Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas

(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 
​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.
​​

​Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
SKELBIMAS APIE LAUKIAMĄ ŠV. VELYKŲ ŠVENTIMĄ
 
Kaip ir dabartiniu karantino metu negalime kartu švęsti Eucharistijos, taip ir šv. Velykų savaitėje, negalėsime rinktis draugėn švęsti velykinių apeigų, šv. Velykų Eucharistijos. Esame kviečiami šv. Mišių šventime dalyvauti savo namuose, televizijos ar radijos pagalba.  

Tiesioginės šv. Mišios transliuojamos sekmadieniais 12.30 val. LRT Plius kanalu. Taip pat vyks tiesioginė transliacija ir iš Vatikano. 
​​Tai nėra mums įprasta, ir labai nesmagu, kad negalėsime susirinkti ir kartu švęsti... Bet esame ir būkime kartu su džiugia viltimi ir vienas kito laiminimu. Verbų sekmadienį: asmeniškai apsilankant Pakuonio ar Viršužiglio bažnyčioje, rasite palaimintas Verbų šakeles. Pasiimkite ir parsineškite. Jūsų apsilankymas bažnyčioje ir grįžimas į namus su Verbų šakele tegul simbolizuoja Jūsų dalyvavimą Verbų procesijoje, kuomet sutinkamas Jėzus kaip Mesijas. Didyjį Ketvirtadienį: švenčiant Paskutinės Vakarienės įvykį, savo namuose išgyvenkime šeimos susėdimą prie stalo, galbūt ir vieni kitiems nuplaunant kojas ar rankas, pasidalinant maistu, duona vieniems su kitais, prisimenant susirinkimą į Paskutinės Vakarienės Eucharistiją. Maldos intencija: už visus žmones, kurie yra karantine, atskirti, izoliuoti, vieniši. Didįjį Penktadienį: šioje dienoje išgyvenama Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus. Tad ypatingą dėmesį skirkime kryžiui. Savo namuose, maldos metu, galime apmąstyti Kryžiaus kelio stotis, pagarbinkime kryžių išskirtiniu būdu – pabučiuokime ir prieš jį atsiklaupkime. Maldos intencija: už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra pasimetę šios pandemijos akivaizdoje. Didįjį Šeštadienį, sutemus, Jėzaus Prisikėlimo Vigilijoje: švenčiant mirties nugalėjimą, Jėzaus Prisikėlimą, savo namuose apie tai perskaitykime Šv. Rašte. Užsidegę savo Krikšto žvakę atnaujinkime savo Krikšto pažadus, išpažinkime savo tikėjimą, su Jėzaus Prisikėlimu pasveikinkime vieni kitus savo Namų Bažnyčioje. Maldos intencija: visiems žmonėms vilties ir pasitikėjimo gelbstinčiu Dievu, bei melsti sau ir visiems žmonėms atsivertimo ir tikro krikščioniško gyvenimo. Prisikėlimo sekmadienio ryte: 8 val. skambės bažnyčių varpai, kviesdami pradžiugti ir savo namuose pasidalinti Prisikėlimo džiaugsmu vieniems su kitais. Televizijos pagalba vienysimės su visa Bažnyčia Eucharistijos šventime, susėsime prie stalo, prie kurio dalinsimės šventiniu valgiu, duona vieni su kitais. Maldos intencija: prisimenant savo artimuosius, giminaičius, melsime ramybės, atleidimo ir susitaikinimo. Taip pat ir viso pasaulio žmonėms. Visais rūpimais reikalais visada galite kreiptis į kun. Rimą, tel.: 8 688 37142.


Visuotino karantino metu šv. Mišios nebus švenčiamos.., 

iki pasikeis saugumo gyvybei situacija ir bendra tvarka vėl bus galimybė rinktis draugėn.  

Apie tai bus informuojama žiniasklaidoje ir šioje skelbimų lentoje. Būkime saugantys savo ir kitų žmonių sveikatą! Atsakingai laikykimės priimtos bendros tvarkos, nors ji ir sukelia nepatogumus... Šalia plintančio COVID-19 koronaviruso, neplatinkime dar vieno viruso – tai baimės, panikos viruso! Esame sveiki, ir dabar mes tik saugojamės, kad nesusirgtume. Tad būkime geros nuotaikos, kuria ir dalinkimės su kitais! Ypač tai tinka mums per Gavėnia! Vieni kitiems mintimis, malda, širdimi siųskime ramius ir sveikatos linkinčius linkėjimus! 


Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

Viršužiglio bažnyčioje, Sekmadienį nuo 10 iki 13 val. Pakuonio bažnyčioje, kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį. P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​
 
Malda, labai tinkanti šiandien 


MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​


Pagalba vyresnio amžiaus žmonėms 
Karantino metu visi vyresnio amžiaus žmonės yra kviečiami neišeiti iš savo namų, neturėti susitikimų, kuo mažiau sutikti kitus žmones. Laikykitės šio prašymo! Dėl Jūsų pačių sveikatos!
Bet gi jiems reikia ir į parduotuvę maisto ar kitų dalykų, reikia į vaistinę ar gal dar kur nors... Vyresniojo amžiaus žmonės, būkite drąsūs kreiptis į savo jaunesnius giminaičius, jaunesnius draugus, jaunesnius kaimynus, į savo kleboną (tel. nr.: 8 688 37142), kad jie Jums pasitarnautų. Labai drąsiai kreipkitės! Patys likdami namuose, tiesiog paskambinkite ir pasakykite ko Jums reikia. Kiekvienas tepagelbės Jums... Tad nelikime abejingi, bet drąsūs ir atsakingi! Jei žinome šalia savęs gyvenančius vyresnio amžiaus žmones, kuriais įprastai niekas nepasirūpina, yra vieniši, patys savimi pasirūpina, – pasiūlykime savo pagalbą, kad jiems nereikėtų išeiti iš savo namų. 

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15). 1. „Kur avys, ten ganytojai“ Šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra bendrų susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau kunigas turi galimybę palaikyti parapijiečius: - pasilikdamas savo tarnystės vietoje, - kasdien melsdamasis už parapijiečius šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje, - numatytu laiku budėdamas raštinėje ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams svarbiu reikalu besikreipiantiems žmonėms (dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo ir t. t.), - būdamas pasiekiamas prireikus pasikalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. 2. Krikštas Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2). Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Apsvarstytina galimybė Krikšto šventimą atidėti iki laiko, kai bus atšauktas karantinas. 3. Eucharistija Aukojamos šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis. Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimant dvasinę komuniją. Bažnyčios šiuo metu yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai pavienių tikinčiųjų maldai. Bažnyčioje nerengiamos bendros pamaldos: nekalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, litanijos, neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai. 4. Atgailos sakramentas Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių. Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažintį, labai rekomenduojama vadinamoji dvasinė išpažintis: ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti sakramentinę išpažintį. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet iš Dievo meilės. Tobulas gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik tai bus įmanoma. 5. Ligonių lankymas Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas. Patarnaujant ligoniams, naudojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos. Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminaičiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto, pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo meilės darbas. 6. Laidotuvės Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse. Raskime naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti artimuosius. 7. Santuokos Jau suplanuotas santuokas siūlytina nukelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir dviem liudytojams. 8. Maldos tiltas Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 Lietuvos vyskupai 


Šiandieninė situacija mus kviečia grįžti prie sveiko žmogiškumo, tikro gerumo, sustojimo pastebėti kaip gyvename. Esame kviečiami nurimdyti savo perteklines užgaidas, baigti besaikį norėjimą, vis labiau plintantį vartojimą, ir pagaliau suprasti – kas ir dėl ko esu?., kaip, kam ir kur gyvenu?., ko noriu, ir ar reikia tiek norėti?., Ir visa tai, visi šie klausimai vardan vieno paprasto ir mums visiems būtino dalyko – gyvenimo. Dabar esame „daėję liepto galą“, ir nėra kur toliau eiti! Dagyvenome iki ... Bet jei suprantame, kad jau taip nusistekenome, dagyvenome iki negyvenimo, – turime grįžti! Žingsnis po žingsnio grįžkime!.. Po truputį.., nesumindydami vieni kitų (vėl ant to pačio grėblio nelipkime!)! Vieni kitiems padėdami!.. Vieni kituose pastebėdami sveikus žmogiškumo likučius!.. Ne tik apie save, bet ir apie kitus mąstydami!.. Jau nekritikuodami ir neteisdami!.. Prisiminę, kad savyje turime daug gėrio, kuris nesuserga!.. Pagaliau leisdami ir linkėdami kitam ir kitiems, visiems – gyventi!.. Su ramybe širdyje atleisdami ar atsiprašydami, – juk čia prasideda ir prasidės sveikas, naujas gyvenimas!.. Jau laikas gyventi! Rimas 
Gavėnia 

 Tai laikas sau, kitam žmogui, ir laikas Dievui. Šiame laike mums padės malda, išmalda ir pasninko darbai. Norėdami pajusti šio laiko išskirtinumą, mes turėtume priimti jį į savąjį kasdieninį laiką. Pirmasis žingsnis – sustabdyti save, kad pamatyčiau koks ir kur esu nuėjęs. Po to leistis į trejopos meilės kelionę. Gavėnios laikas yra trumpas – 40 dienų, nuo Pelenų dienos iki Velykų šventimo dienų. Tai aktyvus laikas, asmeninio veikimo savyje laikas. Priimkime šį laiką. Susitaikinimo sakramentas

 Gavėnioje šeštadieniais bus skiriamas atskiras laikas švęsti Susitaikinimo sakramentą (išpažintį), ar tiesiog tai bus laikas pokalbiui su kunigu. Pastebime, kad pvz. prieš Mišių šventimą nebūna tam tiek laiko, arba tai visai netinkamas laikas asmeninei Išpažinčiai. Pakuonio bažnyčioje: vakarais 18–19 val., Piliuonos koplyčioje: 16–17 val. Visada gali kreiptis į kunigą dėl susitikimo ir Jums patogiu laiku, susitikti pas jį ar pas Jus namuose. Tad suraskime laiko pasirūpinti savo krikščioniško gyvenimo sveikumu.   
Ieškome Šv. Rašto, Dievo žodžio skaitovų
 
Maloniai kviečiame atsiliepti galintys ir norintys šv. Mišių metu visiems skaityti Šv. Rašto tekstus. Pastaruoju metu Pakuonio ir Viršužiglio bažnyčiose yra tik po vieną skaitovę... Tad ieškome ir kviečiame daugiau žmonių įsitraukti į šią tarnystę.   Kviečiame rengti parodas bažnyčioje
 
Kartais mūsų bažnyčiose yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir Jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti savo darbus. Dėl parodų eksponavimo galimybių prašome kreiptis į kun. Rimą.  

   Suaugusiųjų ruošimas Sutvirtinimo sakramentui Suaugusieji (nuo 18 m.), norintys švęsti Sutvirtinimo sakramentą, mūsų vyskupijoje dar bus ruošiami trijose vietose. Grupių prasiruošimas prasidės nuo kovo mėn. Vėliau Sutvirtinimui grupės nebus renkamos. - Liškiavos parapijoje: registruotis tel. nr.: 8 671 88649, kun. Jonas Cikana, el. p.: liskiavos.parapija@gmail.com; - Tabariškių parapijoje: registruotis tel. nr.: 8 601 07167, kun. Arminas Lukoševičius, el. p.: arminaslukosevicius@yahoo.com; - Vilkaviškio parapijoje: registruotis tel. nr.: 8 611 26543, kun. Rimas Skinkaitis.    

Giesmininkai prašo ir kviečia    

Dėmesio! Mūsų chorai ieško ir laukia daugiau norinčių giedoti. Nei vienas nesijauskime “be balso” ar “be klausos”... Drąsiai nueikite pas choristus ir choro vadovą. Esate labai laukiami!
   

Katekizmo, krikščioniškojo tikėjimo tiesų pamokos – susitikimai
Kviečiame visus žmones dalyvauti Katekizmo pamokose, susitikimuose. Nesvarbu kokio amžiaus esate. Dažnam žmogui verta prisiminti ar naujai sužinoti tai, kas atrodo kažkada buvo žinoma ar girdėta. Šiems susitikimams durys atviros visiems. Pakuonio parapijoje susitikimai vyksta sekmadieniais, po Mišių, parapijos namuose. Viršužiglio ir Piliuonos parapijų susitikimai vyksta kas antrą šeštadienį, 15 val., Piliuonos koplyčioje.    

 Šv. Ko­mu­ni­jos sak­ra­men­tui ruo­ši­masis Piliuonoje ir Pakuonyje

 Po susitikimų dėl ruošimosi Komunijos sakramentui, Piliuonos ir Viršužiglio parapijų šeimos nutarė kartu rinktis šeštadieniais, 15 val., Piliuonos koplyčioje, o Pakuonio parapijos šeimos rinktis sekmadieniais, 13 val., Mišių šventimui, po kurių parapijos namuose vyks ir pasiruošimo susitikimai. Taip pat kviečiame ir visus kitus žmones dalyvauti šiuose susitikimuose. Dažnam verta prisiminti ar naujai sužinoti tai, kas atrodo kažkada buvo žinoma ar girdėta. Taip ir eikime kartu, padėdami vienas kitam suprasti krikščionišką gyvenimą. 
Pakuonio “Caritas” pagalbaKadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. “Caritas” Jums pagelbės: - drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.). - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms. Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
​​ Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems. Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks. Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​
Dėkojame

​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!
​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu!

​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!


​​
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.
​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. ​
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.
​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. 


KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE


​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.
  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymasReikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt