​            Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas


(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 

​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.​​

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

 Pakuonio bažnyčioje,
kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį.
P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​
​​Malda, labai tinkanti šiandien 
​​
MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​

Šv. Juozapo metų iniciatyvos

„Mylimas tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, kūrybingas, darbštus, liekantis šešėlyje“ – šiais žodžiais pop. Pranciškus apibūdina šv. Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje pradėti minėti 2020 metų gruodžio 8 d. ir tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d. Šv. Juozapo metai skelbiami šiemet minimõs šv. Juozapo paskelbimo Bažnyčios globėju 150 metų sukakties proga.
 Pop. Pranciškus, paskelbdamas apaštališkąjį laišką „Patris corde“ („Tėvo širdimi“), pakvietė visus tikinčiuosius kasdienybėje sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus pavyzdžiu.
 
Sveikiname tave, Atpirkėjo globėjau, Mergelės Marijos sužadėtini. Dievas tau patikėjo savo Sūnų; Marija tavimi pasitikėjo; šalia tavęs Kristus išaugo vyru.
Popiežius kviečia šauktis šv. Juozapo užtarimo įvairiais gyvenimo atvejais, apaštalinio laiško pabaigoje pasiūlydamas maldą Sveikiname tave, Atpirkėjo Globėjau, pridėdamas, kad žmonės kreipiasi į šv. Juozapą ir kaip į palaimingos mirties globėją.
  
 O palaimintasis Juozapai, ir mums parodyk savo tėviškumą, vesk mus gyvenimo keliu. Išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos ir gink mus nuo visokio blogio. Amen.
Šventasis Juozapai, mirštančiųjų globėjau, būk su mumis paskutinę mūsų valandą! Kai mūsų siela turės atsisveikinti su šiuo pasauliu, išmelsk mums su savo brangiausiąja Sužadėtine, mūsų maloningąja Motina Marija, jos dieviškojo Sūnaus malonę, kad mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir karšta meile įveiktume piktojo priešo puolimus ir, aprūpinti Bažnyčios sakramentais, atiduotume savo sielą į dangiškojo Tėvo rankas. Amen.
Lietuvos vyskupų konferencija pakvietė vyrus trečiadienį, kovo 24 d., jungtis į organizuojamą pasninko dieną vyrams. Artėjant kovo 19-ajai, šv. Juozapo liturginei iškilmei, svetainėje www.katalikai.lt rasite kasmėnesines katechezes apie šv. Juozapą, taip pat kvietimus ir įvairias iniciatyvas, kurios tetampa kūrybingais įrankiais švęsti šv. Juozapo metus.
  Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacija  
   
​ ŠEIMA – AMORIS LAETITIA METAI
​​2021 m. kovo 19 d. sukanka penkeri metai nuo posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia paskelbimo. Šia proga Bažnyčioje pradedami specialūs metai Šeima – Amoris Laetitia. Popiežius Pranciškus kviečia per įvairias dvasines, sielovadines, kultūrines iniciatyvas būtų pasiekta kiekviena šeima visame pasaulyje.
 Tad šias iniciatyvas siūlyti, rengti ir jas įgyvendinti įvairiuose lygmenyse yra kviečiamos visos bendruomenės: vyskupijos, parapijos, judėjimai, o taip pat – ir ypač – pačios šeimos, jų asociacijos. Šie metai skirti tam, kad šeima būtų dar labiau Bažnyčios centre.
 

Malda sergant: 
Visagali Dieve, mielas dangaus Tėve, Tu sakei: „Šaukis manęs sunkią dieną, tai aš tave išlaisvinsiu, ir Tu pagarbinsi mane”. Todėl aš šaukiuosi Tavęs savo bėdoje. Nepalik manęs, vargšo žmogaus, vardan savo Sūnaus, mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Tenebūna man ši liga mirtina, bet padėk man pagal savo didįjį gailestingumą pasveikti ir garbinti bei šlovinti Tavo galią ir gailestingumą, kurį man parodei. Bet jei man būtų skirta mirti, tebūna Tavo šventoji valia, kuri visuomet geriausia. Išlaikyk mane tikėjime iki pabaigos, kad nebūčiau amžinai nuo Tavęs atskirtas. Priimk mane į savo karalystę vardan Tavo Sūnaus, mano Išganytojo Jėzaus Kristaus. Amen.
    

MALDA UŽ VISAS ŠEIMAS 
Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiame už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gerumą skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilę ir gėrį. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 

   “Ca­ri­tas” ak­ci­ja “Gerumas mus vienija” 
​“Ca­ri­tas” vyk­do kasmetinę advento ak­ci­ją „Ge­ru­mas mus vie­ni­ja“ jau 23 metus. 2020 metų akcijoje akcentuojama ATNAUJINTA pagrindinė žinutė - “Visi esame viena šeima”. 
 Akcijos dalyviams, aukotojams, dovanojama žvakutė simbolizuoja mūsų vienybę, solidarumą su vargstančiais, ir viltį, kurios taip reikia šiuo pandemijos laikotarpiu. 
 
Akcija skirta:
Šių metų akcijai skirtos žvakutės yra, kaip visada, rankų darbo. Jas “Caritas” žvakių dirbtuvėse pagamino atskirtį patiriantys žmonės, šiuo metu bandantys grįžti į visuomenę.
   - padėti parapijos bendruomenei sąmoningai išgyventi advento laiką, kaip vieningą tikėjimo ir gyvenimo laiką;
 - ugdyti bendruomenę solidarumui su vargstančiais;
 
- praktiškai liudyti ir vykdyti karitatyvinę tarnystę žmonėms.
- ugdyti aukojimo/dalinimosi kultūrą parapijų bendruomenėse bei visuomenėje;
  

Malda už draugus
1. Tėve, meldžiu Tave, kad palaimintum mano draugus. Prašau, kad iš savo beribės meilės suteiktum jiems reikalingų malonių.
  2. Kur yra skausmas, suteik jiems savo ramybę ir gailestingumą. Kur yra abejonės, padėk jiems atsiduoti į Tavo rankas, nes Tu sugebi padaryti stebuklų per kiekvieną iš mūsų.
  3. Kur yra nuovargis, suteik jiems supratimo, kantrybės ir jėgų, kad iš naujo turėtų jėgų pakelti gyvenimo sunkumus.
 
4. Kur yra dvasinė sausra, prašau jiems malonės pajusti Tavo artumą. Kur yra baimė, parodyk jiems savo meilę bei suteik drąsos keltis ir eiti toliau.
5. Kur yra nuodėmė, padėk mano draugams ją pamatyti ir suteik jėgų nugalėti blogį. Palaimink mano draugus, kad jie nestokotų Tavo malonės.
    6. Gailestingasis Tėve, meldžiu taip pat ir už save. Leisk man būti geru draugu. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Pakuonio “Caritas” pagalba
Kadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. 
 “Caritas” Jums pagelbės: 
 
- drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.).
 - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms.
 Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val.
 
Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems.
 Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks.
 Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​

 Dalinkimės ištisus metus!
​​
 
Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems.
 Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks.
 Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​
​​Dėkojame 
​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!

​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu! 
 
​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!
​​
 
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​ 

​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897). 
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
 
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913). 
​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.

​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.
 ​ 
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.

​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. ​
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.

  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti. 
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę. 
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą). 
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus). 
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymas 
Reikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.
  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, 
 ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt