Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2020.05.21

Apmąstykite Šv. Raštą   

​Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? – Laikydamiesi tavo žodžių. Psalmynas 119,9


Daugelio sunkumų, su kuriais susiduriame mes, krikščionys, šaknys glūdi Biblijos neišmanyme: mes per mažai ją skaitome ir nagrinėjame. Tikrai nederėtų akimis perbėgti vieną skyrių tik tam, kad nuramintume sąžinę. Dievo Žodis turi įsišaknyti, pasislėpti mūsų širdyse! Kelios giliai apmąstytos eilutės žmogaus sielai gali atnešti žymiai daugiau naudos, nei greitosiomis perskaitytas ilgiausias tekstas. Nenusiminkite, jei ne viską skaitydami suprantate. Skaitykite toliau. Ilgainiui Šv. Dvasia apšvies jus ir leis suprasti, kas perskaityta. Biblijos skaitymas, be kita ko, vertingas dar ir tuo, kad apvalo širdį ir protą. Dienos malda Viešpatie, meldžiu, kad Tavo Žodžio turtai apšviestų mane ir nugrimztų į pačias mano sielos gelmes. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.26

Dvasios vaisiaus praktikavimas  

​Kai Šventoji Dvasia užvaldo mūsų gyvenimą, Ji duoda vaisius. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas... Galatams 5,22-23 (TLB)


Kristus užgesina vidinį konfliktą žmogaus širdyje. Be Dievo žmogus nuolatos draskomas dviejų prieštaringų troškimų: prigimtis jį skatina elgtis netikusiai, o sąžinė ragina elgtis teisingai. Tokie prieštaringi troškimai ir susikertančios emocijos verčia žmogų jaustis nestabiliai. Medikai tvirtina, kad toks vidinis konfliktas neretai yra fizinių negalių ir nervų pakrikimo priežastis. Kai kurie gydytojai teigia, kad stresas, įtampa ir vidinis konfliktas gali paskatinti net ir paprastą peršalimą. Matyt ir Paulių draskė toks vidinis konfliktas kai jis šaukė: „Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno?“ (Rom 7,24). Ir paskui pats atsakė į tą klausimą: „Bet dėkui Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“ Dienos malda Viešpatie, tiktai Tavo Šventoji Dvasia gali suvaldyti vidinę mano būseną. Padėk man šiandien pasilikti Tavo Artume.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.25

Kita širdis, naujas žmogus  

​Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais... Efeziečiams 4,20-22Paulius iki atsivertimo anaiptol nebuvo nuolankus. Pasipūtėliškumo ir žiaurumo užvaldytas jis suiminėjo krikščionis ir siekė juos sunaikinti. Jis buvo kitų išliaupsintas, fanatiškas, nepakantus ir savanaudis. Tačiau skaitydami šiltus, meilius jo laiškus Galatijos bažnyčioms, tarp kitų dalykų aptinkame paminėtus ir Dvasios vaisius, tokius kaip švelnumas, gerumas ir nuolankumas. Pauliaus nuolankumas buvo Dievo duotas, o ne pasiektas žmogiškomis pastangomis. Mūsų prigimtis anaiptol neskatina mūsų būti nuolankiais. Priešingai, mūsų prigimtis skatina išdidumą ir pasipūtimą. Štai kodėl mums būtina atgimti iš naujo. Štai kodėl Jėzus kuo nuoširdžiausiai pabrėžė ne tik Nikodemui, bet ir mums visiems, kad žmogui būtina atgimti iš aukštybių, iš naujo. Tik tada prasideda nuolankumas! Žmogaus širdis pirmiau turi būti pakeista. Jis turi tapti nauju žmogumi. Dienos malda Dangiškasis Tėve, suteik man to paties nuolankumo, kokio suteikei Jėzui.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.24

Dievas yra gailestingas  

​Kur yra toks Dievas, kaip tu? [...] nes jam malonu būti gailestingam. Michėjo 7,18Daugybė žmonių norėtų išgirsti, ką turi pasakyti Dievas, – tačiau tik šiaip, iš gryno smalsumo. Jiems knieti išanalizuoti ir ištirti tai savo mėgintuvėliuose. Tokiems žmonėms Dievas ir toliau išliks didžioji kosminė tyla, „kažkas anapus“, „kažkas kosmoso platybėse“. Dievas bendrauja su tais, kurie nori Jo klausytis, priima Jį ir nori Jam paklusti. Jėzus sakė, kad mes turime tapti nuolankūs ir nusižeminti kaip maži vaikai. Patyrinėję pamatysime, kad Dievas dažniausiai apsireiškia nesusireikšminusiems, nusižeminusiems žmonėms – pvz., piemenėliui Dovydui, dykumos vienišiui Jonui Krikštytojui, piemenims, ganiusiems bandas, paprastai mergaitei, vardu Marija ir t. t. Kaip Dievas prabyla? Kaip neregys praregi? Kaip atsiveria kurčiojo ausys? Dievas žmogui kalba nuo pat pradžių. Adomas girdėjo Viešpaties balsą Edeno sode. Adomas turėjo du sūnus – Kainą ir Abelį. Dievas kalbėjo ir jiems. Kainas elgėsi vadovaudamasis savo supratimu, tuo tarpu Abelis pakluso Dievo Žodžiui. Abelio reakcija rodo, kad nuodėmės suteptas ir suluošintas žmogus galėjo kreiptis į Dievą ir būti išgirstas. Taigi Dievas nuo pat pradžių per apreiškimą tiesė tiltą tarp savęs ir žmonijos. Dienos malda Visagali Dieve, koks Tu esi gailestingas. Padėk man parodyti tokį pat gailestingumą aplinkiniams.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.23

Gyvenimas su Kristaus jėga  

​Aš visa galiu tame [Kristuje], kuris mane stiprina. Filipiečiams 4,13Jėzus buvo nuolankios širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, tai mūsų gyvenime nebus išdidumo, pasipūtimo. Jeigu Kristus pasilieka mumyse, tai mūsų neužvaldys neapykanta ar pagieža. Jėzus buvo atlaidžios ir supratingos širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, tai mūsų santykius su aplinkiniais persmelks gailestingumas. Jėzus buvo nesavanaudiškos širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, savanaudiškumas nepaims viršaus mūsų gyvenime, tarnystė Dievui ir artimui iškils aukščiau savanaudiškų interesų. Gal jūs sušuksite: „Tai bent lūkesčiai!“ Pritariu. Ir visa tai žmogui būtų nepasiekiama, jei tektų lygiuotis į Kristų savo jėgomis, natūraliomis pastangomis. Pavyzdžiui, Paulius atvirai pripažino, kad savo pastangomis kol gyvas nebūtų pajėgęs pasiekti tokio širdies tyrumo. Dienos malda Viešpatie Jėzau, gyvenk manyje šiandien, kad galėčiau spinduliuoti aplinkiniams Tavo meilę ir malonę.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

2021.02.22

Priešo apgaulės  

​Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Efeziečiams 6,16


Šiandien apie nelabąjį kai kurie skaldo juokelius. Tačiau su velniu – ne juokas. Jei anksčiau būčiau norėjęs universiteto studentams kalbėti apie šėtoną, į mane greičiausiai būtų pažiūrėta nerimtai. Tačiau šiandien studentai nori žinoti apie tamsos jėgas, velnią, raganavimą, burtininkavimą, kitas okultizmo formas. Daugybė žmonių nė nenumano, kad gręžiasi į šėtoną. Jie nelabojo suklaidinti. Anot Jėzaus Kristaus, šėtonas yra melo tėvas ir didžiausias visų laikų melagis. Dar jis vadinamas apgaviku. Siekdamas savo tikslų, jis apakina žmones, kad jie nematytų, kaip jiems reikia Kristaus. Pasaulyje šiandien grumiasi dvi jėgos – Kristaus ir velnio. Žmogus raginamas rinktis kurion pusėn stos. Dienos malda Aš apsisprendžiau tarnauti Tau, mano Viešpatie Jėzau. Suteik man stiprybės grumtis su šėtono apgaulėmis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.19

Mokėjimas prikąsti liežuvį  

​Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Jokūbo 1,26
​ ​

Aibė pasaulio problemų būtų veikiai išspręsta, jei tik žmonės išmoktų prikąsti savo liežuvius. Įsivaizduokite, jei neliktų pykčio, jei aplink neskambėtų keiksmai, melas, murmėjimas ir nusiskundimai. Įsivaizduokite, jei niekas nebeskaldytų nešvankių juokelių, jei žmonės liautųsi dergę vieni kitus nepelnytos kritikos „paplavomis“. Pasaulis tikrai būtų kitoks! Biblija moko, kad žmogus, gebantis suvaldyti savo liežuvį, geba suvaldyti visą save. Prieš praveriant burną, mums derėtų sau užduoti tris klausimus: Ar tai, ką pasakysiu, tiesa? Ar tai malonu? Ar tai pašlovina Kristų? Jei prieš kalbėdami visuomet pagalvotume, aplink būtų mažiau piktų kalbų, o per bažnyčią ir visą šalį nusiristų dvasinio prabudimo bangos. Dienos malda Viešpatie, neleisk man pamiršti, kaip svarbu prikąsti liežuvį. Meldžiu, kad visi mano pokalbiai, kurie įvyks šiandien, patiktų Tau.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.18

Kaip turėtume gyventi?  

​Jėzus jam atsakė [...] Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Morkaus 14,62Pasaulis, kuriame gyvename, pilnas pesimizmo. Tačiau krikščionys neturi teisės vaikštinėti grąžydami rankas ir spėlioti, ką daryti dabartinės pasaulyje susiklosčiusios situacijos akivaizdoje. Šv. Raštas aiškiai sako, kad vykstant persekiojimams, kilus suirutėms ir karams ar karų gandams, mes turime guosti vieni kitus paguodos žodžiu apie pergalingą, šlovingą ir didingą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Kaip dažnai prieš eidamas vakare miegoti pagalvoju, kas būtų, jei Kristus grįžtų dar man nenubudus. O Jis mums, krikščionims, yra paliepęs be paliovos budėti ir būti pasirengus, nes „Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24,44). Kaip manote, ar Kristus ateis šiandien? Tikriausiai atsakytumėte, kad greičiausiai ne. Tačiau Jis gali grįžti kaip tik vieną iš tokių dienų. Koks nuostabus tai bus susitikimas, kai būsime paimti kartu su Juo! Dienos malda Jėzau, ačiū Tau už suteiktą viltį. Jau šiandien galiu džiaugtis, kad išauš tokia diena, kai matysiu Tave akis į akį. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.17

Mūsų amžinieji namai  

​Štai jau kuriu naują dangų... Izaijo 65,17Kas yra Dangus? Visų pirma, Dangus – tai namai. Biblija žodį „namai“ mini su visomis jam priklausančiomis švelniomis asociacijomis, su visais brangiausiais, šventais prisiminimais ir tvirtina, kad Dangus – tai namai. Antra, Dangus – tai pastovūs, nuolatiniai namai. Mes turime pažadą apie namus, kuriuose Kristaus sekėjai pasiliks amžinai. Trečia, Biblija moko, kad Dangus – tai nenusakomo grožio namai. Kitoks dangus būti ir negali, nes Dievas yra ir grožio Dievas. Ketvirta, Biblija moko, kad Dangus bus tokie namai, kuriuose viešpataus džiaugsmas, nes tenai nenutiks nieko, kas žmogų liūdintų. Danguje susitiks ištisos giminės, šeimos, bičiuliai. Dievo namai bus laimės sklidini namai todėl, kad ten bus Kristus. Jis bus Dangaus vidury. Visų širdys gręšis į Jį, visų akys kryps į Jį. Dienos malda Džiaugiuosi, kai pagalvoju apie savo amžinuosius namus su Tavimi ir susitikimą su artimaisiais.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.15

Tikroji ramybė   

​Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Jono 14,27Jėzus pasakė: „Palaiminti taikdariai (arba ramybės, santaikos nešėjai – vert. past.); jie bus vadinami Dievo vaikais.“ Kur yra taikdarystės pradžia? Kaip mums tapti taikdariais? Ar ramybės pasisemti mes galime iš savęs? Z. Froidas tvirtino, kad ramybė – tai tik vidinė žmogaus nuostata: tereikia atmesti į šalį visas fobijas, neurozes ir štai, prašom! Visi turėsime ilgai lauktąją, išsvajotą ramybę! Psichiatrijos mokslą laikau pagarboje dėl to, ką jis gali. Ir jis neabejotinai yra padėjęs daugeliui žmonių. Tačiau jo propaguojamos nuostatos niekaip nepakeis ramybės, kuri gali ateiti tiktai iš Dievo. Jei psichiatrai numos ranka į Dievą, tai galiausiai eis gydytis vieni pas kitus. Žmogus tikros ramybės širdyje neturės tol, kol neatras sutaikinimo ir nepradės gyventi santaikoje su Dievu. Biblija sako, kad Viešpats yra mūsų ramybė, taika ir sutaikinimas. Dienos malda Tavosios ramybės balzamas vilgo mano širdį. Už tai nuolankiai dėkoju ir garbinu Tave, visagali Dieve.

GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.11

Dievas laiką parenka tobulai  


​[...] kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula. Romiečiams 12,2


​Dievas turi konkrečių užmojų kiekvienam krikščioniui. Kiekviena situacija, įvairios aplinkybės, kiekvienas likimo vingis yra jūsų labui. Dievo planas konkretaus žmogaus gyvenime laikui bėgant toliau įgyvendinamas ir tobulinamas. Visa išeina į gera, viskas yra jūsų labui ir Jo šlovei. Būdama dar jauna krikščionė mano žmona Rūta norėjo būti misionierė – kaip jos tėvai. Tačiau Dievas jai buvo numatęs kitką. Kintančios aplinkybės jai atskleidė konkrečią Dievo valią jos atveju, ir ji buvo laiminga ten, kur Viešpats ją pastatė. Kaip dažnai mes prašome Dievo pakeisti aplinkybes taip, kad jos atitiktų mūsų užgaidas ir troškimus, užuot susiderinę su Dievo valia. Nesileiskite aplinkybių gluminami. Verčiau melskite Dievo valios savo gyvenime – kad ji aiškiau atsiskleistų per aplinkybes ir situacijas, kuriose atsiduriate. Dienos malda Kaip dažnai man norisi aplenkti Tave, Tėve, užbėgti Tau už akių. Padėk man visiškai pasitikėti tavimi ir suvokti, kad šios dienos įvykių sūkurys iš tikro – tai besipildanti Tavo valia mano gyvenime.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.10

Dievas sukūrė tave!   

​O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. 1 Jono 1,3


Dievas sukūrė tave! Tu padarytas pagal Jo paveikslą! Sukurtas pagal paties Kūrėjo atvaizdą ir pavidalą! Ir Dievas tave sukūrė ne šiaip sau, o turėdamas konkretų užmojį – t. y. kad galėtų bendrauti su tavim. Neturėdamas bendravimo su Dievu, žmogus jaučiasi paklydęs, sutrikęs ir išmuštas iš vėžių. Nerasdamas sau vietos, jis galiausiai pasijunta niekur nepritampantis ir nereikalingas. Aplink tūkstančiai žmonių prisipažįsta, kad jaučiasi nelaimingi. Ekonominis saugumas, poilsis, pramogos, malonumai ir gera aplinka nesuteikė ramybės ir laimės, kurios jie tikėjosi. Kodėl? Todėl, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir negali rasti ramybės, džiaugsmo ir visiško nusiraminimo tol, kol nesugrįš pas Dievą. Dienos malda Tėve, padėk man šiandien papasakoti kam nors apie bendravimą su Tavimi – ir tai, kad jis prieinamas kiekvienam. Savo meile suteik man jėgų.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.09

Gyvenimą keičianti jėga  

​Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Galatams 2,20


Vieną gražią dieną aš tiesiog tikėjimu nusprendžiau rimtai priimti Jėzaus Kristaus žodžius. Grynai protinėmis pastangomis to padaryti nebūčiau įstengęs – niekam tai nepavyksta! Tai nereiškia, kad mes numojame ranka į protą ir nepaisom logikos dėsnių. Juk Dievas galvą davė ne tik tam, kad į pilvą neprilytų! Viešpats davė protą, kad protautume, kai reikia ir pritinka. Tačiau galutinis sprendimas ir paskutinis žingsnis visuomet žengiamas tikėjimu. Aš žengiau tą tikėjimo žingsnį. Ar žmogui iš tikro padeda, ar tikrai kas nors pasikeičia, kai jis atgailaudamas už savo nuodėmes tikėjimu priima Kristų? Galiu tik pasakyti, kad mano gyvenime tai pasitvirtino. Įvyko lūžis, kaita. Nepasidariau tobulas, tačiau mano gyvenimo kryptis tikrai pasikeitė. Atsivėrė lig tol nepatirtas matmuo, nauja dimensija. Atsirado naujas gebėjimas mylėti – toks, kokio anksčiau neturėjau. Dienos malda Tądien, kai pakviečiau Tave į savo gyvenimą, Viešpatie, tai buvo vaikiškas tikėjimo veiksmas. Bet mano gyvenimas pasikeitė. Šlovė Tau!  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.08

Galia prieš nuodėmę  

​Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais (natūralius piktus geismus ir polinkius – TLB). Galatams 5,24Jėgų nugalėti ir iškovoti pergalę mes be paliovos semiamės iš Kristaus. Biblija niekur nemoko, kad nuodėmė visiškai ištrinama iš krikščionio gyvenimo šiame pasaulyje, bet moko, kad nuodėmė nebepaims viršaus. Nuodėmės jėga, jos galia palaužta. Krikščionis turi visa, ko reikia, norint gyventi pakilus aukščiau šio pasaulio. Biblija moko, kad gimęs iš Dievo nenuodėmiauja. Viena mergaitė kartą gražiai pasakė, kad kai velnias ateina ir pasibeldžia į jūsų duris, nešinas pagunda, reikia paprašyt, kad duris atidarytų Jėzus. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man nuolatos reikia Tavo jėgos. Juk Tu žinai, kiek kartų per dieną susiduriu su pagundom. 


​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.05

Bendruomeninio šlovinimo svarba 

Nepraleiskime savųjų susirinkimų... Hebrajams 10,25Nesiginčysiu, gamta išties įkvepia žmogų mąstyti apie Dievą. Dovydas sako: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą.“ Tačiau tikrai nepateisinsiu jūsų, jeigu jūs atsisakote lankytis Dievo namuose. Biblija sako, kad Kristus pamilo Bažnyčią ir atidavė save už ją. Jeigu mūsų Viešpats mylėjo bažnyčią tiek, kad sutiko dėl jos kentėti ir mirti, tai turėtume išreikšti savo pagarbą, paremti ją ir lankyti. Man labai patiko Teodoro Ruzvelto mintis: „Dievą garbinti jūs galite, kur panorėjęs ir kada panorėjęs, tačiau greičiausiai to nedarysite, jei visų pirma neišmoksite Jo garbinti konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku.“ Dienos malda Metai iš metų, Viešpatie, krikščionys renkasi pagarbinti Tave. Ačiū, kad turiu galimybę priklausyti nuostabiai Tavo šeimai. 

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.04

Koks yra Dievas?  

​Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten... Psalmynas 139,8Manau, kad įmanoma išsiaiškinti, koks yra Dievas. Biblija skelbia, kad Dievas yra Dvasia ir nėra apribotas kūnu. Jo neriboja forma. Jo neriboja jokia jėga. Jam apskritai nėra ribų ar apribojimų. Dievas yra niekaip neišmatuojamas. Tūkstančiai žmonių stengiasi Dievą įsprausti į rėmus, priskirti Jį kokiai nors kategorijai, kuri tėra jų pačių apmąstymų produktas. Tačiau Dievui ribų nėra. Jo išmintis – beribė, Jo galia – beribė, Jo meilė – beribė, Jo gailestingumas – beribis. Žmonės keičiasi, kinta mados, laikai, sąlygos ir aplinkybės, o Dievas niekada nesikeičia. Dienos malda Viešpatie, aš taip dažnai mėginu įsprausti Tave į rėmus. Dovanok, mano protas ribotas. Meldžiu, pripildyk mane savosios išminties, jėgos ir gailestingumo, kad šiandien galėčiau prisiliesti prie tų, kuriuos Tu myli.
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.02

Gyvenimas yra amžinas  

​Su amžinojo gyvenimo viltimi – jį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus. Laiškas Titui 1,2


Gyvenimas yra šlovinga galimybė tapti vertu amžinybės. Jei mums tai nepavyktų, nors ir turėtumėme didelių pasisekimų daugelyje kitų sričių, mūsų gyvenimas taptų pralaimėjimu. Žmogus, kuris iššvaisto šią galimybę, vis tiek neišvengs susitikimo su Dievu. Mūsų gyvenimai yra amžini. Dievas sukūrė žmogų kitokį, nei kitus savo kūrinius. Sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, įkvėpdamas gyvosios dvasios. Kai mūsų kūnas miršta ir mūsų žemiškoji būtis nutrūksta, siela lieka gyventi amžinai. Ir po tūkstančio metų būsite tokie pat gyvi kaip ir šią akimirką. Biblija moko, kad gyvenimas nepasibaigia kapinėse. Tiems, kas savo pasitikėjimą atiduoda Jo sūnui Jėzui Kristui, jis tęsiasi su Dievu amžinai.       

Dienos malda Ačiū Tau už amžinąjį gyvenimą, duotą mums per Jėzų Kristų, ir už ramybę, kuri apgaubia širdį dėl šio pergalingo pažado! Padėk man šiandien liudyti šią džiaugsmingą žinią esantiems šalia. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.02.01

Veikia, kad įvyktų gera  

​Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems... Romiečiams 8,28Ar mes turėtume Fanės Krosbi dainas, jei ji nebūtų patyrusi kančios dėl prarasto regėjimo? Ar būtų Džordžas Matesonas padovanojęs pasauliui neužmirštamą savo dainą „O, Meile, manęs neapleisianti“, jei jis nebūtų patyręs karčių išbandymų ir kančios? Džordžas Frederikas Hendelis sukurė “Hallelujah Chorus” tuo metu, kai kentėjo visiškame skurde, ištiktas paralyžiaus, sukausčiusio dešiniąją kūno pusę. Kančia gali tarnauti mūsų pamokymui ir krikščioniškam augimui. Liga – taip pat dalis „visko, kas išeina į gera mylintiems Dievą“. Todėl nesipiktinkit ja. Teneapima jūsų kartėlis.      

​Dienos malda Tu nedarai klaidų, Tėve. Jei sielvartas ištinka mane, leisk man išgyventi jį taip, kad paliudyčiau apie Tave kitiems, padėčiau jiems pažinti Tave.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.29

Pasakokite kitiems apie tai, ką Dievas padarė  

Tada aš skelbsiu tavo vardą broliams ir seserims... Psalmynas 22,23
​ ​

Šalia jūsų tikrai yra žmonių, kuriems reikia gaivinančios Kristaus jėgos. Tikriausiai jau galite nurodyti tų žmonių vardus, ar ne? Patarčiau susidaryti sąrašą ir visų pirma pradėti melstis už tokius žmones. Prašykite Dievo parodyti, kaip galėtumėte paliudyti ir laimėti juos Dievui. Jūsų skelbiama žinia gali iš pagrindų pakeisti tų žmonių gyvenimą. Pasidalykite Evangelija, kurią patys esate gavę. Jei Kristus yra ką nors dėl jūsų padaręs, netylėkit! Šitai darydami, jūs parodysite gailestingumą. Taip, kaip jūs sulaukėte Dievo gailestingumo per nuodėmių atleidimą ir gavote amžinojo gyvenimo pažadą, taip tą gailestingumą turite rodyti kitiems. O parodydami gailestingumą, ne tik patys toliau jo sulauksite, bet ir jausitės laimingi! Dienos malda Užmerkus akis maldoje, parodyk man veidus tų, kuriems reikia pažinti Tave, mylimas Gelbėtojau. 


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.28

Jėzus – mūsų guodėjas  

O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. Kai Harry Lauderis, garsus škotų komikas, sulaukė liūdnos žinios apie tai, kad Prancūzijoje žuvo jo sūnus, jis tarė: „Tokią akimirką žmogus turi tiktai tris išeitis: pasiduoti nevilčiai ir netverti apmaudu, skandinti savo sielvartą taurelėje ar netikusioje gyvensenoje arba gręžtis į Dievą.“ Apėmus sielvartui, gręžkitės į Dievą. Tūkstančiai žmonių jau gręžėsi į Dievą. O tu gal vis dar esi savo naštų slegiamas? Žinok, kad Dievas ragina rūpesčius pavesti Jam: „Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi“ (1 Petro 5,7). Jūs, mielieji, kurie einate per mirties šešėlio slėnį, turite atsisveikinti su artimaisiais, kenčiate vargą ir nepriteklių, kurie esate neteisingai persekiojami dėl teisumo, nepalūžkite ir nepraraskite ryžto. Mūsų Kristus yra didesnis už bet kokį sielvartą, Jis teikia paguodą ir nusiraminimą. Dienos malda Būk paguoda mano liūdesy, Jėzau. Ištikus negandai, išrauk iš mano širdies visą apmaudą ir ilgesį ir suteik drąsos pasitikti sielvartą. Tavo malonė paguos mane, o Tavosios rankos prilaikys mane. Ačiū Tau už viską, brangus Viešpatie. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.27

Šeimos vaidmuo  

​Laimink mane ir mano šeimą per amžius! 2 Samuelio 7,29 (TLB pažodinis vert.)Po religinės įtakos antrą pagal svarbą vaidmenį visuomenėje atlieka šeima. Gera būtų, jei visos šeimos būtų krikščioniškos, tačiau žinome, kad taip nėra. Biblinių standartų neatitinkanti šeima ir namai nedarys ir reikiamos įtakos. Biblija skatina drausmę ir valdžios pripažinimą. Jei vaikai tų dalykų neišmoksta namuose, tai vėliau į gyvenimą išeina neturėdami teisingų nuostatų įstatymų ir valdžios atžvilgiu. Aišku, išimčių būna, bet šiaip vaikas būna toks, kokį jį suformuoja šeima. Geriausi namai vaikui yra tokie, kur Viešpats yra aukščiau visko, kur vaikas mokomas Dievo kelių. Dievo akivaizdoje jūs esate atsakingi už tai, kokius namus sukuriate savo atžaloms. Dienos malda Tėve, sulaikyk mane nuo bet kokio žodžio ar veiksmo, kuris atitolintų mano vaiką nuo Tavęs ir gesintų meilę Tau.

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.26

Kančia nėra beprasmė  

​Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas. 1 Timotiejui 4,10 (K. Burbulio vert.)


Mūsų gyvenimas prasideda kančia. Ir vėliau jį žymi skausmas ir tragedija, kol galiausiai jis užsibaigia akistata su priešu, vadinamu mirtimi. Žmogus, kuris tikisi išvengti kančios ir nusivylimų, nesupranta nei Biblijos, nei istorijos, nei paties gyvenimo. Meistriškai instrumentą įvaldęs muzikantas puikiai žino, kiek kančios tenka patirti prieš šlovę ir pripažinimą. Jis žino, kiek valandų, dienų ir mėnesių reikia uoliai repetuoti ir aukotis dėl vieno vos kokią valandą trunkančio pasirodymo, kai turi progą suspindėti, nepriekaištingai atlikti kūrinį klausytojams. Kiekvienas studentas žino, kiek daug ilgų valandų reikia prasėdėti prie knygų, kiek metų reikia stropiai mokytis, atsižadant savęs ir patiriant nepriteklių, kol galiausiai išaušta šlovinga mokyklos baigimo diena. Taip, nuo kančios nė vienas neišsisuksime, tačiau Dievas sako: „Kai esi juodame kančios debesyje, Aš ateinu pas tave.“ Tikėjimu mes galime matyti šviesų Jo veidą net ir šėlstant audrai. Nė vienas kentėjimas nevyksta be Dievo žinios, Jis viskam turi numatęs tikslą. Dienos malda Dangiškasis Tėve, padėk man atminti, kad mano kentėjimai nėra beprasmiai. Padėk kančioje atrasti Tavo meilę ir paguodą.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.25

Nepaleisti iš akių Jėzaus  

​Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Luko 2,45Norom nenorom turime pripažinti, kad vaidai ir kivirčai prasiskverbė į bažnyčios gyvenimą. Tiesa, Bažnyčia ir turi būti kovinga, tačiau jos kova vyksta ne su kūnu ir krauju. Bažnyčios kova yra dvasinė ir turi būti sutelkta į atsidavimą apreikštai tiesai ir dieviškam šventumui, o ne į kūniškus pasistumdymus, žmogiškus vaidus. Evangelijos pagal Luką 2 skyriuje skaitome apie tai, kad Juozapas su Marija kartą pametė iš akių Jėzų. Ir kur tai nutiko? Ogi pačiame neįprasčiausiame pasaulio kampelyje – šventykloje! Esu matęs ne vieną krikščionį, kuris prarado Jėzų... bažnyčioje. Esu matęs ne vieną, kuris pametė Jį iš akių besivaidydamas dėl chorvedžio, vargonininko, vyresniojo ar kokio kito tarnautojo krėslo. Taip, todėl, kad esame žmonės (nors ir krikščionys) mums nesunku paleisti iš akių Jėzų net ir šventykloje! Dienos malda Viešpatie, neleisk man pamesti Tavęs iš akių. Padėk neišsiblaškyti sudėtingose kasdienio gyvenimo situacijose.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.22
Angelai aplink mus   

​Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos [apaštalus]... Apaštalų darbų 5,19Demoniškos veiklos suaktyvėjimas ir įvairios šėtono garbinimo apraiškos šiandien pastebimos visuose pasaulio kraštuose. Velnias į juodus savo darbus įnikęs kaip niekad anksčiau. Biblija sako, kad taip yra todėl, kad velnias žino, jog jo laikas labai trumpas. Blogio jėgoms siautėjant, nesnaudžia ir gerosios dvasios – Dievo žmonėms patarnauja šventos dvasinės būtybės, angelai. Krikščionims nederėtų likti nežinioje ir nepastebėti angeliškų būtybių veikimo ženklų. Šlovė, kurią Dievui neša angelų darbai, užgožia demoniškų galių tamsybes panašiai, kaip kad Saulė nustelbia spingsulę. Jei esate tikintysis, tikėkitės, kad jus per gyvenimą lydės galingi angelai. Nutikimai, per kuriuos sulaukiam angelų pagalbos, ryškiai iliustruoja, kad tai žmogui draugiškos ir palankios jėgos, „Aukščiausiojo šventieji“, kaip juos vadina Danielius. Žvelgdamas į pasaulį tikėjimo akimis, žmogus gali pamatyti aibę antgamtinės Dievo galios ir šlovės apraiškų. Dievas nesnaudžia – Jis toliau aktyviai veikia! Dienos malda Viešpatie, kai būsiu šėtono gundomas, pasistengsiu neišmesti iš galvos fakto, kad tavo angelai apsupę mane.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.21

Pergalė prieš mirtį  

​Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55Mirtis – vienas demokratiškiausių žmogaus patiriamų dalykų, nes jos paragaus visi. Dažnai galvojame tik apie tai, kaip ji ištinka kitus. Mums nepatinka mintis apie tai, kad pasensime ir numirsime. Biblija moko, kad mirtis yra tiek žmogaus, tiek Dievo priešė. Dar Šv. Raštas moko, kad šita priešė galiausiai bus sunaikinta amžiams – tiesą sakant, pergalė prieš mirtį jau iškovota. Mirtis buvo įveikta ant Kristaus Kryžiaus ir po Jo prisikėlimo. Mirtis krikščioniui suteikia amžiną laisvę nuo blogio. Dar tai reiškia, kad tikintysis bus toks, kaip Jėzus. Mes visi būsime kaip Kristus meilėje. Šiame pasaulyje mus saisto savanaudiškumas. Bet vieną gražią dieną Kristuje mes pasižymėsime tobula meile. Tai bent šlovingas bus metas, kai visi būsime danguje! Dienos malda Jėzau, Tavo iškovota pergalė prieš mirtį paguodžia mane ir pripildo širdį vilties.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.20

Tikrasis tu  

​Juk jis žino, kokie mes padarai... Psalmių 103,14Įdomu tai, kad pirmieji JAV astronautai, prieš skrisdami į Mėnulį, turėjo atlikti įvairiausias užduotis, tarp kurių buvo ir savęs pažinimo-įsivertinimo testas. Tokį testą rekomenduočiau atlikti kiekvienam. Tai ilgas sąrašas klausimų apie žmogų, jo asmenybės bruožus, įvairias jo gyvenimo sritis. Jei ryšitės tokį atlikti, kai jau būsite atsakę į aibę klausimų, užduokite sau dar vieną – Ar jūsų atsakymai nuoširdūs? Ar tiesą rašėte apie save? Ar tikrai pažįstate save kaip nuluptą? Mokslininkai teigia, kad žmogaus paieškos gyvenime verčia jį dairytis autoritetų ir pavyzdžių, kuriais galėtų sekti. Įvairiose srityse mes mėgdžiojame skirtingas asmenybes, po truputį įgyjame jų bruožų, pradedame pasižymėti jų savybėmis. Mes stengiamės mylėti, kaip tai darytų koks nors aktorius, o golfo lauke pamėgdžiojame Jacką Nicklausą ir t. t. Iš dalies toks procesas yra visai natūralus, nes mes iš kitų mokomės juos mėgdžiodami. Bėda ta, kad šitaip galime prarasti savastį. „Kas aš toks?“ Žmogus blaškosi po pasaulį, ieškodamas atsakymo į šį klausimą, ieškodamas savęs... Pasakysiu štai ką: yra net trys „tu“ – žmogus, kokiu manaisi esąs; žmogus, kokiu tave laiko kiti; ir žmogus, kokiu tave sukūrė Dievas ir kokiu tu gali būti per Kristų. Dienos malda Viešpatie, padėk man išsiveržti pro fasadą ir pažinti save taip, kaip Tu mane pažįsti. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.19

Dievo pažinimo džiaugsmas   

Laimingas žmogus, kurio pagalba [...] VIEŠPATS, jo Dievas. Psalmių 146,5


Laimingas žmogus, įminęs paslaptį ir ateinantis pas Dievą kasdien maldoje. Ketvirtis valandos, praleistos vienumoje su Dievu kas rytą, prieš imantis įvairių veiklų, gali pakeisti aplinkybes ir išjudinti kalnus. Tačiau toji laimė ir beribiai ištekliai, kurie liejasi iš dangaus saugyklų, priklauso nuo mūsų santykių su Dievu. Jei esi Dievo vaikas, privalai neišsisukinėdamas išpildyti dvi būtinas sąlygas – visiškai priklausyti nuo Dievo (besąlygiškai pasikliaudamas Juo) ir visiškai atsiduoti Jam. Tik Dievo vaikai turi teisę į tai, kas veda į laimę. O kad būtum Jo vaikas, privalai atsiduoti Dievui ir pavesti savąją valią Jam. Žmogus Dievą pažįsta ne darbais, o malone per tikėjimą. Savo triūsu laimės ir dangaus nepasieksite. To kelio nepavyks įveikti laikantis aukštų moralės standartų ar siekiant tobulybės. Išgelbėjimo pelnyti neįmanoma – tai Dievo dovana, įteikiama per Kristų. Dienos malda Ačiū Tau, dangiškas Tėve, už džiaugsmą, kuris užlieja pažinus Tavo Sūnų Jėzų Kristų.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.18

Atvertos akys  

​[...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18


Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Vos jam ištarus „Viešpatie“, atsivėrė Bartimiejaus dvasinės akys. Tada Jėzus jam pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo („išgydė“ – kiti vertimai) tave.“ Atkreipkite dėmesį, kad žmogų išgelbėjo ne jo intelektinis suvokimas, ne pinigai, ne darbai, o tikėjimas. Tikėti! Tai viskas, ko reikia. Ir tuoj pat Bartimiejaus, kuris buvo neregys nuo pat gimimo, akys atsivėrė – ir pirmas dalykas, kurį jis išvydo, buvo Jėzaus veidas! Tai bent! Įsivaizduokite, žmogaus akys atsiveria ir pirmas dalykas, kurį jis pamato, - tai stiprus, švelnus Jėzaus veidas. Bartimiejus sutiko Jėzų, o vėliau, kaip rašoma evangelijoje, nusekė paskui Jį. Kai imatės savo reikalų, einate į darbą ar namo, pas kaimynus ar bičiulius, į mokyklą ar kur kitur, jūs einate ne vieni – Kristus keliauja kartu su jumis! Dienos malda Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau, kad išgydai dvasinį mano aklumą. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.15

Šliekitės į uolą  

​[...] mano širdžiai alpstant tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Psalmynas 61,3Kai žmogus tampa krikščioniu, tai nereiškia, kad jis visąlaik gyvens „ant bangos“, aukštumoje. Psalmių autorius Dovydas žinojo, ką reiškia nusiristi žemyn į giliausias duobes, patirti juodą naktį. Apie tai daug papasakoti turėjo ir apaštalas Paulius. Tikintis žmogus gali patirti Dievo malonę, ramybę ir džiaugsmą, nepaisant nepalankių ar grėsmingų aplinkybių. Bus akimirkų, kai ašarosim, užeis sunkumų, išmėginimų ir pagundų laikotarpiai. Tačiau krikščionio gyvenime po atsivertimo atsiranda naujas matmuo, naujas lygmuo, nauja kryptis ir nauja jėga, su kuria jis pasitinka įvairias situacijas. Dienos malda Ir Dovydas, ir Paulius rodo man pavyzdžius, kaip galiu pasitikėti Tavimi, Viešpatie, net ir giliausiuose gyvenimo slėniuose, juodžiausiose situacijoje. Kaip ir anie du Dievo vyrai aš šlovinu Tave.

​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.14

Ar pažįstate Dievą?  


​Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias [avis], ir manosios pažįsta mane. Jono 10,14Jei Dievas pats neapsireiškia mums, jei asmeniškai su Juo nesusiduriame, tai negalime iš tikro Jo pažinti. Daugelis iš mūsų žino apie Dievą – tačiau tai ne tas pats, kas Jį pažinti. Apie Dievą galima nemažai sužinoti bažnyčioje, sekmadieninėje mokykloje, išgirsti per jaunimo ar šlovinimo tarnavimus ir pan. Daugelio žmonių Dievo paieškos tuo ir baigiasi. Viena yra būti supažindintam su asmeniu, bet visai kas kita - pažinti jį asmeniškai. Dienos malda Viešpatie, Tu iš tikro esi Gerasis Ganytojas, vedantis mane kiekvieną mielą dieną. Padėk man mylėti ir pažinti Tave dar giliau, kad kiti per tai irgi būtų patraukti į Tavo „ganyklą“.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.13

Kur jūsų viltis?  

Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. Bet mažas paukštelis ramiai miegojo uolos plyšyje, pasikišęs galvelę po sparnu. Štai kas yra tikra ramybė: gebėjimas ramiai miegoti per didžiausią audrą! Kristuje mes galime būti ramūs ir nenuogąstauti, net jei aplink baisi sumaištis. Aplink siaučiant audrai, mūsų širdis gali būti rami. Juk mes esame atradę tikrą ramybę! Dienos malda Brangus Viešpatie, ačiū tau už viltį, slypinčią Tavo neblėstančioje meilėje, kuri yra apgaubusi mane.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.12

Dievas nedaro klaidų  

​Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 2 Korintiečiams 12,9


Dievas būna itin arti žmogaus, jam atgulus į ligos patalą. Dievas pasirūpins, kad tas patalas būtų minkštas, Jo artumas teiks paguodą ir švelnią meilę. Dievo dėka, ligos patalas būna patogus, Viešpats nušluosto ašaras nuo mūsų akių. Tokiu sunkiu metu Dievas patarnauja mums, rodydamas ypatingą dėmesį bei švelnumą, ir apreiškia mums savo begalinę meilę. Pasakykite man, kodėl sodininkas apgenėja ir nukarpo savo rožių krūmus, ir aš pasakysiu jums, kodėl negandos ištinka Dievo tautą. Dievas neapsirinka, Jo ranka nesudreba. Dievas niekada nedaro klaidų. Kiekvienas Dievo veiksmas yra mūsų labui ir galutinei gerovei. Labai dažnai Dievui tenka keisti mūsų susikurtą įvaizdį, kad supanašėtume į Jį. Dienos malda Brangus Viešpatie, užėjus sunkumams, padėk man girtis savo silpnumu, kad Tavo galybė apsigyventų manyje.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.11

Amžinybė  

[...] šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe... Romiečiams 8,18Niekur Biblijoje neparašyta, kad krikščionys gali kaip nors išsisukti nuo įvairių pasaulį užgriūvančių sunkumų, suspaudimų ar gamtinių nelaimių. Tačiau Biblija moko, kad krikščionis sunkumus, krizes, negandas ir asmeninę kančią gali pasitikti su antgamtine jėga, kokios neturi be Kristaus gyvenantis žmogus. Ankstyvųjų laikų krikščionys patirdavo širdies džiaugsmą didžiausių sunkumų ir negandų akivaizdoje: jiems kentėjimas dėl Kristaus buvo ne našta ar nelaimė, o didžiausia garbė, bylojanti, kad Kristus palaikė juos vertais paliudyti apie save per jų kančią. Jie nepamiršo, ką dėl jų išgelbėjimo teko iškentėti pačiam Kristui. Kentėjimas dėl Jo vardo veikiau buvo laikomas dovana nei kryžiumi. Krikščionys gali džiaugtis suspaudime. Jie į viską gali pažvelgti pro amžinųjų vertybių prizmę. Sunkiam metui užėjus, tikinčiųjų žvilgsnis siekia toliau negandų – jų akys mato dangaus šlovę. Mintis apie ateities gyvenimą su jo teikiamomis prerogatyvomis ir džiaugsmais padeda ištverti dabartinius sunkumus, jie tampa lengviau pakeliami, ateina supratimas apie jų laikinumą, praeinamumą. Dienos malda Tėve, padėk man žvelgti toliau mūsų amžiuje siaučiančių negandų ir nelaimių. Padėk išlaukti danguje mums paruošto paveldo.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.08

Jis girdi mus  

​[...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesusvyruotų. Lygiai taip pat turime melstis ir klestėjimo laikotarpiu, kai viskas eina kaip iš pypkės, kad per daug nepasididžiuotume ir nepradėtume keltis į padanges. Mes turime melstis iškilus grėsmei, kad mūsų neapimtų baimė ir neapniktų dvejonės. Mes turime melstis, kai jaučiamės saugūs, kad nepradėtume pasikliauti vien savo jėgomis. Nusidėjėliai, melsdamiesi prašykite gailestingąjį Dievą atleidimo. Krikščionys, melsdamiesi prašykite Dievo Dvasios išsiliejimo ant šio užsispyrusio, pikto, neatgailaujančio pasaulio. Tėvai, melsdamiesi prašykite, kad Dievas vainikuotų jūsų namus malone ir gailestingumu. Vaikai, melsdamiesi prašykite savo tėvų išgelbėjimo. Krikščionys, Dievo šventieji, maldoje prašykite, kad dangaus rasa iškristų ant šio išdžiūvusio, suskerdėjusio pasaulio ir kad Dievo teisumas užlietų šią žemę kaip jūrų vandenys. Dienos malda Viešpatie, Tavo akivaizdoje noriu išlieti savo širdį. Dėkoju Tau už žinojimą, kad girdi ir išklausai mane. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.07

Angelams paliepta mus saugoti  

​Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. 91 psalmėje mes esame patikinami, kad Dieve turime didžiausią įmanomą saugumą: „Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda [...] todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.“ Skaitydami įsigilinkite į šios nuostabios psalmės žodžius: pasirodo, Dieve mes galime pasislėpti tarsi tvirtovėje, lyg prieglaudoje; tik Jame rasime saugumą, paguodą ir meilę, kurių taip trokšta kiekvieno iš mūsų širdis. Ir galbūt mūsų gyvenime angelai neapsireikšt regimu pavidalu, tačiau Dievo saugumo pažadas dėl to anaiptol nenustoja galiojęs. Tikintieji, kurie gyvena Dievo artume, patiria Jo teikiamą saugumą. Dienos malda Kad ir kur šiandien man tektų eiti, Tu ir Tavieji angelai bus su manimi. Viešpatie, ačiū Tau, kad suteiki žadėtą ramybę, meilę ir saugumą.
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2021.01.06

Jis grįžta!  

​Taigi budėkite, nes nežinote, kada Aš sugrįšiu [...] kad netikėtai sugrįžęs nerasčiau jūsų miegančių. Morkaus 13,35-36 (TLB vertimas)Dwightas L. Moody (Dwight Moody (1837-1899) – garsus amerikiečių evangelistas, sėkmingai skelbęs evangeliją daugiakultūrėje terpėje, pasitelkdamas žymaus britų pamokslininko Charleso Spurgeono ištobulintą metodiką; Čikagos Moody Biblijos instituto steigėjas. Vert. past.) dažnai kartodavo: „Sakant pamokslą iš galvos niekada nepaleidžiu minties apie tai, kad Viešpats gali sugrįžti dar prieš man atsistojant skelti kito.“ O žymus britų dvasininkas dr. G. Campbellas Morganas yra pasakęs: „Kiekvieną rytą, dar prieš kibdamas į savo veiklą, vis pagalvoju, kad galbūt šiandien Jis pertrauks mano darbą ir pradės savąjį. Kalbu ne apie mirtį. Aš laukiu Jo.“ Su tokia mintimi gyventi turėtų kiekvienas krikščionis – turėtume pasilikti nuolatiniame Jėzaus Kristaus sugrįžimo laukime! Jei kasdien gyventume taip, lyg ta diena mums būtų paskutinė prieš Didįjį Teismą, pasaulyje daug kas būtų kitaip. Tačiau mums nepatinka taip mąstyti. Mums nepatinka mintis, kad mūsų ilgai kurpti planai, ateities sumanymai staiga bus Dievo trimito pertraukti. Daugumai labiau prie širdies toks mąstymas: „Pasaulio pabaiga dar neatėjo, tai ir negalvokime apie ją. Greičiausiai ta valanda išmuš po kokio tūkstančio metų.“ Dienos malda Jei ši diena – paskutinė prieš Kristaus sugrįžimą, tai apvalyk mane, Tėve.


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2021.01.04

Jo meilės patvirtinimas  

​VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Psalmių 27,1Šiandien daugybė žmonių gyvena kaustomi baimės. Neseniai psichiatrijos specialistų atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai jų pacientai yra kamuojami baimės jausmo: žmonės baiminasi išprotėti, nusižudyti, likti vieniši, bijo susirgti širdies ligomis, vėžiu ar kokia kita liga, baiminasi mirties. Kokia daugybė žmonių pavergti baimės! Tačiau istorija byloja, kad visais amžiais, net ir didžiausioms bėdoms ištikus, pagundos, išmėginimų laikotarpiais, netekčių ir krizių metais Dievas teikdavo drąsos ir lig šiol įkvepia, sustiprina širdis tų, kurie myli Jį. Kiek daug Šv. Rašte randame patikinimų ir užtvirtinimų, kad Dievas padės nelaimės metu ir paguos bet kokiame suspaudime, kuris gali įvaryti žmogui baimės. Šiandien krikščionys gali visiškai pasikliauti Šv. Raštu ir tikėti, kad Dievas išvaduoja iš pančių kiekvieną, kuris sudeda viltis į Viešpatį. Krikščionys į ateitį gali žvelgti su pasitikėjimu, viltimi, džiaugsmu, be jokios baimės, išgąsčio ar liūdesio. Dienos malda Tavo meilės patvirtinimas, Viešpatie, išsklaido bet kokią baimę, besikėsinančią sukaustyti man širdį. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.31

Dievas myli tave!  

​Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. 1 Jono 4,16


Kol gyvas, neabejok didžia Dievo meile, nes ji – nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume jokių šansų ir dalies būsimajame gyvenime. Bet Dievas yra meilė! Ir Jo meilė mums yra amžina. Dievo meilės ir atleidimo pažadai yra tiek tikri, patikimi ir teigiami, kiek juos tokius pavaizduoti gali žmogiški žodžiai. Nors čia yra panašiai kaip su mėginimu apibūdinti vandenyną – tikrąjį jo grožį žmogus suvokia tik realiai jį išvydęs. Panašiai yra ir su Dievo meile. Kol pats neatrandi Dievo teikiamos ramybės, kitam sunku nupasakoti jos daromus stebuklus. Dienos malda Visagali Dieve, ačiū už Tavo meilės teikiamą nuraminimą ir paguodą!​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.30

Kam reikalingas Šv. Raštas?  

​O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo planas. Dievas pasirūpino, kad toji knyga būtų surašyta ir pasiektų skaitytojus, kad Jo vaikams būtų aiškiai žinomi amžinieji Jo įstatymai, didi Dievo išmintis, kuria jie galėtų vadovautis, ir Jo meilė, kuri guostų ir padėtų eiti gyvenimo keliu. Be Biblijos šis pasaulis išties būtų tamsus ir bauginantis. Be jos vaikščiotume apgraibomis, tarsi be kelio ženklo ar švyturio. Biblija gana nesunkiai išsiskiria iš kitų ir iškyla kaip vienintelė knyga, kurioje surašytas Dievo apreiškimas. Tiesa, kiekviena religija turi savo šventraštį: musulmonai turi Koraną, budistai turi savo šventąsias knygas – Avestą (zoroastrizmo tekstų rinkinį), Brahmanas ir t. t. Visi tie raštai prasideda tiesos žybsniais, tačiau baigiasi aklina tamsa. Net ir neįsigilinęs skaitytojas gan greit suvokia, kad Biblija skiriasi nuo kitų religinių tekstų. Tai vienintelė knyga, kuri kalba apie žmogaus atpirkimą ir parodo išeitį iš kitu atveju beviltiškos padėties. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man skaitant Tavo Žodį, tegul tiesos spinduliai prasiskverbia ir apšviečia šį tamsų pasaulį.


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.29

Dievas skolingas nelieka  

​Visos žemės dešimtinės [...] priklauso VIEŠPAČIUI. Kunigų 27,30Mes turime išmokti protingai tvarkyti savo finansus. Kai pinigai išmintingai investuojami ir kai jais dalijamasi Dievo šlovei, turtas neša didžiulę naudą ir tampa palaiminimu. Pažįstu vieną verslininką iš Detroito (Mičigano valst.), kuris pasižadėjo Dievui aukoti dešimtąją dalį savo pajamų Viešpaties darbui. Tas žmogus pasakojo, kad jo verslas su laiku išaugo net triskart. Dievas laikėsi savo sandorio ir išpildė savo įsipareigojimus netgi daugiau, nei tikėtasi. O vienas darbininkas iš San Joaquino slėnio (Kalifornijos valst.) pasakojo, kaip jiedu su žmona irgi apsisprendė aukoti Viešpačiui dešimtadalį savo pajamų. Maždaug tuo pačiu metu, kai jie priėmė tą sprendimą, aplinkybės susiklostė taip, kad vyrukui bereikėjo dirbti vos septynis mėnesius per metus. Šiandien jis turi stabilias pajamas ir uždirba beveik dvigubai daugiau nei anksčiau. Finansai – jautrus klausimas, kurio apeiti neįmanoma. Tačiau Šv. Raštas žada, kad tas, kuris aukoja Dievui, sulaukia ir materialinių, ir dvasinių palaiminimų. Žmogui tai didelė nauda. Taip, kaip neiššoksite aukščiau bambos, taip ir Dievo pralenkti šioje srityje neįstengsite. Raginu jus aukoti Viešpačiui, šitaip Jį išmėginti ir įsitikinti, kad Dievas skolingas nelieka. Dienos malda Viešpatie, atleisk man už tuos atvejus, kai pasilaikydavau sau tai, kas teisėtai priklausė Tau. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.28

Vaistas nuo visų ligų  

​Jis [Dievas] [...] per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Apaštalų darbų 10,36


Būtų puiku, jei rastume vaistą nuo visų žmogų kamuojančių ligų ir bėdų, tiesa? Pavyzdžiui, kaip būtų gerai, jei būtų toksai skiepas: bakstelėjai rankon, ir visa žmonija vietoj neapykantos pradėtų jausti meilę, o vietoj godumo – pasitenkinimą. Būtų smagu, jei būtų išrastas vaistas ir nuo praeities klaidų, suklupimų ir žmonijos nuodėmių. Įsivaizduokite, kad kažkaip stebuklingai būtų pataisyta ir ištiesinta kreiva praeitis, išnarplioti kieti gyvenimo mazgai, o spragos užtaisytos. Pati nuostabiausia žinia pasauliui yra ta, kad toks vaistas yra! Vaistas mums jau duotas. Dievo pagalbos ranka jau ištiesta. Nuodėmę, sumišimą ir nusivylimą gyvenimu šiandien gali pakeisti teisumas, džiaugsmas, pasitenkinimas ir laimė. Siela gali atrasti tokią ramybę, kurios nenulemia aplinkybės. Dienos malda Viešpatie Jėzau, leisk man visiškai kliautis Tavimi ir perduoti Tavo gerąją ramybės ir meilės naujieną žmonėms, su kuriais bendrauju ir kuriems to verkiant reikia. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.24

Kristaus gimimas – ne mitas  

​...atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų... Galatams 4,4Kristaus gimimas – ne mitas, ne tradicija, ne svajonė ir ne sapnas. Tai šlovinga tikrovė. Tai didelio džiaugsmo metas. Viename Betliejaus tvartelyje stovėjusios ėdžios virto kūdikio lopšiu, prarastąjį pasaulį sujungusiu su Dievu. Iš tų ėdžių pakilo Žmogus, kuris ne tik mokė mus naujo gyvenimo kelių, bet ir įvedė į naujus santykius su Kūrėju. Kalėdos byloja, kad Dievas aktyviai domisi žmonių reikalais, dalyvauja juose ir myli mus tiek, kad panoro atiduoti už mus Savo Sūnų. Dienos malda Viešpatie Jėzau, man prisimenant Tavo gimimą kukliame tvartelyje, apvalyk mano širdį, kad ji būtų Tau skirta pašventinta dovana.
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.22

Dovanotojas  

​Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus, [...] tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! Romiečiams 8,32​Dievas yra Dovanotojas, dovanos įteikėjas. Dovanos vertė paprastai atspindi jos davėjo galią ir įtaką. Ir nors mes apie žmogų kaip apie dovaną paprastai negalvojame, tačiau, geriau pasvarsčius, tarpasmeniniai santykiai yra vienos vertingiausių ir labiausiai branginamų dovanų. Biblija moko, kad Dievas už kiekvieną iš mūsų dovanojo, atidavė Asmenį – ir tas Asmuo yra Jėzus Kristus. Kartą vienas šešiametis išgirdęs beldimą nubėgo atidaryti durų. Paaiškėjo, kad iš ilgos kelionės po pietryčių Aziją sugrįžo jo tėvas. Vaikas tą akimirką neklausė: „Tėveli, ką parvežei lauktuvių?“ Jis puolė tėvui ant kaklo ir sušuko: „Tėti, juk tai pati geriausia Kalėdų dovana, kokią tik esu gavęs.“ Dienos malda Tėve, Jėzus – brangi Tavo dovana – išpildo giliausius mano širdies lūkesčius ir troškimus. 

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.21

Sielos nepriežiūra  

​Laimingas žmogus, visada pagarbiai bijantis Dievo, o kas užkietina savo širdį [„nesirūpina savo siela“ – kt. vert.], tas patenka į nelaimę. Patarlių 28,14Visi krikščionys tiki Dievu, tačiau daugelis jų Dievui skiria labai mažai laiko: jie taip užsisukę kasdieniuose reikaluose, kad sunku rasti valandėlę Biblijos skaitymui, maldai, apmąstymams, artimui. Daugelis tokių tikinčiųjų jaučiasi be ūpo, jų mokinystės įkarštis gerokai prigesęs. Jei paklausčiau tokių žmonių, ar jie krikščionys, greičiausiai jie atsakytų „Viliuosi, kad taip.“ Galbūt jie apsilanko bažnyčioje per Velykas, Kalėdas ir kitomis ypatingomis progomis, tačiau kasdienybėje Dievui skiria labai mažai laiko. Dievą iš jų gyvenimo pamažėle išstūmė kiti dalykai. Biblija perspėja, kad nevalia aplaidžiai elgtis su savo siela, nes širdis gali taip užkietėti, o siela taip susitraukti, kad visai neteksi apetito Dievo dalykams. Mums būtinas tas alkis, gyvybiškai svarbus ir reikalingas Dievo troškimas. Tai sąmoningas suvokimas, kad bet kokios kitos ramybės paieškos yra bergždžios. Širdies ramybę galima rasti tik Dieve. Dienos malda Viešpatie, šiandien trokštu dar daugiau pažinti Tave.


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.18

Atbaigtas darbas  

​...jei kas neatgims iš aukštybės [arba „iš naujo“], negalės regėti Dievo karalystės. Jono 3,3Žmogus išgelbėjamas tada, kai pasitiki Kristaus ant kryžiaus atbaigtu darbu. Išgelbėjimas (išganymas) – tai ne pojūčiai ar religinė ekstazė. „O kaipgi jausmai?“ – paklausite jūs. „Ar gelbstintis tikėjimas nepalieka jiems vietos?“ Gelbstintis tikėjimas tikrai nenubraukia žmogaus jausmų. Tiesiog svarbu suvokti, kad išgelbėjimą įgyjame ne per juos. Vienoks ar kitoks jausmas gali būti gelbstinčio tikėjimo pasekmė, jo vaisius, tačiau remiantis jausmais dar nebuvo išgelbėta nė viena siela. Meilė yra jausmas. Džiaugsmas yra jausmas. Meilė, kurią jaučiame kitiems, irgi yra jausmas. Užuojauta pražuvusiems taip pat yra jausmas. Tačiau visi šie ir panašūs jausmai nėra atsivertimas. Jis įmanomas tiktai per tikėjimą Kristumi. Dienos malda Ačiū Tau, Viešpatie, už atpirkimo dovaną, kuri nekinta taip, kaip mano jausmai.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.17

Ramybės Kunigaikštis  

​Neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Patarlių 10,12Neapkęsti, diskriminuoti tuos, kurie atrodo kitaip, kalba kitaip, kurių praeitis ar kilmė kitokia, kurie elgiasi kitaip nei didžioji dauguma, - universalus bruožas, būdingas žmogaus prigimčiai. Manyčiau, kad šiuo klausimu įmanomas tik vienas sprendimas – gyvas kiekvieno žmogaus ryšys su Kristumi. Biblija sako, kad Kristus nugriauna mus skiriančią pertvarą. Kristuje nebėra nei žydo, nei graiko, nei juodaodžio, nei baltaodžio, nei geltonodžio, nei raudonodžio ar kt. Jame visi galime būti viena, didelė brolija. O kol Kristaus nepripažinsime kaip Ramybės Kunigaikščio, kol nepriimsime Jo meilės į savo širdis, tol tvyros įtampa dėl kitoniškumo. Dienos malda Viešpatie Jėzau, meldžiu, kad Tavo meilė įveiktų bet kokią neapykantą ir neigiamas išankstines nuostatas iškart, vos tik šioms bjaurastims pradėjus brautis mano širdin.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.15.16

Kodėl kenčia teisieji?  

​[...] tvirtai viliamės jumis, nes žinome, kad, dalydamiesi kentėjimais, jūs dalysitės ir paguoda. 2 Korintiečiams 1,7Klausimas „Kodėl kenčia teisusis?“ senas kaip pasaulis. O ir atsakymą galime rasti tik vienur – Šv. Rašte. Nereikia jo labai ilgai nagrinėti, kad suprastumėte, kodėl nusidėjėliai susiduria su skausmais ir sielvartais, patiria nuostolių. Jie atskirti nuo Dievo ir dažniausiai pjauna, ką pasėję, jų kančios tėra jų nuodėmių pasekmė. Bet kodėl tuomet kenčia krikščionys? Šv. Raštas moko, kad krikščionys kenčia, idant pasidalytų kentėjimu su kitais kenčiančiais. Tik patyrę skausmą ir kančias mes galime atjausti kitus, einančius per tą patį išbandymą – t. y. bendrauti kentėjime. Dievo Žodis taip pat moko, jog krikščionys kenčia, kad pašlovintų Dievą savo gyvenime. Dar Biblija moko, kad krikščionys kenčia, kai Dievas nori juos ko nors pamokyti maldoje arba paraginti juos atgailauti. Dienos malda 

​Tavo paguoda švelni, Viešpatie. Su meile mus pamokai ir priverti susimąstyti.​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.15

Ne per jaunas  

​Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys... 1 Timotiejui 4,12Lordas Čestertonas yra pasakęs tokius žodžius: „Tikiu atgaila ligos ar mirties patale, bet nenorėčiau per daug ja kliautis.“ Senatvėj ar/ir sunkiai sergant, protas gali susijaukti. Geriausia santykius su Dievu susitvarkyti pačiame jėgų žydėjime. Nors, kai dėl Viešpaties, tai Jo meilė nekintanti: „Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų“ (Iz 59,1). Jis myli mus vienodai visokiu metu – ir kai sveiki esame, ir kai liga tveria; ir kai pats jėgų žydėjimas, ir mirties patale. Aš asmeniškai pažįstu tik saujelę tokių, kurie Kristų būtų atradę mirties patale. Kai ateiname pas Kristų ankstyvoje jaunystėje, visas mūsų gyvenimas išgelbstimas, jis nenueina vėjais. Kai Kristų įtikime senyvame amžiuje, siela išgelbstima, ji gauna amžinąjį gyvenimą – deja, galimybės gyventi dėl Kristaus šiame pasaulyje jau nelieka. Dienos malda Viešpatie Dieve, padėk man laimėti Tau tiek jaunus (pačiame jėgų žydėjime), tiek senus (apimtus baimės dėl to, kas laukia gyvenimo kelio gale). Padėk perduoti jiems žinią apie Tavo gelbstinčią meilę.   
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.14

Dievas jus girdi  

​[...] ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. 1 Jono 5,14Dievas per pranašą yra pasakęs: „Jeigu mano tauta melsis [...] aš išgirsiu savo dangaus buveinėje“ (2 Krn 7,14). Prieš atsiverčiant trims tūkstančiams žmonių ir prisidedant prie bažnyčios Sekminių dieną, mokiniai dešimt dienų meldėsi, pasninkavo, „pureno dirvą“ dvasinėje plotmėje. Dievas trokšta, kad krikščionims rūpėtų į pražūtį besiritantis pasaulis. Jei melsimės už neatsivertusius žmones, tai pasaulis dar gali patirti ramybės laikotarpį. Minios nedorėlių gali atsiversti ir pasukti tiesos keliu. Dienos malda Visagali Dieve, padėk man patalkinti tiems, kas dar nepatyrė Tavo ramybės.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.11

​Kas yra stabmeldystė?

O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Mato 10,33Stabmeldystė yra stabų garbinimas. O kas yra stabas? Tai bet kas, kas įsiterpia tarp mūsų ir Dievo. Dalykas, kuris laikomas dievu ir garbinamas. Jozuė įspėjo savo tautiečius, kad dėl užsitęsusio stabų garbinimo išnykimas gresia visai tautai, o kiekvienam iš jų – amžinoji mirtis. Jis kalbėjo: „Rinkitės šiandien, kam tarnausite: šio pasaulio stabams ar gyvajam Dievui?“ Jums irgi privalu apsispręsti dar šiandien, kam tarnausite – šio pasaulio stabams ar gyvajam Dievui. „Rinkitės šiandien,“ – kalbėjo Jozuė, - „bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui“ (žr. Joz 24,15). O kaip jūs – ar palaikote Jozuę ir griežtą jo poziciją? Ar apsisprendžiate, kad ir kiek reikėtų aukotis? Raginu dar šiandien pasirinkti, kam tarnausite. Mūsų artimieji ar bičiuliai negali už mus nuspręsti. Dievas yra didis, bet net ir Jis nerems mūsų prie sienos. Jis gali padėti, bet sprendimą turime priimti patys. Rinktis mums. Dienos malda Viešpatie Jėzau, pašalink stabus iš mano gyvenimo, kad galėčiau visa širdimi tarnauti vien tik Tau. 
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.10

Tvirta, amžina meilė

​Tavo ištikimoji, tvirta ir amžina meilė siekia dangų. Psalmynas 36, 5 (TLB)Jaunimas daug kalba apie meilę. Dauguma dainų yra apie meilę. Viktoras Hugo yra pasakęs tokius žodžius: „Pati didžiausia laimė – įsitikinimas, kad esame mylimi.“ Z. Froidas skelbė: „Meilė yra pirmas reikalavimas psichinei sveikatai palaikyti.“ Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Ir kad Dievas myli tave. Tai suvokti nepaprastai svarbu. Visa kita, gerai pagalvojus, ne taip ir reikšminga. Dievas pamilo tave ir turi nuostabių užmojų tavo gyvenime. Kas kitas galėtų taip puikiai suplanuoti gyvenimą ir vesti per jį, jei ne Viešpats? Dienos malda 

​Gera žinoti, kad esu Tavo mylimas, visagali Dieve. Mano širdis pasikliauna Tavo vedimu.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.09

Kūnu tapęs Žodis  

​Žodis tapo kūnu [...] pilnu malonės ir tiesos. Jono 1,14Ant Biblijos viršelio parašyta „Šventasis Raštas“. Kodėl Biblija vadinama šventa? Kodėl ji šventa, jei atsivertę skaitome apie geismus, neapykantą, pavydą ir karą? Biblija yra šventa todėl, kad atskleidžia mums tiesą. Ji skelbia tiesą apie Dievą, žmogų ir velnią. Biblija moko, kad žmogus iškeitė Dievo tiesą į velnio melą įvairiuose klausimuose, pvz., sekso, kvaišalų, alkoholio, religinės veidmainystės ir kituose. Jėzus Kristus yra aukščiausia tiesa. Jis kalbėjo tik tiesą. Jėzus pavadino save tiesa ir pasakė, kad tiesa mus išlaisvins. Dienos malda Visagali Dieve, ačiū Tau už tiesą, kurią dovanojai per savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 

​2020.12.08

Malonės sostas
   

​Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto... Hebrajams 4,16
​Malda – tai žmogaus ir Dievo pokalbis. Tūkstančiai žmonių meldžiasi tik ekstremaliomis aplinkybėmis – vargo prispausti, patekę į pavojų ar pan. Esu skridęs lėktuvu, kurio variklis užgeso, – kaip tada puolė melstis keleiviai! Esu bendravęs su kareiviais, kurie pasakodavo, kaip gyvenime niekada nesimeldę staiga pradėdavo melstis mūšio lauke. Bėdoje ar suspaudime žmogus instinktyviai meldžiasi. Taip sakant, apkasuose ateistų nelieka. Tačiau tokia krikščionybė, kuri neranda vietos kasdienybėje, o paliekama tik ekstremaliems atvejams, tikrai nepakeis šio pasaulio. Įvertinkite maldos galią. Žmogus, kuris meldžiasi, tampa galingas, nes malda – ginklas, galingesnis už šautuvus. Tauta tampa galingesnė, kai susivienija maldoje, o ne kai apsiginkluoja fiziniais ginklais. Mūsų bėdos būtų kur kas lengviau išsprendžiamos, jei palaikytume ryšį su visagaliu Dievu. Dienos malda 

Pačios nuostabiausios akimirkos – tai laikas, praleistas su Tavimi maldoje, Viešpatie. Tirpstu iš laimės, žinodamas, kad Tu lauki šio pabendravimo. Tas kelia man pagarbią baimę. Tačiau Tu sakai, kad aš pas Tave galiu ateiti drąsiai. Taip ir darau – ir žinau, kad išklausai mane.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt