​            Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas


(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 

​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.​​

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

Viršužiglio bažnyčioje, Sekmadienį nuo 10 iki 13 val. Pakuonio bažnyčioje, kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį. P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​


​​Malda, labai tinkanti šiandien 


MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​


Žolinės šven­tė Pakuonyje
 Tai Pakuonio bažnyčios titulinė Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų šventė. Šven­tinė Eucharistija bus švenčiama rug­pjū­čio 15 die­ną, šeštadienį, 13 val. Po jos šventinis pasibuvimas parapijos parke, kur visi būsime pamaitinti ir palinksminti! Esame pasiruošime. Tad planuokime, laukime mūsų parapijos šventės, kuomet visi galėsime kartu švęsti! Pirmosios Komunijos šventė Pakuonyje Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 13 val., Pakuonio bažnyčioje vyks Komunijos šventė, kuriai ruošiasi šeimos su savo vaikais. Jie pirmą kartą pilnai dalyvaus Eucharistijos šventime, dalyvaudami ir Komunijoje, priimdami Kristaus Kūną ir Kraują duonos ir vyno pavidaluose. Dėkojame Tylos gatvės gyventojams už aukas, paramą Pakuonio parapijai. Dėkojame visiems rėmėjams, kurie vis paremiate savo parapijos bažnyčią! Mes puikiai gyvuojame, todėl sakome Jums AČIŪ! Liepos mėn. šventė Krikštą 

Pakuonio pa­ra­pi­jo­je: 1. Amelija Čepononytė, gyvenanti Vilniuje. 2. Domas Požėra, gyvenantis Jonavoje. 3. Nojus Naujalis, gyvenantis Prienuose. 4. Nedas Naujalis, gyvenantis Prienuose. 5. Ema Tumasonytė, gyvenanti Pakuonyje. 6. Isabella Gabrielė Cartwrigt, gyvenanti Kaune. 7. Auksė Kurapkaitė, gyvenanti Ašmintoje. Viršužiglio pa­ra­pi­jo­je: 1. Amelija Karpavičiūtė, gyvenanti Kaune. Liepos mėn. šventė pirmąją Komuniją Viršužiglio pa­ra­pi­jo­je: 1. Gabija Rimkutė; 2. Justina Rimkutė; 3. Smiltė Būtautaitė; 4. Miglė Slavinskaitė; 5. Jonas Adomas Vėta; 6. Žygimantas Vėta; 7. Rokas Abromavičius; 8. Urtė Evseičikaitė; 9. Tadas Kačiulis; 10. Lukas Kačiulis; 11. Ignas Stankevičius; 12. Lukas Mikelaitis; 13. Viltė Slavinskaitė; 14. Saulė Barbora Zaveckaitė; 15. Marija Dručiūnaitė; 16. Emilija Dručiūnaitė; 17. Luknė Vasiliauskaitė; 18. Reda Vasiliauskaitė; 19. Adas Vasiliauskas; 20. Enrika Vasiliauskaitė; 21. Simona Sarapinaitė; 22. Liepa Sarpalytė. Liepos mėn. šventė Santuoką 
Pakuonio pa­ra­pi­jo­je: 1. Arvydas Bubnys ir Živilė Pašiškevičiūtė, gyvenantys Kaune. 2. Karolis Kalinauskas ir Agnė Danilevičiūtė, gyvenantys Kaune. 3. Justas Garbačius ir Judita Gūžytė, gyvenantys Kaune. Liepos mėn. mi­ru­sie­ji 
Pakuonio pa­ra­pi­jo­je: 1. Zenonas Giedraitis, 69 metų, gyvenęs Pakuonyje. 2. Ona Skliaudienė, 74 metų, gyvenusi Daukšiagirėje ir Kaune. 3. Vytautas Tamošiūnas, 78 metų, gyvenęs Kaune. Viršužiglio pa­ra­pi­jo­je: 1. Gintautas Pužas, 63 metų, gyvenęs Arlaviškėse. 


 Sekmadieninis leidinys “Parapija” į Jus kreipiasi jau 500-ąjį kartą!
 500-asis numeris Jumis džiaugiasi, būdamas Jūsų rankose, ir skaitomas! 
Šis leidinys daug kartų Jums kalbėjo, provokavo, vertė mąstyti, supažindino Jus su aktualiomis (ir ne tik!) temomis ir mintimis. Buvo momentų, kuomet šis leidinys galvojo, kad yra nereikalingas, ir norėjo daugiau nevarginti Jūsų... Bet, jis šiandien 500-ąjį kartą, kaip Martyno Mažvydo katekizmas, sako: “Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit ir tatai skaitydami permanykit...”
 

Ieškome Šv. Rašto, Dievo žodžio skaitovų
 
Maloniai kviečiame atsiliepti galintys ir norintys šv. Mišių metu visiems skaityti Šv. Rašto tekstus. Pastaruoju metu Pakuonio ir Viršužiglio bažnyčiose yra tik po vieną skaitovę... Tad ieškome ir kviečiame daugiau žmonių įsitraukti į šią tarnystę.   

Pakuonio “Caritas” pagalbaKadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. “Caritas” Jums pagelbės: - drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.). - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms. Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
​​ Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems. Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks. Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​


Dėkojame

​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!
​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu!

​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!


​​
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.
​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. ​
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.
​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. 


KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE


​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.
  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymasReikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt