Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2022.01.24

Dvasinių poreikių patenkinimas 

​ Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones... Mato 28,19Krikščioniškosios misijos yra unikalios agresyviai plintančių judėjimų fone. Krikščionybė tyriausia savo forma negalanda kirvių ir kalavijų aštrių, jėga nebruka jokios sistemos ir nėra pelno skatinama. Jos užduotis paprasta – eiti, ieškoti ir gelbėti tų, kas pražuvę. Nei daugiau, nei mažiau. Žodžiai „apaštalas“ ir „misionierius“ reiškia vieną ir tą patį – „siųstasis“, tik „apaštalas“ – graikų kalbos kilmės žodis, o „misionierius“ į mūsų žodyną atkeliavo iš lotynų kalbos. Naujasis Testamentas – tai knyga, kurioje aprašomos Kristaus ir krikščionių misijos (lot. missio - atsakingas uždavinys, pavedimas, paskirtis, pašaukimas – vert. past.). Evangelijose rašoma apie Jėzaus darbus, Jo pasiekimus. Apaštalų darbų knygoje, kaip byloja ir pats jos pavadinimas, aprašomi apaštalų darbai. Kristaus prisikėlimo jėga pagimdė ir skatina Kristaus mokinių judėjimą. Evangelijos žinia pasauliui paliko neišdildomą įspūdį. Petras patraukė į Lydos miestą, Jopę, Antiochiją, Babiloną ir Mažąją Aziją. Jonas iškeliavo į Samariją, Efezą, aplankė Viduržemio jūros pakrantės miestus. Tomas nukeliavo net iki Indijos. Paulius, pirmųjų Kristaus mokinių-misionierių amžininkas, nė kiek jiems nenusileido – Romos nutiestais keliais su Evangelijos žinia jis išmaišė visą imperiją. Šiandien misijų poreikis milžiniškas – didesnis, kaip niekad anksčiau! Pasaulis darosi mažas, gyventojų sparčiai daugėja. Šiandien gyvename susikertančių pažiūrų ir įvairiausių prieštaringų įsitikinimų aplinkoje. Aplink tiek daug sudėtingų problemų. Tačiau svarbiausia suvokti, kad pirmiausia privalu patenkinti dvasinius žmogaus poreikius, o tada jau – visa kita. Dienos malda Tėve, padėk man būti šviesa šiame tamsos pavergtame pasaulyje. Padėk man pasinaudoti kiekviena pasitaikiusia proga dalytis Tavo meile su tais, kuriuos kamuoja dvasinis nepasitenkinimas. Padėk pasitarnauti patenkinant kitų dvasinius poreikius.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.23

Lauk Viešpaties! 

​ Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis! Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ, visada ieškokite jo Artumo. Psalmių 105,3-4Šv. Jeronimas (347-420 m.), krikščionių teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų, yra pasakęs: „Šv. Rašto nepažinimas – tai Kristaus nepažinimas.“ Jobas yra pasakęs: „Nuo Jo įsakymų nepasitraukiau, Jo burnos žodžius vertinau labiau negu būtiną maistą“ (K. Burbulio vert.). Jeremijas sakė: „Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau; tavo žodis man atnešė džiaugsmą ir širdies linksmybę.“ Norėdamas paskaityti Bibliją, žmogus turi tam atrasti ramią valandžiukę, skirti tam laiko. Krikščionys studentai manęs dažnai klausia: „Kaip jums pavyksta išlikti dvasiškai pakylėtam? Ar turite kokių nors kasdienių disciplinų?“ Ir tada aš jiems papasakoju apie tą ramybės valandžiukę – laiką, kurį tikslingai paskiriu skaitymui ir apmąstymams: kartais ankstų, kartais vėlų rytą ar vakare. Be kasdienio pasinėrimo į Dievo Žodį mano krikščioniškasis gyvenimas veikiai virstų dykuma. Izaijas sako: „[...] bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami“ (Iz 40, 31). Taigi, pranašo patarimu, atgaukime jėgas, pakilkime kaip ereliai. Paskirkite bent kelias minutes per dieną ramiam pasibuvimui su Dievu vienumoje. Dienos malda Brangus Viešpatie, pamokyk mus, kaip reikia Tavęs laukti, kad pažintume Tavąją stiprybę.   

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.22

Angelai aplink mus 

 Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos [apaštalus]... Apaštalų darbų 5,19Demoniškos veiklos suaktyvėjimas ir įvairios šėtono garbinimo apraiškos šiandien pastebimos visuose pasaulio kraštuose. Velnias į juodus savo darbus įnikęs kaip niekad anksčiau. Biblija sako, kad taip yra todėl, kad velnias žino, jog jo laikas labai trumpas. Blogio jėgoms siautėjant, nesnaudžia ir gerosios dvasios – Dievo žmonėms patarnauja šventos dvasinės būtybės, angelai. Krikščionims nederėtų likti nežinioje ir nepastebėti angeliškų būtybių veikimo ženklų. Šlovė, kurią Dievui neša angelų darbai, užgožia demoniškų galių tamsybes panašiai, kaip kad Saulė nustelbia spingsulę. Jei esate tikintysis, tikėkitės, kad jus per gyvenimą lydės galingi angelai. Nutikimai, per kuriuos sulaukiam angelų pagalbos, ryškiai iliustruoja, kad tai žmogui draugiškos ir palankios jėgos, „Aukščiausiojo šventieji“, kaip juos vadina Danielius. Žvelgdamas į pasaulį tikėjimo akimis, žmogus gali pamatyti aibę antgamtinės Dievo galios ir šlovės apraiškų. Dievas nesnaudžia – Jis toliau aktyviai veikia! Dienos malda Viešpatie, kai būsiu šėtono gundomas, pasistengsiu neišmesti iš galvos fakto, kad tavo angelai apsupę mane.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.21

Pergalė prieš mirtį 

 Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.20

Tikrasis tu  

​Juk jis žino, kokie mes padarai... Psalmių 103,14


​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.19

Dievo pažinimo džiaugsmas 

 Laimingas žmogus, kurio pagalba [...] VIEŠPATS, jo Dievas. Psalmių 146,5


Laimingas žmogus, įminęs paslaptį ir ateinantis pas Dievą kasdien maldoje. Ketvirtis valandos, praleistos vienumoje su Dievu kas rytą, prieš imantis įvairių veiklų, gali pakeisti aplinkybes ir išjudinti kalnus. Tačiau toji laimė ir beribiai ištekliai, kurie liejasi iš dangaus saugyklų, priklauso nuo mūsų santykių su Dievu. Jei esi Dievo vaikas, privalai neišsisukinėdamas išpildyti dvi būtinas sąlygas – visiškai priklausyti nuo Dievo (besąlygiškai pasikliaudamas Juo) ir visiškai atsiduoti Jam. Tik Dievo vaikai turi teisę į tai, kas veda į laimę. O kad būtum Jo vaikas, privalai atsiduoti Dievui ir pavesti savąją valią Jam. Žmogus Dievą pažįsta ne darbais, o malone per tikėjimą. Savo triūsu laimės ir dangaus nepasieksite. To kelio nepavyks įveikti laikantis aukštų moralės standartų ar siekiant tobulybės. Išgelbėjimo pelnyti neįmanoma – tai Dievo dovana, įteikiama per Kristų. Dienos malda Ačiū Tau, dangiškas Tėve, už džiaugsmą, kuris užlieja pažinus Tavo Sūnų Jėzų Kristų.   Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.18

Atvertos akys 

​ [...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Vos jam ištarus „Viešpatie“, atsivėrė Bartimiejaus dvasinės akys. Tada Jėzus jam pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo („išgydė“ – kiti vertimai) tave.“ Atkreipkite dėmesį, kad žmogų išgelbėjo ne jo intelektinis suvokimas, ne pinigai, ne darbai, o tikėjimas. Tikėti! Tai viskas, ko reikia. Ir tuoj pat Bartimiejaus, kuris buvo neregys nuo pat gimimo, akys atsivėrė – ir pirmas dalykas, kurį jis išvydo, buvo Jėzaus veidas! Tai bent! Įsivaizduokite, žmogaus akys atsiveria ir pirmas dalykas, kurį jis pamato, - tai stiprus, švelnus Jėzaus veidas. Bartimiejus sutiko Jėzų, o vėliau, kaip rašoma evangelijoje, nusekė paskui Jį. Kai imatės savo reikalų, einate į darbą ar namo, pas kaimynus ar bičiulius, į mokyklą ar kur kitur, jūs einate ne vieni – Kristus keliauja kartu su jumis! Dienos malda Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau, kad išgydai dvasinį mano aklumą.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.17

Tiesa 

​ [...] jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus Jono 8,32Gyvename filosofinio netikrumo amžiuje. Žmonės šiais laikais nebežino, kuo tikėti. Jie nenori įsipareigoti. Bendraudamas su studentais, dažnai jų klausiu: „Kuo jūs gyvenime vadovaujatės?“ Kai pats dar mokiausi, man teko apsispręsti Kristaus klausimu. Teko išsiaiškinti viską apie Jį. Kas Jis toks? Vienas iš Jo pareiškimų – itin apstulbina. Jėzus Kristus yra pareiškęs: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Ilgai man nedavė ramybės tie Jo žodžiai. Vis svarsčiau, kad arba Jėzus Kristus yra tas, kas sakosi esąs, arba Jis buvo didžiausias melagis, apsišaukėlis ir šarlatanas žmonijos istorijoje. Tai kas Jis toks iš tiesų? Pavyzdžiui, Buda savo gyvenimo pabaigoje sakė: „Aš tebeieškau tiesos.“ Tuo tarpu Jėzus atėjo ir tarė: „Aš esu tiesos įsikūnijimas. Visa tiesa sutelkta manyje.“ Dienos malda Ačiū, Jėzau, už suteiktą laisvę. Ačiū, kad esi išlaisvinanti Tiesa.   
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.16

Džiaukitės Viešpatyje 

​ [...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18Perskaityk: Pradžios 5 „VIEŠPATS Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe.“ (Pr 2, 7) 

​Kitos senovės religijos irgi pasakoja apie pasaulio kilmę, ir tie pasakojimai labai panašūs į pateikiamą Šv. Rašte. Yra tik vienas didelis skirtumas. Bylodamos apie pačią pradžią kitos senovės Artimųjų Rytų kraštų tautos pasakoja apie pirmuosius lyderius, kurie kildino save iš mažiausiai vieno dievo. Šiuose pasakojimuose prarajos tarp dieviškumo ir žmogiškumo nėra, todėl juose dievai ir žmonės nuolat tarpusavyje varžosi. Ten vaizduojami dievai yra tiesiog superžmonės, todėl kenčia nuo tų pačių silpnybių ir ydų, kurios graužia visą žmoniją. Hebrajai tikėjo kitaip. Šv. Raštas visą žmonių giminę kildina iš žmogaus, kuris nebuvo Dievas. Istorija prasideda nuo žmogaus, kuris yra sukurtas objektas, nulipdytas iš žemės dulkių. Galėtum pamanyti, kad tautos, kildinančios žmones iš dieviškų būtybių, labiau gerbs gyvybę, tačiau taip nėra! Tik tuomet, kai žmogus pripažįsta savo silpnybes, jis gali pažinti ir žavėtis nuostabia Dievo meile, kuri nusileidžia iki žmonių, visiškai kitokių nei Jis. Pradėję suprasti neįtikėtiną ir visa pranokstančią Dievo meilę žmonėms mes irgi norime mylėti kitus žmones taip, kaip Jis juos myli. Ar mes pripažįstame Dievo gerumą, kylantį iš Jo meilės? Ar dalijamės tuo gerumu su kitais, kuriuos Jis irgi myli?   Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.15

Šliekitės į uolą 

​ [...] mano širdžiai alpstant tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Psalmynas 61,3​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.14

Ar pažįstate Dievą? 

 Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias [avis], ir manosios pažįsta mane. Jono 10,14
​ ​


​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.13

Kur jūsų viltis? 

 Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8


Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. Bet mažas paukštelis ramiai miegojo uolos plyšyje, pasikišęs galvelę po sparnu. Štai kas yra tikra ramybė: gebėjimas ramiai miegoti per didžiausią audrą! Kristuje mes galime būti ramūs ir nenuogąstauti, net jei aplink baisi sumaištis. Aplink siaučiant audrai, mūsų širdis gali būti rami. Juk mes esame atradę tikrą ramybę! Dienos malda Brangus Viešpatie, ačiū tau už viltį, slypinčią Tavo neblėstančioje meilėje, kuri yra apgaubusi mane. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.12

Dievas nedaro klaidų 

​ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 2 Korintiečiams 12,9​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.10

Nekintantis Dievas 

​ [...] tu esi Dievas nuo amžių per amžius. Psalmių 90,2Ar kada nors pagalvojote, kaip kinta laiko supratimas? Nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus laikų iki maždaug 1830 m. žmogus įstengdavo keliauti ne greičiau už žirgą. 1960 m. žmogus pakilo į kosmosą, skriejo beveik 30 000 km per valandą greičiu. Koks didelis pažangos žingsnis per tokį trumpą laikotarpį! Skaitant laikraščius, man kartais susidaro įspūdis, kad šiame kosmoso technologijų amžiuje žmogus tebegyvena vadovaudamasis „arklio ir vežimo“ laikų mentalitetu, jo dvasinė būklė dažnai būna apgailėtina. Technologijos nepasižymi moralinėmis savybėmis, o be moralinių apribojimų žmogus galiausiai susinaikins – ekologiniu, kariniu ar kokiu kitu būdu. Tik Dievas gali įdiegti moralinius apribojimus ir suteikti dvasinės stiprybės. Mūsų pasauliui be paliovos mainantis, mes turime suvokti ir įsisavinti giliai širdyje, kad vienintelis nesikeičiantis dalykas yra Viešpats Dievas. Jis yra toks pat šiandien, koks buvo prieš dešimt milijonų metų, ir liks toks pat po dešimties milijonų metų. O mes esam tarsi kokie žiogeliai – trumpam pasirodome šioje žemėje, pašokinėjame, pastraksime, o vėliau mūsų nelieka. Dienos malda Visagali Dieve, Tavo nekintamumas suteikia man ramybę bauginančiai besimainančiame pasaulyje. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.09

Gilinimasis į Dievo Žodį 

​ Kas paniekina (Dievo) žodį, tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta. Patarlių 13,13Mes, krikščionys, turime Dievo Dvasią – Ji gyvena mumyse. Tačiau mes esame atsakingi už savo elgesį ir turime rūpintis, kad mūsų gyvenimo neteptų nuodėmė. Tik šalinantis nuodėmės Dievo Dvasia galės brandinti mumyse savo vaisius. Įsigilinkite į Bibliją, pasikaustykite Dievo Žodžiu. Mums, krikščionims, Dievo Žodis turėtų būti aukščiausias autoritetas. Abraomas Linkolnas savo laiške vienam draugui rašo: „Skaityti Bibliją man didžiulė nauda. Įsisavink protu visa, kas perteikiama šioje knygoje, išlaikyk tikėjimo pusiausvyrą, tai gyvensi ir mirsi kaip žymiai geresnis žmogus.“ Pradėkite savo dieną su šia knygų knyga. Dienai einant į pabaigą, leiskite Žodžiui vėl byloti išmintį jūsų sielai. Tegul Dievo Žodis būna tvirtas pamatas, ant kurio galėtumėte statydinti savo viltį. Tegul jis būna Gyvybės ramstis, į kurį atsišlieti galėtų jūsų dvasia. Tegul jis būna Dvasios kalavijas, nukertantis ir pašalinantis iš jūsų gyvenimo bet kokį blogį ir formuojantis jus pagal Jo atvaizdą ir pavidalą. Dienos malda Visagali Dieve, Tavo Žodis maitina ir stiprina visą mano esybę. Šlovinu šventą Tavo vardą!  


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.08

Jis girdi mus 

​ [...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesusvyruotų. Lygiai taip pat turime melstis ir klestėjimo laikotarpiu, kai viskas eina kaip iš pypkės, kad per daug nepasididžiuotume ir nepradėtume keltis į padanges. Mes turime melstis iškilus grėsmei, kad mūsų neapimtų baimė ir neapniktų dvejonės. Mes turime melstis, kai jaučiamės saugūs, kad nepradėtume pasikliauti vien savo jėgomis. Nusidėjėliai, melsdamiesi prašykite gailestingąjį Dievą atleidimo. Krikščionys, melsdamiesi prašykite Dievo Dvasios išsiliejimo ant šio užsispyrusio, pikto, neatgailaujančio pasaulio. Tėvai, melsdamiesi prašykite, kad Dievas vainikuotų jūsų namus malone ir gailestingumu. Vaikai, melsdamiesi prašykite savo tėvų išgelbėjimo. Krikščionys, Dievo šventieji, maldoje prašykite, kad dangaus rasa iškristų ant šio išdžiūvusio, suskerdėjusio pasaulio ir kad Dievo teisumas užlietų šią žemę kaip jūrų vandenys. Dienos malda Viešpatie, Tavo akivaizdoje noriu išlieti savo širdį. Dėkoju Tau už žinojimą, kad girdi ir išklausai mane.   


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.07

Angelams paliepta mus saugoti 

​Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. 91 psalmėje mes esame patikinami, kad Dieve turime didžiausią įmanomą saugumą: „Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda [...] todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.“ Skaitydami įsigilinkite į šios nuostabios psalmės žodžius: pasirodo, Dieve mes galime pasislėpti tarsi tvirtovėje, lyg prieglaudoje; tik Jame rasime saugumą, paguodą ir meilę, kurių taip trokšta kiekvieno iš mūsų širdis. Ir galbūt mūsų gyvenime angelai neapsireikšt regimu pavidalu, tačiau Dievo saugumo pažadas dėl to anaiptol nenustoja galiojęs. Tikintieji, kurie gyvena Dievo artume, patiria Jo teikiamą saugumą. Dienos malda Kad ir kur šiandien man tektų eiti, Tu ir Tavieji angelai bus su manimi. Viešpatie, ačiū Tau, kad suteiki žadėtą ramybę, meilę ir saugumą. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.06
Jis grįžta! 

​ Taigi budėkite, nes nežinote, kada Aš sugrįšiu [...] kad netikėtai sugrįžęs nerasčiau jūsų miegančių. Morkaus 13,35-36 (TLB vertimas)​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.04

Jo meilės patvirtinimas 

 VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Psalmių 27,1Šiandien daugybė žmonių gyvena kaustomi baimės. Neseniai psichiatrijos specialistų atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai jų pacientai yra kamuojami baimės jausmo: žmonės baiminasi išprotėti, nusižudyti, likti vieniši, bijo susirgti širdies ligomis, vėžiu ar kokia kita liga, baiminasi mirties. Kokia daugybė žmonių pavergti baimės! Tačiau istorija byloja, kad visais amžiais, net ir didžiausioms bėdoms ištikus, pagundos, išmėginimų laikotarpiais, netekčių ir krizių metais Dievas teikdavo drąsos ir lig šiol įkvepia, sustiprina širdis tų, kurie myli Jį. Kiek daug Šv. Rašte randame patikinimų ir užtvirtinimų, kad Dievas padės nelaimės metu ir paguos bet kokiame suspaudime, kuris gali įvaryti žmogui baimės. Šiandien krikščionys gali visiškai pasikliauti Šv. Raštu ir tikėti, kad Dievas išvaduoja iš pančių kiekvieną, kuris sudeda viltis į Viešpatį. Krikščionys į ateitį gali žvelgti su pasitikėjimu, viltimi, džiaugsmu, be jokios baimės, išgąsčio ar liūdesio. Dienos malda Tavo meilės patvirtinimas, Viešpatie, išsklaido bet kokią baimę, besikėsinančią sukaustyti man širdį.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.01.03

Tikro gyvenimo paslaptis 

​ Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau; mano siela tavęs ilgisi... Psalmynas 63,2


Yra krikščionių, kurie vis dar nesuvokia kasdienio pasišventimo reikšmės. Kartą vienas policijos pareigūnas manęs pasiteiravo, kur slypi pergalingo gyvenimo paslaptis. Atsakiau jam, kad nėra jokios stebuklingos formulės, jokio burtažodžio, kurį ištarus aplankytų sėkmė. Jei atsakymą galėčiau pateikti vienu žodžiu, tai sakyčiau, kad tas žodis yra „pasidavimas“ (kapituliacija, be ginčo sutikimas su Dievo nuomone). Jei galėčiau pridėti antrą žodį, tai dar ištarčiau „atsidavimas“ (jėgų, gyvenimo paskyrimas Dievui). Galiu pasakyti, kad niekas neatstos kasdienės valandėlės su Kristumi, – to laiko, kurį skiriate maldai tyloje, pasibuvimui su Dievu, Žodžio skaitymui. Šie dalykai būtini, jei norite gyventi krikščioniškai ir jausti širdy pasitenkinimą. Nes be kasdienio pasibuvimo su Kristumi, be nuolatinio atsidavimo Jam neįmanoma eiti su jėga, įdomiai gyventi, jausti dvasinį pasitenkinimą. Kristus šiandien kviečia krikščionis apsivalyti, iš naujo pasišvęsti, atsiduoti ir visiškai kapituliuoti Jo akivaizdoje. Tik žengus tokius žingsnius, dvasiniame jūsų gyvenime nesėkmę išstums sėkmė: užuot prašę pagalbos, jūs patys imsite ją teikti, keisis jūsų įpročiai, jūsų maldos gyvenimas, Biblijos skaitymas, aukojimas, liudijimas ir jūsų dalyvavimas bažnyčios veikloje. Kiekvienam krikščioniui išmušė apsisprendimo valanda! Dienos malda Gyvasis Viešpatie, trokštu gilesnio Tavo pažinimo. Pasišvenčiu ir be ginčų ar spyriojimųsi atsiduodu Tau visiškai.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.31

Dievas myli tave! 

​ Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. 1 Jono 4,16Kol gyvas, neabejok didžia Dievo meile, nes ji – nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume jokių šansų ir dalies būsimajame gyvenime. Bet Dievas yra meilė! Ir Jo meilė mums yra amžina. Dievo meilės ir atleidimo pažadai yra tiek tikri, patikimi ir teigiami, kiek juos tokius pavaizduoti gali žmogiški žodžiai. Nors čia yra panašiai kaip su mėginimu apibūdinti vandenyną – tikrąjį jo grožį žmogus suvokia tik realiai jį išvydęs. Panašiai yra ir su Dievo meile. Kol pats neatrandi Dievo teikiamos ramybės, kitam sunku nupasakoti jos daromus stebuklus. Dienos malda Visagali Dieve, ačiū už Tavo meilės teikiamą nuraminimą ir paguodą!

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.30

Kam reikalingas Šv. Raštas? 

​ O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo planas. Dievas pasirūpino, kad toji knyga būtų surašyta ir pasiektų skaitytojus, kad Jo vaikams būtų aiškiai žinomi amžinieji Jo įstatymai, didi Dievo išmintis, kuria jie galėtų vadovautis, ir Jo meilė, kuri guostų ir padėtų eiti gyvenimo keliu. Be Biblijos šis pasaulis išties būtų tamsus ir bauginantis. Be jos vaikščiotume apgraibomis, tarsi be kelio ženklo ar švyturio. Biblija gana nesunkiai išsiskiria iš kitų ir iškyla kaip vienintelė knyga, kurioje surašytas Dievo apreiškimas. Tiesa, kiekviena religija turi savo šventraštį: musulmonai turi Koraną, budistai turi savo šventąsias knygas – Avestą (zoroastrizmo tekstų rinkinį), Brahmanas ir t. t. Visi tie raštai prasideda tiesos žybsniais, tačiau baigiasi aklina tamsa. Net ir neįsigilinęs skaitytojas gan greit suvokia, kad Biblija skiriasi nuo kitų religinių tekstų. Tai vienintelė knyga, kuri kalba apie žmogaus atpirkimą ir parodo išeitį iš kitu atveju beviltiškos padėties. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man skaitant Tavo Žodį, tegul tiesos spinduliai prasiskverbia ir apšviečia šį tamsų pasaulį.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.29

Dievas skolingas nelieka 

​ Visos žemės dešimtinės [...] priklauso VIEŠPAČIUI. Kunigų 27,30Mes turime išmokti protingai tvarkyti savo finansus. Kai pinigai išmintingai investuojami ir kai jais dalijamasi Dievo šlovei, turtas neša didžiulę naudą ir tampa palaiminimu. Pažįstu vieną verslininką iš Detroito (Mičigano valst.), kuris pasižadėjo Dievui aukoti dešimtąją dalį savo pajamų Viešpaties darbui. Tas žmogus pasakojo, kad jo verslas su laiku išaugo net triskart. Dievas laikėsi savo sandorio ir išpildė savo įsipareigojimus netgi daugiau, nei tikėtasi. O vienas darbininkas iš San Joaquino slėnio (Kalifornijos valst.) pasakojo, kaip jiedu su žmona irgi apsisprendė aukoti Viešpačiui dešimtadalį savo pajamų. Maždaug tuo pačiu metu, kai jie priėmė tą sprendimą, aplinkybės susiklostė taip, kad vyrukui bereikėjo dirbti vos septynis mėnesius per metus. Šiandien jis turi stabilias pajamas ir uždirba beveik dvigubai daugiau nei anksčiau. Finansai – jautrus klausimas, kurio apeiti neįmanoma. Tačiau Šv. Raštas žada, kad tas, kuris aukoja Dievui, sulaukia ir materialinių, ir dvasinių palaiminimų. Žmogui tai didelė nauda. Taip, kaip neiššoksite aukščiau bambos, taip ir Dievo pralenkti šioje srityje neįstengsite. Raginu jus aukoti Viešpačiui, šitaip Jį išmėginti ir įsitikinti, kad Dievas skolingas nelieka. Dienos malda Viešpatie, atleisk man už tuos atvejus, kai pasilaikydavau sau tai, kas teisėtai priklausė Tau.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.28

Vaistas nuo visų ligų Jis [Dievas] [...] per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Apaštalų darbų 10,36​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.27

Atraskite ramybę su Dievu 

​Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe! Psalmynas 29,11​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.23
Kas slypi Dovanoje? Juk kūdikis mums gimė! [...] Jo vardas bus Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Izaijo 9,5​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.22

Dovanotojas Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus, [...] tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! Romiečiams 8,32Dievas yra Dovanotojas, dovanos įteikėjas. Dovanos vertė paprastai atspindi jos davėjo galią ir įtaką. Ir nors mes apie žmogų kaip apie dovaną paprastai negalvojame, tačiau, geriau pasvarsčius, tarpasmeniniai santykiai yra vienos vertingiausių ir labiausiai branginamų dovanų. Biblija moko, kad Dievas už kiekvieną iš mūsų dovanojo, atidavė Asmenį – ir tas Asmuo yra Jėzus Kristus. Kartą vienas šešiametis išgirdęs beldimą nubėgo atidaryti durų. Paaiškėjo, kad iš ilgos kelionės po pietryčių Aziją sugrįžo jo tėvas. Vaikas tą akimirką neklausė: „Tėveli, ką parvežei lauktuvių?“ Jis puolė tėvui ant kaklo ir sušuko: „Tėti, juk tai pati geriausia Kalėdų dovana, kokią tik esu gavęs.“ Dienos malda Tėve, Jėzus – brangi Tavo dovana – išpildo giliausius mano širdies lūkesčius ir troškimus.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.21

Sielos nepriežiūra Laimingas žmogus, visada pagarbiai bijantis Dievo, o kas užkietina savo širdį [„nesirūpina savo siela“ – kt. vert.], tas patenka į nelaimę. Patarlių 28,14


Visi krikščionys tiki Dievu, tačiau daugelis jų Dievui skiria labai mažai laiko: jie taip užsisukę kasdieniuose reikaluose, kad sunku rasti valandėlę Biblijos skaitymui, maldai, apmąstymams, artimui. Daugelis tokių tikinčiųjų jaučiasi be ūpo, jų mokinystės įkarštis gerokai prigesęs. Jei paklausčiau tokių žmonių, ar jie krikščionys, greičiausiai jie atsakytų „Viliuosi, kad taip.“ Galbūt jie apsilanko bažnyčioje per Velykas, Kalėdas ir kitomis ypatingomis progomis, tačiau kasdienybėje Dievui skiria labai mažai laiko. Dievą iš jų gyvenimo pamažėle išstūmė kiti dalykai. Biblija perspėja, kad nevalia aplaidžiai elgtis su savo siela, nes širdis gali taip užkietėti, o siela taip susitraukti, kad visai neteksi apetito Dievo dalykams. Mums būtinas tas alkis, gyvybiškai svarbus ir reikalingas Dievo troškimas. Tai sąmoningas suvokimas, kad bet kokios kitos ramybės paieškos yra bergždžios. Širdies ramybę galima rasti tik Dieve. Dienos malda Viešpatie, šiandien trokštu dar daugiau pažinti Tave.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.20

Dvasinė plotmė ...parodydamas tokį atsidavimą man... Skaičių 25,11Keista, kad pasaulis pripažįsta atsidavimą visose plotmėse, išskyrus dvasinę. Pasaulis vertina ir supranta reiškiamas emocijas ir entuziazmą – tačiau tik tol, kol šis nevirsta religiniu įkarščiu. Tada jau staiga pareiškiami įtarimai. Kai laisvai, nesivaržydamas ir visa širdimi atsiduoti Viešpačiui Jėzui Kristui, daugelis aplinkui pradeda manyti, kad kuoktelėjai, nuėjai kiek per toli religinėje sferoje. Misijų istorija pasakoja apie tokius žmones, kaip Williamas Carey‘s, Hudsonas Tayloras, Johnas Patonas, Davidas Livingstone‘as ir kitus misionierius, kurie savo kartoje buvo palaikyti trenktais, „nužengusiais per toli“ ir susikirtusiais. Karštas jų atsidavimas netilpo galvose tų, kurie mėgo puikuotis ir buvo pasitenkinę to meto gyvenimo patogumais. Tačiau, gerai pasvarsčius, kurie atrodo susikirtę, atidžiai įvertinus kiekvieno veiksmus? Argi ne tie, kurie patenkinti savimi, savimylos, amžinai užrietę nosis ir taip susitelkę į save, kad jau yra pavargę ir nuo savo puikybės, ir nuo savo malonumų ir net nuo savęs pačių? Dienos malda Viešpatie Jėzau, leisk man iš naujo patikėti savo gyvenimą į Tavo rankas ir parodyti atsidavimą visa širdimi.  
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.17

Ramybės Kunigaikštis Neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Patarlių 10,12​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.16

Kodėl kenčia teisieji? [...] tvirtai viliamės jumis, nes žinome, kad, dalydamiesi kentėjimais, jūs dalysitės ir paguoda. 2 Korintiečiams 1,7Klausimas „Kodėl kenčia teisusis?“ senas kaip pasaulis. O ir atsakymą galime rasti tik vienur – Šv. Rašte. Nereikia jo labai ilgai nagrinėti, kad suprastumėte, kodėl nusidėjėliai susiduria su skausmais ir sielvartais, patiria nuostolių. Jie atskirti nuo Dievo ir dažniausiai pjauna, ką pasėję, jų kančios tėra jų nuodėmių pasekmė. Bet kodėl tuomet kenčia krikščionys? Šv. Raštas moko, kad krikščionys kenčia, idant pasidalytų kentėjimu su kitais kenčiančiais. Tik patyrę skausmą ir kančias mes galime atjausti kitus, einančius per tą patį išbandymą – t. y. bendrauti kentėjime. Dievo Žodis taip pat moko, jog krikščionys kenčia, kad pašlovintų Dievą savo gyvenime. Dar Biblija moko, kad krikščionys kenčia, kai Dievas nori juos ko nors pamokyti maldoje arba paraginti juos atgailauti. Dienos malda Tavo paguoda švelni, Viešpatie. Su meile mus pamokai ir priverti susimąstyti.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.15

Ne per jaunas Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys... 1 Timotiejui 4,12Lordas Čestertonas yra pasakęs tokius žodžius: „Tikiu atgaila ligos ar mirties patale, bet nenorėčiau per daug ja kliautis.“ Senatvėj ar/ir sunkiai sergant, protas gali susijaukti. Geriausia santykius su Dievu susitvarkyti pačiame jėgų žydėjime. Nors, kai dėl Viešpaties, tai Jo meilė nekintanti: „Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų“ (Iz 59,1). Jis myli mus vienodai visokiu metu – ir kai sveiki esame, ir kai liga tveria; ir kai pats jėgų žydėjimas, ir mirties patale. Aš asmeniškai pažįstu tik saujelę tokių, kurie Kristų būtų atradę mirties patale. Kai ateiname pas Kristų ankstyvoje jaunystėje, visas mūsų gyvenimas išgelbstimas, jis nenueina vėjais. Kai Kristų įtikime senyvame amžiuje, siela išgelbstima, ji gauna amžinąjį gyvenimą – deja, galimybės gyventi dėl Kristaus šiame pasaulyje jau nelieka. Dienos malda Viešpatie Dieve, padėk man laimėti Tau tiek jaunus (pačiame jėgų žydėjime), tiek senus (apimtus baimės dėl to, kas laukia gyvenimo kelio gale). Padėk perduoti jiems žinią apie Tavo gelbstinčią meilę.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

Dievas jus girdi - 201.12.14 [...] ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. 1 Jono 5,14Dievas per pranašą yra pasakęs: „Jeigu mano tauta melsis [...] aš išgirsiu savo dangaus buveinėje“ (2 Krn 7,14). Prieš atsiverčiant trims tūkstančiams žmonių ir prisidedant prie bažnyčios Sekminių dieną, mokiniai dešimt dienų meldėsi, pasninkavo, „pureno dirvą“ dvasinėje plotmėje. Dievas trokšta, kad krikščionims rūpėtų į pražūtį besiritantis pasaulis. Jei melsimės už neatsivertusius žmones, tai pasaulis dar gali patirti ramybės laikotarpį. Minios nedorėlių gali atsiversti ir pasukti tiesos keliu. Dienos malda Visagali Dieve, padėk man patalkinti tiems, kas dar nepatyrė Tavo ramybės.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.13

Ką iš tikro padarė Dievas? [...] amžina meile tavęs pagailėjau, - sako Viešpats, tavo Atpirkėjas. Izaijo 54,8Jei Dievas yra visagalis ir visus myli, kyla klausimas, kodėl žmonėms leidžia pražūti. Bet kokie mūsų išvedžiojimai tuo klausimu tik atspindės mūsų negebėjimą perprasti Dievo esmės. Dievas negali išstoti prieš savo įstatymus ir nubrėžtus dėsnius, pats prieš save. Dievas yra šventas. Jis netoleruoja nuodėmės. Jis sukūrė mus laisvus rinktis, kaip gyvensime. Jis kviečia mus eiti Jo keliu, bet palieka mums laisvę rinktis savo kelią su tragiška baigtimi, natūraliomis pasekmėmis. Kartais mes sklandžiai, bet neįtikinamai sakome: „Aišku, kad mylintis Dievas neleis mylimam žmogui pražūti. To negali būti.“ Bet Dievas jau padarė viską, ką galėjo, kad užkirstų kelią mūsų pražūčiai. Jis parodė savo meilę mums: „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų...“ Tai ir yra geroji naujiena, evangelija! Dėl to, ką Dievas su meile padarė dėl mūsų, mums nebūtina rinktis pražūties kelio. Dienos malda Visagali Dieve, ačiū už didžią Tavo meilę ir Kristaus malonę, kurią parodai man kiekvieną mielą dieną.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.10

Tvirta, amžina meilė Tavo ištikimoji, tvirta ir amžina meilė siekia dangų. Psalmynas 36, 5 (TLB)Jaunimas daug kalba apie meilę. Dauguma dainų yra apie meilę. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius: „Pati didžiausia laimė – įsitikinimas, kad esame mylimi.“ Z. Froidas skelbė: „Meilė yra pirmas reikalavimas psichinei sveikatai palaikyti.“ Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Ir kad Dievas myli tave. Tai suvokti nepaprastai svarbu. Visa kita, gerai pagalvojus, ne taip ir reikšminga. Dievas pamilo tave ir turi nuostabių užmojų tavo gyvenime. Kas kitas galėtų taip puikiai suplanuoti gyvenimą ir vesti per jį, jei ne Viešpats? Dienos malda Gera žinoti, kad esu Tavo mylimas, visagali Dieve. Mano širdis pasikliauna Tavo vedimu.  ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.09

Kūnu tapęs Žodis  

Žodis tapo kūnu [...] pilnu malonės ir tiesos. Jono 1,14Ant Biblijos viršelio parašyta „Šventasis Raštas“. Kodėl Biblija vadinama šventa? Kodėl ji šventa, jei atsivertę skaitome apie geismus, neapykantą, pavydą ir karą? Biblija yra šventa todėl, kad atskleidžia mums tiesą. Ji skelbia tiesą apie Dievą, žmogų ir velnią. Biblija moko, kad žmogus iškeitė Dievo tiesą į velnio melą įvairiuose klausimuose, pvz., sekso, kvaišalų, alkoholio, religinės veidmainystės ir kituose. Jėzus Kristus yra aukščiausia tiesa. Jis kalbėjo tik tiesą. Jėzus pavadino save tiesa ir pasakė, kad tiesa mus išlaisvins. Dienos malda Visagali Dieve, ačiū Tau už tiesą, kurią dovanojai per savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.08

Malonės sostas Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto... Hebrajams 4,16​Malda – tai žmogaus ir Dievo pokalbis. Tūkstančiai žmonių meldžiasi tik ekstremaliomis aplinkybėmis – vargo prispausti, patekę į pavojų ar pan. Esu skridęs lėktuvu, kurio variklis užgeso, – kaip tada puolė melstis keleiviai! Esu bendravęs su kareiviais, kurie pasakodavo, kaip gyvenime niekada nesimeldę staiga pradėdavo melstis mūšio lauke. Bėdoje ar suspaudime žmogus instinktyviai meldžiasi. Taip sakant, apkasuose ateistų nelieka. Tačiau tokia krikščionybė, kuri neranda vietos kasdienybėje, o paliekama tik ekstremaliems atvejams, tikrai nepakeis šio pasaulio. Įvertinkite maldos galią. Žmogus, kuris meldžiasi, tampa galingas, nes malda – ginklas, galingesnis už šautuvus. Tauta tampa galingesnė, kai susivienija maldoje, o ne kai apsiginkluoja fiziniais ginklais. Mūsų bėdos būtų kur kas lengviau išsprendžiamos, jei palaikytume ryšį su visagaliu Dievu. Dienos malda Pačios nuostabiausios akimirkos – tai laikas, praleistas su Tavimi maldoje, Viešpatie. Tirpstu iš laimės, žinodamas, kad Tu lauki šio pabendravimo. Tas kelia man pagarbią baimę. Tačiau Tu sakai, kad aš pas Tave galiu ateiti drąsiai. Taip ir darau – ir žinau, kad išklausai mane.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.07

Tikėjimo pasireiškimas [...] pas Viešpatį einame su visišku pasitikėjimu, visiškai juo pasikliaudami. 1 Jono 3,21 (TLB)​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.06

Pasikliauti Dievo malone [...] žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. 1 Korintiečiams 15,10Įtvirtintas faktas: gimdami mes nieko neatsinešame į šį pasaulį, o mirdami nieko iš jo neišsinešame. Tai iš kur traukėme, kad žmogaus ir Dievo sėkmės apibrėžimas yra toks pat? Galbūt jūs esate parašęs knygą; gal esate sumanus vadybininkas ar apsukrus reklamos agentas; o gal talentingas menininkas arba pasiturintis žmogus, susikrovęs turtus ir pasiekęs šlovės viršūnę. Tačiau kas būtumėt be savo sumanumo, vaizduotės, konkrečių charakterio savybių ar trykštančios fizinės energijos (kas iš tiesų yra Dievo duotos dovanos)? Žmogus nuogas gimsta ir nuogas miršta. Be Dievo malonės ir meilės būtume visiški vargšai. Į šį pasaulį atėjome be nieko ir, jei ne Dievas, būtume niekas. Jei Viešpats bent akimirką liautųsi teikęs savo malonę ir galią, mūsų kūnai sunyktų, o siela nugrimztų į bekraštę amžinybę. Vargšai dvasia suvokia savo kaip kūrinių menkumą, ribotumą, nuodėmingumą – ir jie pasiryžę išpažinti savo nuodėmes bei atsižadėti jų. Dienos malda Viešpatie Dieve, visa, kas esu ir ką turiu, ateina iš Tavo rankos. Atleisk man už polinkį girtis savo pasiekimais – juk be tavo malonės ir meilės esu niekas. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.03

Tai kas yra ta meilė? Te meilė būna aukščiausias jūsų tikslas... 1 Korintiečiams 14,1 (TLB)​Tai kas yra ta meilė? Kaip išsiaiškinti, ar tikrai ką nors mylite? Pateiksiu keletą paprastų praktinių klausimų. Ar jūsų meilė kantri? Ar ji žiūri kito naudos? Ar lytinio pasitenkinimo troškimą ji gali atidėti iki vestuvių? Patirtis byloja, kad tikros meilės kantrybė yra neišsemiama. Tikra meilė nesiekia įsitvirtinti, nedrasko akių, nedemonstruoja savo teisių, nereikalauja privilegijų. Tikra meilė visuomet pirmiausia galvos apie artimą. Biblija sako, kad ji „neieško savo naudos“. Tikra meilė niekada nelinkės mylimajam pikto. Ji nebus įtari, bet palaikys, parems, įkvėps. Tikra meilė visa pakelia. Jos niekas neužgesins ir nesusilpnins. Ji yra lyg uola, inkaras, pamatas ateičiai. Milijonai žmonių kėlė sau tuos paprastus klausimus. Psichologai, psichiatrai ir santuokos konsultantai yra patvirtinę tų meilės savybių pagrįstumą. Pirmą kartą tokį meilės apibrėžimą prieš 2000 metų pateikė žmogus, vardu Paulius. Savybės išvardytos Pirmo laiško korintiečiams 13 skyriuje. Tai bene gražiausias meilės apibrėžimas, kokį apskritai galima rasti. Dienos malda Beribės Tavo meilės šviesoje, Viešpatie Jėzau, aiškiai matau savo ribotumą. Pripildyk mane sklidinai savo Dvasios.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.02

Vienintelis reikalavimas Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?! Jono 11,40Jei jaučiate, kad pasiduosite nevilčiai, kad nepateisinote kokių nors lūkesčių, kad jums slysta iš po kojų pagrindas, atidžiai paklausykit. Kalbėsiu apie jūsų svajones, siekius ir tą elementą, kuris vadinamas tikėjimu. Dievas iš žmogaus, žengiančio link Jo pirmąjį žingsnį ir siekiančio atrasti save, reikalauja tik vieno – tikėjimo Jo Žodžiu, Jo mokymu. Dievas myli žmones, nors nuodėmė juos ir atkirto nuo Jo. Jėzus Kristus mirė už jus ant kryžiaus. Kai priimate Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją ir atsiduodate Jam, Jis gali pakeisti jus iš esmės. Dienos malda Tėve, Tavo Žodis suteikia man vilties ir atpirkimą per Jėzų Kristų. Jis prasiskverbia pro liūdesį ir byloja apie Tavo meilę.   
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.12.01

Byranti šeima Juk kur jie gyvena, ten piktybės [jie susitepę iki sielos gelmių – TLB vert.]. Bet aš šauksiuosi Dievo, ir Viešpats mane išgelbės. Psalmynas 55, 15-16Ištuokų skaičius šiandien labai didelis. Daug sutuoktinių stovi ant skyrybų slenksčio. Yranti šeima – viena didžiausių bėdų visuomenėje, vedanti link visiško civilizacijos žlugimo. Juk šeima laikoma visuomenės ląstele. Pradėjus jai irti, irti pradeda visuomenės audinys. Apie šeimos irimą skambių antraščių nepamatysi, ta neganda – tarsi kokie termitai patyliukais graužia laikančią visuomenės konstrukciją. Jau būtų pats laikas, kad sutuoktinių konsultantai, patys sutuoktiniai ir jų šeimos pradėtų išminties ieškoti Biblijoje ir gręžtųsi į Dievą. Kaip dažnai mes skaitome įvairių psichologų patarimus, klausomės konsultacijų per radiją ir pan. Psichiatrai darbo turi iki kaklo. Ir kaip gaila, kad nuošaly paliekame Tą, kuris sukūrė pirmąją santuoką Edeno sode, įtvirtino pačią pirmąją vyro ir moters sąjungą. Dienos malda Viešpatie, šiandien meldžiu už visas Lietuvos šeimas. Be Tavo meilės ir išminties mūsų visuomenė žlugtų.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.30

Viešpaties artumas  

​Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose... Filipiečiams 3,10


W.C. Burnsas iš Indijos rašė: „Verčiau jau turėti kankinio širdį, nei kankinio vainiką.“ Populiarumas, liaupsės ir meilikavimas krikščioniui kelia didesnę grėsmę nei persekiojimai. Kai viskas eina lengvai, kaip iš pypkės, paprasta prarasti sveiką nuovoką. Labai svarbu vaikščioti su Kristumi, gyventi dėl Kristaus ir turėti vieną vienintelę liepsnojančią aistrą – įtikti Jam! O tada jau, kad ir kas nutiktų, mes suvoksime, kad Dievas leido tam įvykti, idant pamokytų mus ir ištobulintų tarnystei. Savo Artumu Jis praturtins mūsų aplinkybes, kad ir kokios jos būtų – malonios ar sudėtingos. Dienos malda Viešpatie, mano siela trokšta mylėti ir pažinti Tave dar giliau. Dovanok už tai, kad kartais mano akys krypsta į tai, kas tolina nuo Tavęs.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.29

Juodi šėtono darbai 

​[...] kuriame [Kristuje] turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Efeziečiams 1,7​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.27

Gyvenimo tikrovė Jais [dvasinės kovos ginklais] nugalime gudravimus [...] ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui... 2 Korintiečiams 10,5
​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.26

Gyvenimo džiaugsmas [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu (dangišku – TLB) džiaugsmu... 1 Petro 1,8Krikščionims derėtų džiaugtis gyvenimu ir vienas kitu. Kai vaikai nemato džiaugsmo namuose, nemato džiaugsmo jūsų krikščioniškame tikėjime, jų jis ir netrauks. Kai vaikai mato, su kokiu džiaugsmu jūs einate į sporto varžybas ar žiūrite mėgstamą televizijos laidą, ir kaip sunkiai velkatės vykdyti dvasinės veiklos, jiems veikiai susidarys įspūdis, kad krikščionybė jums ne kažin ką ir reiškia. Mūsų požiūris persiduoda. Jis užkrečiamas. Mano žmona sako, kad lengviausia vaiką paraginti valgyti vieną ar kitą valgį, parodant, koks jis skanus tėvams. Mūsų vaikų netrauks Kristus, jei mums patiems Jis atrodys nuobodus. Dienos malda Viešpatie, leisk man gyventi taip arti Tavęs, kad aplinkiniai pastebėtų mano gyvenime Tavąjį džiaugsmą. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.24

Žodis ir darbas Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras ir jo ištikimoji meilė amžina. Psalmynas 118, 1Šiemet raginu skirti laiko padėkai – parodykime dėkingumą ne tik žodžiais, bet ir darbais. Apsispręskime gyventi nesavanaudiškai, labiau susitelkę į Jėzų Kristų. Kai sėdamės prie valgiais nukrauto stalo, nepamirškime, kad pusė pasaulio gyventojų miegoti eis tuščiais pilvais. Džiaugdamiesi namų patogumais, nepamirškime, kad daugybė žmonių kitose šalyse neturi stogo virš galvos. Klestelėję ant minkštos automobilio sėdynės, nepamirškime, kad daugumai pasaulio gyventojų neįkandamas net dviratis. Viešpaties maldoje (žr. Mt 6) yra tokie žodžiai: „Kasdienės duonos duok mums šiandien.“ Biblija moko, kad visa, kas gera šiame gyvenime, ateina iš Dievo rankos. Jis yra visų gerų dalykų davėjas. Ar turėtume Jam padėkoti? Taip! Nuolankiai atsiklaupkime ir dėkokime Dievui už visus – tiek dvasinius, tiek materialinius – palaiminimus, kuriais Jis mus apipylė. Visa tai yra Jo dovanos. Dienos malda Kiek daug visko Tu esi man suteikęs, Visagali Dieve. Apvalyk mano širdį, kad galėčiau paskirti ją Tavo Sūnui Jėzui Kristui, idant per Jį mano gyvenimas spinduliuotų dėkingumą Tau.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.23

Gyvenimo apstybė Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Psalmynas 34, 18 (K. Burbulio vert.)


​Kaip manote: ar Dievas būtų varginęsis siųsti į šį pasaulį savo Sūnų, jei žmogus pats būtų galėjęs išnarplioti gyvenimo ir amžinybės problemas? Kristaus atėjimas į šį pasaulį įrodo, kad Dievas nesidžiaugė beviltiška žmogaus padėtimi. Jis atsiuntė savo Sūnų ne tik tam, kad turėtume amžinąjį gyvenimą, bet kad galėtume patirti gyvenimo apstybę dar čia, žemėje. Jėzaus mokymas buvo unikalus ir skyrėsi nuo kitų mokymų. Jis paėmė religiją iš teorinės kategorijos ir perkėlė į praktinę. Jis kalbėjo su valdžia. Kalbėjo kaip turintis galią – Jo žodis buvo lemiamas, paskutinis. Jis kalbėjo taip, lyg viską žinotų, - ir iš tikro žinojo! Jo žodžiai nebuvo tušti, švelnūs išvedžiojimai filosofo, kuris tvirtina, kad ieško tiesos, nors iš tiesų pripažįsta jos taip ir neradęs. Jėzaus balsas turėjo panašėti į užtikrintą tvirtinimą matematiko, neabejotinai žinančio teisingą atsakymą – nes atsakymų įrodymas slypi pačiame uždavinyje. Dienos malda Viešpatie Dieve, esu visiškai priklausomas nuo Tavęs. Ačiū, kad kasdien pasirūpini mano poreikiais.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.22

Prasminga padėka [...] kas valgo, valgo Viešpačiui, nes dėkoja Dievui... Romiečiams 14,6


Dauguma krikščionių yra pratę (net ir viešose vietose) nulenkti galvą ir dėkoti už prieš juos ant stalo padėtą valgį. Daug padavėjų man yra liudiję, kad kai jų akivaizdoje nulenkdavome galvą, tai būdavo pirmas kartas, kai jie matydavo dedantis tokius dalykus jų restorane. Tačiau milijonai žmonių nesivargina dėkoti Dievui už maistą. Tik labai nedaugelyje šeimų prieš valgį dėkojama Viešpačiui. Net ir per Padėkos dieną Dievui dėkoti prie stalo stabteli mažuma. Padėka yra pripažinimas skolos, kurios negalime išsimokėti. Mes dėkojame tiek tuo atveju, kai galime atsilyginti davėjui, tiek ir tuo atveju, kai nieko negalime padaryti. Jei padėka kyla iš širdies, tai ne šiaip formalus „Ačiū“, o priklausomybės pripažinimas. Dienos malda Viešpatie Jėzau, suprantu, kad be Tavęs aš negaliu nuveikti nieko naudingo. Padėk man per daug nesusireikšminti, bet verčiau perleisti gyvenimo vairą į Tavo rankas.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.20

Vaikščiojimas apgraibomis tamsoje Tas, kuris buvo tikroji Šviesa, atėjo į pasaulį apšviesti kiekvieną. Jono 1,9 (TLB)


Pasaulis apgraibomis šlitinėja tamsoje, puldamas nuo vienos krizės prie kitos. Ir tos krizės su laiku tik sunkėja. Daugelis pasaulio šalių kenčia dėl infliacijos, gyventojų pertekliaus, bado ir pan. Jėzus pasakė: „Aš esu pasaulio šviesa.“ Jei seksime paskui Jį ir savo gyvenimą atiduosime į Jo rankas, Jis išgins tamsą iš mūsų pasaulio, padės iškopti iš klampynės, dovanos ramybę ir džiaugsmą. Širdį ir protą užlies lig tol nepažinta šviesa. Jėzus tars žodį, ir šviesa sušvis jūsų gyvenime. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tavo šviesa šviečia tamsoje ir suteikia man vilties. ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.19

Tiltas per prarają Žiūrėk savęs: akylai stebėk, ką darai ir mąstai. Ištikimai laikykis to, kas teisu ir teisinga. 1 Timotiejui 4,16 (TLB)​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.18

Tyra širdis Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Filipiečiams 2,5Kol širdis nėra tyra, gyventi tyrai neįmanoma. Daugelis žmonių šiandien pradeda ne nuo to galo – senas, apgaulės apraizgytas, susitepusias širdis jie moko apie tyrus motyvus, skaidrius troškimus ir darbus. Nieko nuostabaus, kad visuomenė, nepaisant išsamaus pažinimo ir psichologinių metodų įvairovės, tokia morališkai atsilikus ir sugedus. Skaidrūs motyvai, troškimai ir darbai gali kilti tik iš skaidrios širdies. O skaidri, tyra širdis – tokia, kaip Kristaus. Dievas trokšta, kad mes visi susitapatintume su Jo Sūnaus paveikslu, supanašėtume į Jį. Jei Kristus apsigyvena mumyse, o mūsų kūnas tampa Šv. Dvasios namais, argi keista, kad esame panašūs į Jį? Dienos malda Apvalyk ir nuskaidrink mano širdį, Viešpatie. Paversk ją savo Šv. Dvasios namais. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.17

Dorybė Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje... Filipiečiams 4,9
​ ​

Dorybė yra klijai, palaikantys mūsų gyvenseną. Mūsų jaunimas šiandien vyresnėje kartoje nori matyti dorybę, atvirumą, tiesumą ir tikėjimą. Labiau už viską jauni žmonės neapkenčia vyresniųjų veidmainiavimų ir apsimetinėjimų. Štai kodėl mums taip svarbu lankyti bažnyčią, skaityti Bibliją ir dėkoti Dievui prie stalo. Tegul jaunimas mūsų gyvenime regi tai, ką norime matyti juos darant. Dienos malda Nuversk „dailų fasadą“ mano gyvenime, Tėve. Noriu būti toks, koks esu, be kaukės, ir gyventi taip, kad jaunimas per tai būtų patrauktas arčiau Tavęs.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.16

Saugus prieglobstis Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas... 2 Timotiejui 2,19​Žmogus saugiau jaučiasi būdamas tarp kitų, panašių į save. Imkime, pvz., studentus – visi jie kalba apie savarankiškumą, nepriklausomybę, originalumą, tačiau panašiai rengiasi, panašiai kalba, laikosi panašių nuostatų, panašiai mąsto. Pasidavęs „bandos jausmui“, žmogus jaučiasi saugesnis. Kartais jaunimas paseka viena ar kita mada dorybės sąskaita. Jauni žmonės baiminasi likti vieni, nenori išsiskirti iš minios, trokšta pritapti, su kuo nors susitapatinti. Baigę mokslus, daugelis tų jaunų žmonių tenori gauti gerą darbą didelėje firmoje ir ramiai gyventi kur nors priemiestyje. Tačiau net ir sukūrę ramų gyvenimą gražiame name žmonės nepasijunta nė kiek saugesni. Patį tikriausią saugumą – tokį, kokio trokšta žmogaus širdis, – gali suteikti tik Jėzus Kristus. Dienos malda Ilgai mano širdis ieškojo saugaus prieglobsčio, Viešpatie, ir suradau jį tik Tavo ištikimojoje meilėje, mano Gelbėtojau Jėzau.   

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.15
Dieviškas menas [...] savimi nesigirsiu, nebent savo negaliomis. 2 Korintiečiams 12,5


Dr. Edwardas Judsonas, minėdamas savo tėvą Adoniramą Judsoną per Judsono memorialinės bažnyčios pašventinimą Niujorke, pasakė tokius žodžius: „Kančia ir sėkmė eina išvien. Jeigu jūs patiriate sėkmę be kančios, reiškia, kad kentėjimus patyrė prieš jus ėjusieji. Jei šiuo metu kenčiate, o sėkmė dar nenusišypsojo, žinokite, kad ją patirs einantys po jūsų.“ Palaiminti liūdintys. Jie gali džiaugtis, žinodami, kad iš jų skausmo, sielvarto ir netekčių užgims kažkas nauja. Tai geresnio pasaulio gimdymo skausmai. Liūdintys gali džiaugtis tik tuo atveju, jei žino, kad Didysis Menininkas (Dievas) savo dieviškam šedevrui sukurti pasitelkia ir šviesą, ir šešėlius. Liūdintys gali džiaugtis savo silpnumu ir negaliomis, jie gali šypsotis, nors akis vilgo ašaros, giedoti skausme , nes suvokia Dievo principą – „Jei ištversime, su juo ir karaliausime“ (2 Tim 2,12). Dienos malda Mylintis Gelbėtojau, padėk man išmokti šlovinti Tave suspaudime ir kančioj. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.14

Nepalaužiami [...] bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui. Jozuės 24,15Šeima yra visuomenės ląstelė. Pradėjus irti šeimai, pradeda irti ir visuomenė. Aplink daug iširusių šeimų. Daugelis porų baiminasi, kad jų santuokos irgi neatlaikys. Galiu nudžiuginti, kad šeimos gali apsidrausti. Yra šeimos vienybę ir laimę garantuojantis sprendimas. Jis labai paprastas – įtvirtinkite Kristų savo šeimos centre, leiskite Jam būti pačiam vidury. Mūsų namai – tarsi saulės sistema. Saulės sistemą sudaro centrinis jos kūnas Saulė ir aplink ją skriejantys kosminiai kūnai. Jei ne Saulė, viskas išsilakstytų kas sau. Jei mūsų šeimos centrinis kūnas nėra Dievo Sūnus, namams iškilusi didelė grėsmė subyrėti. Dienos malda Kaip lengva Tave pamiršti, nustumti į šalį, Viešpatie, ir tik paviršutiniškai prisiminti Tavo palaiminimus. Padėk mums visuomet išsaugoti Tave pačiame savo šeimos vidury, pačioje šerdyje.  


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.12

Geri dalykai brangiai kainuoja Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33Nesitikėkite, kad gyvenimas bus rožėmis klotas. Jei tikėsitės lengvo ir paprasto gyvenimo, jums neišvengiamai teks nusivilti. Jei nagrinėjate Bibliją, tai žinote, kad krikščionio gyvenimas lyginamas su sporto varžybomis arba kova – o nei viena, nei antra nėra lengva! Jėzus įspėjo savo sekėjus kruopščiai viską apskaičiuoti, prieš Jį pasekant, - o tai reiškia, kad lengva nebus. Geri dalykai brangiai kainuoja. Krikščioniškas gyvenimas suteikia gilų pasitenkinimą – tačiau tik tuo atveju, jei pasirinkę jį einame iki galo. Kompromisą pasirinkusio krikščionio gyvenimas yra apgailėtinas, nes jis stengiasi kovoti su užgriuvusiomis bėdomis be gyvo ryšio su Dievu, kuris įmanomas tik visiškai Jam atsidavus. Per kiekvieną išbandymą ar išmėginimą Kristus suteikia ir atitinkamą malonės saiką jį pakelti, ištverti – taip savo silpnume mes tampame stiprūs. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk man neišsisukinėti nuo sunkumų, nes esi suteikęs visa, ko reikia.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.11

Kūrybingas Dievas Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Romiečiams 8,26Džonas Noksas visa širdimi troško savo tėvynės išganymo. Jis karštai meldėsi, prašydamas Viešpaties: „Duok man Škotiją arba mirsiu.“ Už nuoširdų jo triūsą ir rūpestį buvo atlyginta – per Škotiją nuvilnijo dvasinio atgimimo banga. Štai ką reiškia „melstis Dvasioje“ (žr. Ef 6,18). Malda Dvasioje – tai nuoširdaus, gilaus susirūpinimo kitais išraiška. Tą rūpestį paskatina ir jo naštą žmogui uždeda pati Dievo Dvasia. Malda Dvasioje padės peršokti vandenynus, bėgte perbėgti išdegintas dykumas, perkopti kalnus, prasibrauti pro džiungles, nešti išgydymą ir gelbstinčią Evangelijos jėgą maldos objektui. Kai pati „Dvasia užtaria mus“ (žr. Rom 8,26), tai reiškia, kad pats Dievas per mus meldžia, mūsų lūpomis prašo, neišsakomais atodūsiais užtaria rūpimą klausimą. Šitaip tampame Dievo bendradarbiai, Jo partneriai, kolegos – mūsų gyvenimas pakylėjamas iš savanaudiškumo žemumos į aukštesnį – Dievo kūrybiškumo – lygmenį. D. Noksas meldė sunkiai, tarsi gimdymo kančių apimtas, ir išmeldė rezultato – užgimė Škotijos bažnyčia! Dienos malda Mano širdies šauksmas išgirstas – ačiū Tau, Viešpatie Jėzau!  


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.10

Dievo slėpiniai [...] kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 1 Korintiečiams 2,5​Žodžiai „slėpinys“ ir „paslaptis“ Šv. Rašte sutinkami dažnai. Mokslui jau pavyko įminti kai kurias praeities paslaptis. Kitos paslaptys taip ir liko neatskleistos, toliau intriguoja žmoniją. Visa per daugelį amžių žmonijos sukaupta išmintis – tik lašas, lyginant su visa pažinimo jūra. Labai dažnai Dievas iki galo neapreiškia savo paslapčių, o žmogus, pasistiebęs ant pirštų galiukų, mato tik labai nedaug to, ką daro Viešpats. Tačiau negebėjimas įminti ir perprasti Dievo slėpinių anaiptol nesumenkina krikščioniškojo tikėjimo, o priešingai, sustiprina jį. Nors ir nesuprantame visų žvaigždžių judėjimo danguje kelių, mes pažįstame jų Kūrėją ir žinome, kad Jis veda jas dangaus skliautu. O jeigu Jis prižiūri savo sukurtus šviesulius, tai tuo labiau brėžia kelią mums. Žodis „slėpinys“ Šv. Rašte dažnai reikia anksčiau paslėptą tiesą, kuri dabar apreikšta, tačiau kai kurie antgamtiniai jos elementai likę neatskleisti. Dienos malda Viešpatie, taip, kaip vedei visus Tave mylinčius praeityje, taip su meile ir mane vedi gyvenimo keliu. Mano tikėjimas menkas, Dieve, tačiau Tu esi mano stiprybė.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.09

Kas yra sąžinė? 

​ [...] turėdami gryną sąžinę... 1 Petro 3,16Kas yra sąžinė? Tai Dievo duotas vidinis balsas, kuris prabyla, kai ką nors darome ne taip, kaip reikia. Sąžinė yra seklys, sekantis kiekvieną mūsų žingsnį ir fiksuojantis kiekvieną mūsų nusižengimą. Sąžinė yra budri akis, cenzūruojanti ir patvirtinanti arba atmetanti kiekvieną mūsų fantaziją, mintį ar veiksmą. Manau, kad šiandien nėra didesnio argumento, įrodančio Dievo egzistavimą, kaip sąžinė. Nėra svaresnio visuotinio moralės įstatymo ir jo Davėjo įrodymo, kaip tas vidinis balsas. Galima sakyti, kad sąžinė – tai Dievo balsas mūsų viduje. Neretai ji būna mūsų mokytoja, patarėja, ištikimiausiai ir kantriausia bičiulė. Dienos malda Tėve, ačiū Tau už sąžinę, kuri sergėja mano žingsnius. Padėk įsiklausyti jos balso ir raginimų per Šv. Dvasią.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.08

Neaprėpiamas Dievas Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas... Sofonijo 3,17​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.05

Žmogaus prigimtis [...] kas pasitiki Viešpačiu, tas bus laimingas. Patarlių 16,20Labai daug kas mūsų prigimtyje mus glumina. Žmonės negali įminti savo egzistencijos mįslės. Jie stebisi ir baisisi savo polinkiu į pikta, potraukiu į nuodėmę. Jiems negera vien nuo minties, kad neįstengia susitvarkyti nė savo gyvenimo. Tačiau Kristus gali padėti jums atrasti atsakymus į tokius ramybės neduodančius klausimus, kaip „Kas aš?“ „Kam išvis gimiau?“ „Koks mano tikslas?“ „Kur aš einu?“ ir pan. Visi gyvenimo klausimai gali būti deramai pasverti ir pamatuoti, kai žmogus tikėjimu ateina pas Kristų kaip Viešpatį. Leiskite Jam vesti jus, ir nerimas išgaruos. Dienos malda Kliaunuosi Tavim, Viešpatie, ir patikiu savo gyvenimą į Tavo rankas. Man didelis džiaugsmas žinoti, kad vesi mane teisumo taku.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.04

Gimimas iš naujo arba atgimimas Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Jie irgi suko galvas, ką daryti, jie irgi siekė permainų, tačiau visos jų pastangos buvo nukreiptos į individus, ne į Romos imperiją ar valdžią. Ir galiausiai jų įtaką pajuto visa socialinė ir politinė sistema. Trumpai tariant, tie atnaujinti jaunuoliai buvo unikalios, dinamiškos jėgos vedini. Šiandien ta pati jėga prieinama visiems. Daugel amžių ji veikė per milijonus žmonių. Asmeniškai aš esu matęs keičiantis tūkstančių žmonių gyvenimą. Jėzus tą reiškinį vadino atgimimu. Šv. Raštas sako, kad nebūtina gyventi seno gyvenimo būdo, galima tapti nauju žmogumi. Kad ir kas kaišioja jums pagalius į ratus – kaltė, nerimas, baimė, neapykanta – Dievas gali tuo pasirūpinti. Dienos malda Viešpatie, koks džiaugsmas žinoti, kad mano gyvenime nėra nieko, ko Tu negalėtum pakeisti savo atperkančia galia.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.03

Dievo meilė Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiškia, kad viskas bus saldu ir gražu, ar kad Dievas pro pirštus pažiūrės į nuodėmę ir paliks už ją nenubaudęs. Kai skelbiame teisingumą, jis paženklintas meile. Kai skelbiame teisumą, jis įtvirtintas meilėje. Kai skelbiame kaltės atpirkimą, jis planuotas su meile, su meile suteikiamas, su meile atbaigtas, iš meilės kilęs, jos sąlygotas. Kai skelbiame Kristaus prisikėlimą iš numirusių, mes skelbiame meilės stebuklą. Kai skelbiame apie Kristaus sugrįžimą, mes skelbiame meilės išsipildymą. Kad ir kokių nuodėmių esate prisidaręs, kad ir kaip jums dėl jų gėda, kad ir kaip jaučiatės susitepęs, Dievas jus vis tiek myli. Dievo meilė yra neišmatuojama, neklystanti ir niekada nesibaigianti. Dienos malda Tėve, iš širdies dėkoju tau už Tavo atleidimą ir meilę. Padėk man įsisavinti, kad vienintelis matas, kurį galiu naudoti santykiuose su kitais žmonėmis, iš tikro yra tavo neišmatuojama meilė.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.11.01
Triumfas bėdose Tu dabar nesupranti, ką [ir kodėl] aš darau, bet vėliau suprasi. Jono 13,7Ar galėčiau priminti, kad fizinė negalia – ne pats blogiausias žmogui galintis nutikti dalykas? Labiausiai iškrypę ir apgailėtini dažnai jokių fizinių negalių neturi. O naudingiausi pasaulyje kartais, žiūrėk, būna fiziškai neįgalūs. Pavyzdžiui, Hendelis savo „Mesiją“ sukūrė, kai jam buvo paralyžiuota visa dešinė kūno pusė (ranka irgi). Catherine Booth paskutiniais savo gyvenimo metais prasitarė, kad nepamena dienos, kuri būtų praėjusi be skausmo. Helena Keller rašė: „Dėkoju Dievui už savo negalias, nes per jas aš atradau save, savo darbą ir savo Dievą.“ Vieni didžiausių šviesulių iš mano pažįstamų krikščionių sėdi ratukuose. Te Viešpats suteikia savo malonės triumfuoti bėdoje. Dienos malda Kai į mano gyvenimą pasibels fiziniai negalavimai, tepriartina jie mane arčiau Tavęs, Viešpatie Kristau.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.29

Dvasinė kova Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė... Kolosiečiams 3,15​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.28

Tikra meilė [...] meile suvienyti... Kolosiečiams 2,2Tūkstančiai jaunų porų gyvena santuokoje be meilės vien todėl, kad niekas dorai jiems nepaaiškino, kas yra toji tikra meilė. Reikėtų atidžiai perskaityti Pirmojo laiško korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas Paulius pateikia tikros meilės apibrėžimą. Jis rašo: „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.“ Jei žmonės mylėtų vieni kitus tokia meile, skyrybų skaičius ženkliai sumažėtų. Dienos malda Viešpatie Jėzau, norint mylėti artimą nesavanaudiška meile, mums reikalinga Tavo meilė ir atleidimas. 

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.27

Prigimties jėga  

​Dievas akylai stebi, kas dedasi tarp žmonių. Jobo 34,21 (TLB)Yra toks pasakojimas apie ūkininką, kuris parsitempė kiaulę į trobą, švariai nuprausė, išvalė kanopas, papurškė kvepalais, užrišo ant kaklo kaspiną ir pasivadino į svetainę. Kiaulė atrodė tikrai šauniai ir net palaikė šeimininkui smagią draugiją... tačiau tik keletą minučių, neilgai, kol prasivėrė durys. Tada kiaulė nėrė pro jas ir puolė į pirmą pasitaikiusį purvyną. Kodėl? Todėl, kad širdyje ji ir toliau buvo kiaulė. Jos prigimtis nė trupučio nepasikeitė. Ūkininkas pakeitė išorę, o ne vidų. Panašiai būna ir su žmogumi – žiūrėk, tu jį gražiai aprengi ir bažnyčioje pasodini pirmoje eilėje. Jis gali atrodyti kaip šventasis. Kurį laiką jam gal net pavyks apmuilinti akis bičiuliams. Bet nusivesk jį į jo darbo vietą ar į klubą šeštadienio vakarą ir pamatysi, kaip atsiskleis tikroji jo prigimtis. Kodėl jo elgesys nepakitęs? Todėl, kad nepasikeitusi jo prigimtis. Žmogus nėra atgimęs iš naujo. Dienos malda Visagali Dieve, būna akimirkų, kai aš sumenkinu, nuvertinu krikščionišką gyvenseną ir vėl neriu į „purvyną“. Apvalyk mane ir sustiprink, Jėzaus vardu meldžiu. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.26

Gyvybės duona  

​Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi labai džiaugėsi tokiu dideliu stebuklu, tačiau Jėzus kalbėjo apie svarbesnius dalykus, nei socialinių poreikių patenkinimas. Duona Šv. Rašte yra dvasinės gyvybės simbolis. Žmogus turi įgimtą troškimą pažinti Dievą, alksta Jo. Ir to alkio nenumalšins niekas, išskyrus patį Dievą. Vien tik Dievas gali suteikti tokios „duonos“, kuri patenkina giliausią sielos alkį. Biblija sako, kad Kristus yra Gyvenimo Duona. Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū už tai, kad patenkini giliausius mano širdies troškimus. Tavo Artumas patenkina mano dvasines reikmes. Tuo džiaugiuosi.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.25

Vaistas nuo nusivylimo   

​Turėk drąsos ir pasitikėk Viešpačiu. Psalmynas 27,14Kiekvienam žmogui kartais pritrūksta drąsos. Jos netekęs yra ne vienas didis Biblijos veikėjas: pvz., Mozė Sinajaus dykumoje; Elijas, kai išgirdo, kad jo ieško ir nužudyti kėsinasi Jezabelė; Dovydas, kai prieš jį sukilo jo sūnus Absalomas, ir kt. Drąsos dažnai pristingame ne be priežasties. Ją mums atima, kai negauname, ko siekėm, kai viskas klostosi ne taip, kaip norėjome. Tokiais atvejais mes nusiviliame, nusimename, mūsų drąsa pakertama. Tokia būsena yra priešinga tikėjimui. Šėtonas tuo naudojasi, norėdamas suardyti Dievo darbą mūsų gyvenime. Nusiminę ir pristigę drąsos, mes dažnai nepastebime Dievo gailestingumo, akis mums bado vien tik nepalankios aplinkybės. Tačiau pasakysiu štai ką: dar nesu sutikęs žmogaus, kuris kasdien skirtų laiko maldai, Dievo Žodžio nagrinėjimui, būtų stiprus tikėjimu ir patirtų per daug užsitęsusį nusivylimą. Dienos malda Viešpatie, kai nusiviliu ir man atima drąsą, sustiprink mano svyruojantį tikėjimą ir atverk nereges akis. Tu esi su manim visą laiką. Dovanok už tas akimirkas, kai esu nedėkingos širdies.   

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.20

Atsispyrimas pagundoms   

​[...] sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išmėgintą dorybę, išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna... Romiečiams 5,3-5Dievas niekada nežadėjo patraukti iš mūsų kelio visas pagundas – net ir Kristus susidūrė su jomis. Biblija sako, kad Jis kaip ir mes buvo visaip gundytas, tačiau nenusidėjo (žr. Hbr 4,15). Taigi nėra jokios prasmės išsisukinėti – pagundų išvengti vis tiek nepavyks. Tačiau nusiminti irgi nereikia, nes išmėginimai turi savų pliusų. Atsispyręs pagundai, žmogus jaučiasi iškovojęs pergalę. Geri pasiekimai skatina pasitikėjimą ir ištvermę bei daug kitų teigiamų savybių, kurios priešingu atveju nebūtų ugdomos. Pagundos paprastai parodo, iš kokio molio esame drėbti. Atsispyrimas joms nepadaro mūsų krikščionimis ar nekrikščionimis, o paprasčiausiai užgrūdina, priversdamos krikščionį ieškoti ir atrasti stiprybės šaltinį. Naudos gali būti net iš įvykio, laikomo tragedija. Pagundos akimirką jums gali nušvisti, kad Kristus yra realesnis, nei kada nors anksčiau, o Jo teikiamas išganymas – dar prasmingesnis. Dienos malda Viešpatie Jėzau, išmėginimo ir pagundos akimirką padėk prisiminti Tavo pavyzdį. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.10.19

Paguoda liūdesy Kai šaukiausi, tu mane išklausei ir suteikei man drąsos. Psalmynas 138, 3


Visų mūsų gyvenime būna akimirkų, kai jaučiamės vieniši savo liūdesy. Mariją su Morta liūdesys apėmė po jų brolio Lozoriaus mirties. Morta sakė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs“ (Jn 11,21). Savo sielvarte ji pasijuto vieniša. Bene trumpiausia Biblijos eilutė skelbia, kas nutiko prie Lozoriaus kapo – „Jėzus pravirko.“ (Žr. Jn 11,35). Viešpats ateina į mūsų sielvartą, atjaučia mus mūsų liūdesy. Kai ateiname pas Jėzų Kristų, Jis neprižada, kad mūsų gyvenime neliks skausmo ar sielvarto. Ašarų bus, bet bus ir džiaugsmas – gilus, vidinis džiaugsmas, kurį sunku paaiškinti. Tokį džiaugsmą dovanoja Dievas – jis yra Šventosios Dvasios vaisius. Užėjus išbandymams, įvairiems sunkumams ir sielvartams, kurie neaplenkia nė vieno iš mūsų, Dievas suteikia antgamtinės stiprybės, pagimdančios džiaugsmą. Dienos malda Mylintis Viešpatie, Tu esi paguoda mano liūdesy. Tu esi mano šviesa ir mano viltis, užėjus tamsybių metui. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt