dalį ir net įsiskverbė į bažnyčią. Mūsų jaunimas karštligiškai ieško gyvenimo tikslo ir prasmės. Jaunuoliai ieško pasitenkinimo, kurio negauna iš sekso ir kvaišalų. Tuo tarpu pirmųjų piligrimų, atplaukusių ieškoti prieglobsčio Amerikoje, paveikslas labai ryškiai kontrastuoja su šiandieniniu vaizdu. Mūsų tikėjimo protėviai – tarsi žiburiai: nors jų pažiūros buvo gan siauros, užtat labai gilios. Jie tvirtai laikėsi savo įsitikinimų, buvo nepalaužiamai ištikimi, visa širdimi atsidavę Dievui, kuriuo pasikliovė ir dėl kurio buvo pasiryžę, esant reikalui, galvą guldyti. Ir štai šiandien, prabėgus daugiau kaip 350 metų nuo tos dienos, kai pirmieji piligrimai išsilaipino Naujajame pasaulyje, galiu pasakyti štai ką: Nebijokite svajoti! Tvirtai laikykitės didžių principų! Atgaivinkite viltį ir taip, kaip anie piligrimai, tikėkite Kristumi, kuris vienas gali suteikti jūsų gyvenimui tikslą ir prasmę. „Juk mes jame gyvename, judame ir esame...“ (žr. Apd 17,28). Dienos malda Viešpatie Jėzau, leisk man ištikimai toliau tikėti Tavimi. Ten, kur išvešėjusi neviltis, padėk man atnešti Tavąją viltį. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.09

Mokslas ir tikėjimas   

​[...] nes per jį [Dievą] praturtėjote visu kuo – visokiu [...] pažinimu... 1 Korintiečiams 1,5


Tikras mokslas ir krikščioniškasis tikėjimas nesikerta ir yra visiškai suderinami dalykai. Asmeniškai aš manau, kad kai pagaliau pažinsime visą tiesą, paaiškės, kad Pradžios knygos pasakojimas yra nuostabiai tikslus pasaulio sukūrimo aprašymas. Ir nors tas pasakojimas nėra labai išsamus, pateikia tik pagrindinius punktus, manyčiau, kad moksline prasme jis tikslus. Atmesdami Bibliją vien todėl, kad ne viską joje ar pasaulyje suvokiame, pasielgtume kvailai ir neatsakingai. Tuo pačiu ir visus mokytojus norėčiau paraginti apsiriboti tik ta sritimi, kurioje specializuojasi. Iš patirties žinau, kad kartais netikintys žmonės užsipuola krikščionių tikėjimą, mėgindami sudirbti jį per savo srities prizmę, nors iš tikrųjų neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kas yra tikroji krikščionybė. Niekas juk, pvz., nesiunčia meno kritiko aprašyti futbolo varžybų arba sporto komentatoriaus pakomentuoti meno kūrinių. Prašykite Dievo išminties viską įvertinti objektyviai, užsibrėžkite kasdien skaityti Bibliją ir melstis. Jei taip elgsitės, Dievas suteiks jums tikėjimo ir išminties išnarplioti bet kokią problemą. Dienos malda Tėve, man kasdien skaitant Tavo Žodį, meldžiu, apreikšk savo meilės ir išminties tikrumą. Tavo Žodis man yra didelis pasimėgimas! Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.08

Būkime atviri prieš Dievą   

Dievas myli linksmą davėją. 2 Korintiečiams 9,7Dižiausia davimo palaima – ne finansinė, o dvasinė. Kaip tik tuomet atsiranda aiškus suvokimas, kad galite būti visiškai atviri prieš Dievą. Tą akimirką gimsta stiprus pojūtis, kad šį tą prasmingo nuveikiate kartu su Dievu, kad esate sujungti su Juo partnerystės saitais ir galite nuveikti kai ką konstruktyvaus, kad darbuojatės petys petin su Juo, vienijami troškimo laimėti pasaulį Jėzui Kristui. Aukodami pinigus ar kitas gėrybes, mokotės gyventi neįsikirtę šio pasaulio turtų „nagais ir ragais“, duoti laisvai, nes prieš akis šviečia amžinosios vertybės. Kaip jūs aukojate? Ar duodate pakankamai laisvai ir džiugia širdimi? O gal skaudama širdimi, sukąstais dantimis? Jei Dievui atiduodate tik likučius, tai daug netenkate – jus aplenkia tikras krikščioniško aukojimo džiaugsmas ir palaiminimas. Dienos malda Visagali Dieve, atleisk man už tai, kad dažnai pakišu Tau tai, kas atlieka. Širdy aiškiai suvokiu, kad Tavęs pranokti aukojimo srityje man vis tiek nepavyks. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.07

Dangaus slėpinys  

​[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6Kas mūsų laukia danguje? Dangus mums – didelis slėpinys (kaip, beje, ir pragaras). Nepaisant to, kad apie jį labai maža informacijos, aš tikiu Biblijos mokymu, skelbiančiu, kad dangus – reali vieta. Ar jis įkurdintas vienoje iš žvaigždžių? Aš nežinau ir nė neketinu tuo klausimu laužyti galvos. Biblija smulkiau neaiškina ir ta tema nesiplečia. Tačiau tikiu, kad kosmoso platybėse, kur tūkstančiai milijonų galaktikų, Dievas jau kaip nors atras kampelį mums danguje. Nesuku sau galvos dėl to, kur konkrečiai tas kampelis. Pasitenkinu tuo, ką žinau tikrai: kad tai vieta, kur yra ir Jėzus. Krikščionims nederėtų vaikščioti surukusiems, nukabintomis nosimis. Verčiau mąstykite apie Dievo jums suteiktą džiaugsmą, ramybę ir atleidimą – ir dar apie dangų, kuris mūsų laukia. Dienos malda Viešpatie, kad ir su kuo man tektų susidurti, džiaugiuosi tiksliai žinodamas galutinę „maršruto stotelę“. Ačiū už tai, kad manęs laukia dangus, kur galėsiu amžinai gyventi su Tavimi.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.06

Atgimimas   

​[...] apsivilkti nauju žmogumi (apsirengti nauja prigimtimi – kt. vert.)... Efeziečiams 4,24Teksase sklando toks iš senų laikų išlikęs pasakojimas apie vyrioką, kuris kas rytą rišdavęs savo arklį prie stulpo priešais smuklę. Bet štai vieną gražų rytą išėjęs laukan smuklės šeimininkas pamatė gerai pažįstamą arklį pririštą prie stulpo priešais metodistų bažnyčią. Išvydęs ir jo šeimininką, žvitriai žingsniuojantį gatve, jis pasisveikino ir paklausė: „Sakyk, bičiuli, kodėl šįryt tavo arklys pririštas prie metodistų bažnyčios?“ Žmogelis jam atsakė: „Jei nori žinot, vakar per prabudimo pamaldas aš įtikėjau Dievą, atsiverčiau. Taigi teko pakeisti ir stulpus.“ Atgimimas – tai gimimas iš naujo arba „stulpų“ ir „stovėjimo aikštelių“ pakeitimas. Tai ir yra tikrasis atsivertimas. Dienos malda Viešpatie, padėk man gyventi taip, kad aplinkiniai suprastų, jog esu susaistytas nebent tiktai Tavo meilės saitais, prisirišęs prie Tavo laisvės. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.03

Kristaus mokinio pareigos  

​Dar būdami pas jus, skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ 2 Tesalonikiečiams 3,10Viena iš krikščionio pareigų, jam pasiryžus eiti paskui Kristų, yra naujas požiūris į darbą. Daugybė jaunų žmonių nori Kristaus be įsipareigojimų. Tačiau vertėtų prisiminti, kad Jėzus nebuvo tinginių pantis ar koks nenaudėlis. Jis turėjo dailidės amatą ir savo rankomis uždirbdavo pragyvenimui. Kitas puikus pavyzdys – apaštalas Paulius. Jis irgi turėjo amatą – vertėsi palapinių audimu, kartu vykdydamas Dievo jam patikėtą užduotį. Kad ir kokios profesijos atstovas būtų krikščionis, kiekviena užduotis turi būti atliekama kaip Viešpačiui. Mums patikėtus darbus turime stengtis atlikti kuo geriausiai, atitinkamai pagal savąjį pašaukimą. Krikščionys savo darbovietėje turi būti ištikimi, nesusitepę, sąžiningi. Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū Tau už pamokymą, kad darbas yra palaiminimas.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.02

Gyvenimo kovos  

​ Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. Net ir žmogaus organizme, pasak gydytojų, be paliovos verda kova dėl išlikimo: gerosios bakterijos nuolat priešinasi ir kovoja su blogaisiais įsibrovėliais mikrobais; baltieji kraujo kūneliai grumiasi su infekcijomis, siekdami palaikyti gyvybę ir t. t. Kova šėlsta ne tik fizinėje, bet ir dvasinėje plotmėje. Biblija teigia, kad mums tenka kovoti su „šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis“ (žr. Ef 6,12). Tamsa neapkenčia šviesos. Namie laikau šunį. Pastebėjau, kad jis mieliau puola prie pašvinkusio, iš po žemių iškasto kaulo nei prie šviežio, švaraus ėdalo. Mano keturkojis bičiulis negali tam atsispirti - taip jam liepia prigimtis. Žmogus prigimčiai irgi neįstengia pasipriešinti savo jėgomis – jį dažnai traukia tai, kas nepadoru, gašlu, niekinga. Prigimties šauksmas stipresnis, nebent žmogus atgimtų iš naujo. Kol jo neperkeičia Kristaus galia, tol jis priešiškai nusistatęs prieš visa, kas susiję su Kristumi. Dienos malda Mąstydamas apie Jėzaus šioje žemėje atliktą darbą, kurį Jis vainikavo didžiausia įmanoma auka, meldžiu, kad mano šiandieniniais darbais būtum pašlovintas Tu, mylimas Gelbėtojau.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.09.01

Pirmasis misionierius  

Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Mato 4,19Pats pirmasis misionierius – Jėzus! Jis nerymojo rankų sudėjęs ir pasyviai nelaukė, kol kas nors susidomės Jo mokymu ir galiausiai susipras pas Jį ateiti. Jėzus pats veržėsi pas ligonius, kenčiančius, liūdinčius, nešdamas džiaugsmo, išgydymo ir išgelbėjimo žinią. Net ir būdamas vaikas, Jis ėjo į šventyklą, kur mokė daktarus bei įstatymo žinovus, gerai pasikausčiusius senųjų tradicijų srityje. Jėzus rado laiko nukeliauti į pajūrį ir įsilieti į pačių paprasčiausių, sunkiai triūsiančių žmonių gyvenimą, sakydamas jiems: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Kad ir kur eidavo, Jėzus visuomet „keldavo bangas“: Jis išjudindavo ir keisdavo žmones. Galiausiai neapsikentę jie prikalė Jį prie kryžiaus – daugiausiai už tai, kad Jis per daug kiršino jų savanaudišką prigimtį ir griovė jų saugų, vargais negalais susikurtą gyvenimėlį. Jėzus ne tik pats buvo misionierius, misionieriais Jis ragino būti ir savo sekėjus! Dienos malda Kad ir kur eičiau, visur plyti Tavo misijų laukai, Viešpatie. Padėk man tai geriau suvokti ir įsisavinti, kad kitiems sugebėčiau perteikti džiugią Tavo žinią.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.31

Mums lemta mažėti   

Ištirkime ir patikrinkime savo kelius, grįžkime pas VIEŠPATĮ! Raudų 3,40Šiuolaikinė filosofija, iškelianti pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą tvarkytis pačiam, daugelį privertė manyti, kad galime apsieiti be Dievo. Neretai išgirsi sakant: „Religija skirta jausmingiems, silpniems žmonėms. O štai žmogaus, kuris tvirtai pasitiki savo jėgomis, niekas negali įveikti.“ Čia vertėtų pastebėti, kad kaip tik šioje „savimi pasitikinčiųjų“ kartoje yra kaip niekada daug alkoholikų, nusikaltėlių, karų, skyrybų, puolimų, grobstymų, žmogžudysčių, savižudybių ir kitų nelaimių. Pats laikas būtų atsipeikėti ir pasimokyti iš savo klaidų, nes labai jau karčiai jos mums atsirūgsta. Atėjo laikas mažiau pasitikėti savimi ir labiau pasikliauti Dievu. Dienos malda Ištyręs savo širdį ir perkratęs mintis, matau, kad dar labai daug kur pasikliaunu savo jėgomis. Prašau Tavo atleidimo, Viešpatie. Padėk man pasitikėti Tavimi, prašau Tavo vedimo.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.30

Pomirtinio gyvenimo viltis  

​ [...] teisusis ir mirdamas turi viltį. Patarlių 14,32 (K. Burbulio vert.)Apie mirtį kalbėti mums nepatinka. Mūsų kartoje mirtis yra tabu, uždrausta tema. Nepaisant to, mirties tikrovėje neišvengs nė vienas. Kartais per televizorių pasižiūriu filmus, kuriuose vaidina jau mirę aktoriai. Filme jie atrodo gyvi, bet iš tikro yra jau mirę. Kai kurie iš jų buvo mano bičiuliai. Mirtis reali. Tai kova, kurią kiekvienas kovos pats. Niekas kitas negali mums padėti mirties valandą. Nors, pvz., Dovydas kalba apie viltį net ir mirties akivaizdoje. Ta viltis padeda numalšinti mirties baimę. Kokia toji viltis? Ji sukasi aplink prisikėlusį Kristų. Paulius rašo, kad „nebūti kūne“ reiškia „būti su Viešpačiu“. Mirties baimė gali būti numalšinta. Dienos malda Viešpatie Jėzau, su visišku pasitikėjimu aš laukiu dienos, kai mano siela pasiliks su Tavimi per visą amžinybę.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.27

Malonė ir ramybė   

​O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efeziečiams 4,7Niekur Biblijoje krikščionio gyvenimas nepiešiamas kaip rožėmis klotas. Veikiau tai amžinas plaukimas prieš srovę, nes visuomenė eina viena kryptimi, o krikščionys dažniausiai – priešinga. Tačiau Jėzus prižadėjo visuose sunkumuose ir bėdose suteikti savo malonės ir ramybės. Nepaisant užgriuvusių bėdų, mes rasime „ramius vandenis“, prie kurių mus atves Gerasis Ganytojas. Daugelis žmonių šiais laikais mėgina nusiraminti pasitelkę raminamuosius vaistus. Svarbu suvokti, kad Jėzus – pats didžiausias ir geriausias ramintojas. Jis gali sustiprinti jus ir vėl pastatyti ant kojų. Perleiskite vairą į Jo rankas, tai toliau eisite šokinėdami iš džiaugsmo, kaip tie žmonės, sutikę Jėzų Naujojo Testamento pasakojimuose. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man reikia Tavo ramybės ir stiprybės, nes gyvenime tenka susidurti su nemenkais išbandymais. Tikėjimu tiesiu į Tave rankas ir priimu Tavo dovanojamą ramybę.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.26

​Pasidavimo paslaptis   

​Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei [...] taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams 6,19Visi esame girdėję pasakymą „Nešokinėk kaip varlė prieš dalgį“. Romūs žmonės gyvenime nešokinėja kaip ta varlė – jie neatsikerta ir nekovoja. Jie yra įminę pasidavimo arba atsidavimo Dievui paslaptį. Kai mes nustojame grumtis, Jis pradeda kautis už mus. Užuot netvėrę apmaudu, varginę kūną nuodėmingais įpročiais ir toliau užsispyrėliškai žaloję sielą, turėtume nuolankiai visa atiduoti į Dievo rankas. Tada konfliktai išsinarplios, vidinė įtampa atslūgs, gyvenimas pradės šviesti kitomis spalvomis. Jūs jausitės atradę savo vietą. Nuobodulys išsisklaidys, o užgimusi viltis vers su nekantrumu laukti, kas bus toliau. Nuolankiai ir romiai pasiduodami Dievui, jūs pradėsite „paveldėti žemę“ – t. y. visus gerus dalykus, kuriuos Dievas yra numatęs Juo pasikliaunantiems. Dienos malda Padėk man šiandien atsiduoti Tau, Tėve. Nuo Tavęs neslėpsiu net ir pačių giliausių minčių. ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.25

Neapsakomas džiaugsmas  

​Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“. Apaštalų darbų 11,26III a. Kartaginos vyskupas Kiprijonas savo bičiuliui Donatui laiške rašė: „Pasaulis blogas, Donatai. Jame neįtikėtinai daug blogio. Tačiau pasaulio siautulyje aš aptikau tykią ir šventą tautą, įminusią didžią paslaptį. Tos tautos žmonės atrado tokį džiaugsmą, kuris tūkstančius kartų pranoksta bet kokius šio nuodėmingo pasaulio malonumus. Jie niekinami ir persekiojami, tačiau dėl to nesirūpina. Jie – savo sielos šeimininkai. Jie nugalėjo pasaulį. Tie žmonės, Donatai, yra krikščionys [...] ir aš esu vienas iš jų.“ Jeigu atgailavote už savo nuodėmes ir priėmėte Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, tai jūs irgi esate vienas iš jų. Dienos malda Viešpatie Dieve, leisk man šiandien prisiminti tuos krikščionis, kurie ėjo pirma manęs ir praskynė kelią. Ačiū už įkvepiančius prisiminimus apie juos. Padėk ir toliau branginti palikimą, gautą Jėzuje Kristuje. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.24

Santuokos tyrumas  

​[...] mąstykite apie tai, kas [...] tyra... Filipiečiams 4,8


Niekur Biblijoje neteigiama, kad seksas – nuodėmė. Tiesiog žmogus, nuodėmingos prigimties užvaldytas, ima tai, kas Dievo numatyta kaip šlovingas, dviejų širdžių meilę užantspauduojantis dalykas, ir sutepa jį, paverčia pigiu, žemu, purvinu. Biblija sekso tema kalba tiesiai, griežtai pasmerkdama seksą už santuokos ribų. Tai, kad amoralumas išplitęs, dar nereiškia, kad tokia padėtis normali. Tai, kad kai kurie dvasininkai su juo taikstosi, nereiškia, kad tai teisinga. Biblija skelbia: „Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį“ (Pat 16,25). Pagal žydų įstatymą bausmė už ištvirkavimą būdavo mirtis. Pagal Dievo šiandien galiojantį įstatymą tokie dalykai irgi baigiasi mirtimi – dvasine mirtimi. Dienos malda Aplink išsikerojusi sistema gundo nesilaikyti Tavo įsakymų, Tėve. Padėk man išlaikyti žvilgsnį nukreiptą į Jėzų.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.23

Nuodėmės šaknys  

​Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą [Kristų], kuris mus pamilo. Romiečiams 8,37​Pagrindinė pasaulio bėda susijusi ne tik su visuomenėje įsigalėjusia socialine nelygybe, išsimokslinimo stoka ar fiziniu badu. Juk visi pastebime, kad net ir labai išsilavinę, gerai įmitę žmonės yra kamuojami godulio, neapykantos, įvairių aistrų ir geidulių, kurių neužgesina jokie mokslai. Nuodėmės šaknys giliai suleistos žmogaus širdyje, apraizgiusios ją – kaip tik tai ir yra pati didžiausia bėda. Tas nelemtas šaknis gali išdeginti tik Viešpaties ugnis. Kaip tik tai padaryti ir atėjo Kristus. Jis atėjo ne simptomų apmalšinti, o gydyti širdies ligos. Dienos malda Tėve, išrauk nuodėmę su šaknimis iš mano gyvenimo. Pripildyk mane savąja meile, kad galėčiau pasipriešinti aplink išsikerojusiam blogiui.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.20

Pasitenkinimas  

​Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52Biblija kalba apie tris pasitenkinimo rūšis. Kūniškų geidulių tenkinimas Biblijoje apibūdinamas kaip nuodėmingas ir kenksmingas. Esama ir gero pasitenkinimo, malonumo, kuris nėra nuodėmingas ar blogas. Tačiau žmogui derėtų žiūrėti, kad nepradėtų jo vaikytis per daug ir nepastatytų Dievo vietoje. Dar esama tokio pasitenkinimo, kurį būtų galima pavadinti išliekančiu pasimėgimu. Ar jaučiate tokį? Šis pasitenkinimas nepriklauso nei nuo aplinkybių, nei nuo jausmų. Širdį jisai suvilgo atitekėjęs iš pačių gelmių, iš Dievo Dvasios versmių. Dienos malda Visagali Dieve, noriu jausti pasitenkinimą, kylantį iš Tavo Šventosios Dvasios teikiamo džiaugsmo. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.08.19

Nesirūpinkite!  

​Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Kolosiečiams 3,16Krikščionys raginami džiaugtis. O kad galėtume tai daryti, tereikia prisiminti visus tuos puikius dalykus, kuriuos Dievas yra dėl mūsų padaręs. Toliau esame raginami per daug nesirūpinti, bet verčiau maldoje išsakyti savo prašymus Dievui. Net ir didžiausiai bėdai ištikus, mes turime pas ką eiti – Viešpats laukia. Jo akivaizdoje galime išlieti savo širdį ir būti tikri, kad Jis nepaliks mūsų likimo valiai, be sprendimo. Dar vėliau Biblija ragina mus mąstyti vien apie tai, kas gera. Pateikiamas konkretus sąrašas – mes skatinami mąstyti apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, - apie visa, kas dora ir šlovinga (žr. Fil 4,8). Štai į kokius dalykus turi būti sutelktas mūsų dėmesys ir mintys! Gyvenkime nusiteikę teigiamai, o ne neigiamai. Įminę šią mįslę, galėsime džiaugtis Dievo pergale. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu žinai, kas man šiandien neduoda ramybės. Tikėjimu visa atnešu Tavo akivaizdon ir šlovinu Tave, suvokdamas, kad Tavo meilė niekada nesibaigia Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt