​            Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas


(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 

​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.​​

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

 Pakuonio bažnyčioje, kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį. P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​


​​Malda, labai tinkanti šiandien 


MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​


Rudens talka

​   Ateinantį šeštadienį, spalio 24 d., (nuo 11 val.) planuojama pasitvarkyti Pakuonio bažnyčios, parapijos namų ir parko aplinkoje. Grėbsime ir išvešime lapus. Visus kviečiame prisijungti! Ateidami ar atvažiuodami su savimi turėkite grėblį ir darbingą nusiteikimą! ​
​ Katekizmo valandėlė, susitikimai apie krikščioniško tikėjimo tiesas  

​ Kviečiame visus norinčius ateiti į susitikimus, kuriuose vis susirinks šeimos, su savo vaikas ruošis sakramentų šventimui, gilinsis, aiškinsis apie krikščionišką gyvenimą, Katekizmo tiesas. Visi norintys į šią Katekizmo valandėlę – kviečiami ir laukiami. 

​ Pakuonyje šeimų, besiruošiančių sakramentų šventimui, susitikimai vyks sekmadieniais, po 13 val. šv. Mišių šventimo, parapijos namuose.  

​ Viršužiglio ir Piliuonos parapijų šeimų, besiruošiančių sakramentų šventimui, susitikimai vyks šeštadieniais, 15 val., Piliuonos koplyčioje​  Spa­lio mė­nuo – Ro­žiančiaus mal­dos mė­nuo 

​ Spa­lio mė­ne­sy­je darbo dienomis Pa­kuo­nio baž­ny­čio­je šv. Mi­šios yra šven­čia­mos 18 val., prieš ku­rias 17.30 val. mel­­džiamės Ro­žan­čiaus mal­dą, o sekmadieniais – 12.30 val. prieš šv. Mišias. Pamaldų laiko keitimai Bažnyčioje 

​ Pamaldų, šv. Mišių laiko keitimo praktika Bažnyčioje ar parapijose yra atsiradusi iš dirbančiųjų žmonių pageidavimo susirinkti jiems tinkamesniu metu, norint daugiau laiko ir dėmesio sau skirti pamaldume. Tai ryto ir dienos metu dirbančiųjų žmonių pageidavimu ir jų patogumui atsiradęs pamaldų ar šv. Mišių laiko pakeitimas, būtent, kad jos vyktų vakare, po darbo valandų. Todėl gegužės, birželio ir spalio mėnesiais pagal šį seną pageidavimą ir yra pakeičiamas pamaldų ar šv. Mišių laikas. Dabartinėje praktikoje pastebima, kad dirbantieji žmonės tuo nesipasinaudoja, arba tiesiog nežino, kad keičiamas laikas dėl jų patogumo. Tad visi tai žinokime, ir naudokimės tokiu patogumu.    

​Gerasis mano Kunige, meldžiu Jums Didžios sveikatos, dvasinės kaitros, Kad perteiktas man žmogiškas dosnumas Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos. Tikiu į Dievą Tėvą ir maldauju, Kad Jus globotų Viešpaties galia, Suteikus valią sunaikint apgaulę, Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia. Gerasis mano Kunige, padėką priimkit, O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit. Už dievišką gerumą melsiu Jums dangaus Ir rojaus žemėj — amžino, šviesaus. Kunigą Rimą, gimimo dienos proga sveikina Pakuonio, Piliuonos ir Viršužiglio parapijų tikintieji.
Ko­mu­ni­jos, Iš­pa­žin­ties ir Sutvirtinimo sak­ra­men­tams ruo­ši­masis 
Augdami ar augindami kitus krikš­čio­niš­kame są­mo­nin­gu­me ir praktiniame gyvenime, su­da­ro­mos gru­pės pa­si­ruoš­ti Ko­mu­ni­jos, Iš­pa­žin­ties ir Sutvirtinimo sak­ra­men­tams. Kvie­čia­me Pa­kuo­nio, Pi­liuo­nos ir Vir­šu­žig­lio parapijų žmones, norinčius ruoš­tis sak­ra­men­tų šven­ti­mui, kreip­tis į pa­ra­pi­jos kle­bo­ną iki spalio mėn. Tel.: 8 688 37142.
Svarbu! Pasiruošimo susitikimuose dalyvauja visa šeima, ne tik vaikai.  

 SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖ VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE  
Vilkaviškio vyskupijoje suaugusieji (virš 18 metų) įkrikščionijimo sakramentams, kaip ir pernai, bus ruošiami pagal Katechumenato programą organizuotose grupėse. Mūsų vyskupijoje bus renkamos keturios tokios grupės: Alytuje, Garliavoje, Marijampolėje ir Šakiuose.
Pasiruošimas visose keturiose vietose prasidės jau netrukus ir tęsis iki Šv. Velykų. Visus suaugusiuosius norinčius ruoštis Įkrikščioninimo sakramentams ar pagilinti tikėjimą kviečiame kreiptis į norimą grupę ir kuo greičiau užsiregistruoti. 

Suaugusiųjų katechumenato centrų informacija:
Alytaus – Šv. Kazimiero bažnyčioje: atsakingas asmuo už registraciją: kun. Rytis Baltrušaitis; tel. nr. 860324747; tel. nr: 868362143; el. p.: katechezealytuje@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo rugsėjo 15 d.
Aleksoto – Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Ramunė Kuprienė; tel. nr: 8 615 88600; tel. nr: 869816088; p.: r.kupriene@gmail.com; gintaras.urbstas@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo spalio 13 d.
Marijampolės – Šv. Šeimos seserų kongregacijos namuose: Atsakingas asmuo už registraciją: ses. Inga Lienytė SF; tel. nr:862283988; p.: gilinktikejima@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo spalio 7 d.
Šakių – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Jolita Prasauskaitė; tel. nr. 863168131; el. p.: parapijasakiu@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo spalio 1 d.
Mūsų katechumenato centruose sakramentams gali ruoštis tik mūsų vyskupijoje gyvenantys tikintieji, kurie prieš kreipiantis į katechumenato centrą registracijai, gavo savo parapijos klebono siuntimą. 
Ko­mu­ni­jos, Iš­pa­žin­ties ir Sutvirtinimo sak­ra­men­tams ruo­ši­masis 
Augdami ar augindami kitus krikš­čio­niš­kame są­mo­nin­gu­me ir praktiniame gyvenime, su­da­ro­mos gru­pės pa­si­ruoš­ti Ko­mu­ni­jos, Iš­pa­žin­ties ir Sutvirtinimo sak­ra­men­tams. Kvie­čia­me Pa­kuo­nio, Pi­liuo­nos ir Vir­šu­žig­lio parapijų žmones, norinčius ruoš­tis sak­ra­men­tų šven­ti­mui, kreip­tis į pa­ra­pi­jos kle­bo­ną iki spalio mėn. Tel.: 8 688 37142.
Svarbu! Pasiruošimo susitikimuose dalyvauja visa šeima, ne tik vaikai.   

Malda už draugus
1. Tėve, meldžiu Tave, kad palaimintum mano draugus. Prašau, kad iš savo beribės meilės suteiktum jiems reikalingų malonių.
 2. Kur yra skausmas, suteik jiems savo ramybę ir gailestingumą. Kur yra abejonės, padėk jiems atsiduoti į Tavo rankas, nes Tu sugebi padaryti stebuklų per kiekvieną iš mūsų.
 3. Kur yra nuovargis, suteik jiems supratimo, kantrybės ir jėgų, kad iš naujo turėtų jėgų pakelti gyvenimo sunkumus.
5. Kur yra nuodėmė, padėk mano draugams ją pamatyti ir suteik jėgų nugalėti blogį. Palaimink mano draugus, kad jie nestokotų Tavo malonės.
4. Kur yra dvasinė sausra, prašau jiems malonės pajusti Tavo artumą. Kur yra baimė, parodyk jiems savo meilę bei suteik drąsos keltis ir eiti toliau.
  6. Gailestingasis Tėve, meldžiu taip pat ir už save. Leisk man būti geru draugu. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 
 

Pakuonio “Caritas” pagalbaKadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. “Caritas” Jums pagelbės: - drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.). - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms. Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
​​ Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems. Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks. Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​


Dėkojame

​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!
​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu!

​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!


​​
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.
​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. ​
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.
​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. 


KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE


​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.
  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymasReikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt