Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas

(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio ir spalio mėn. – 18 val.)
​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.
​​

​Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
 
Malda, labai tinkanti šiandien 


MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​Mylimieji, visiems Jums labai dėkoju už didelį dėmesį ir išskirtinumą, kurį patiriu... AČIŪ Jums visiems! Gyvenkime toliau visi kartu gyvenimą, kuriame pastebėsime visus ir jais džiaugsimės, ir juos mylėsime. Tai yra ir bus kasdieninis, normalus, įprastas gyvenimas, kuris visada yra reikalingiausias mums visiems.  

Kunigas Rimas 
​  ​
Maldos dienos už krikščionių vienybę 

​ Sau­sio 18–25 die­no­mis yra mel­džia­ma­si už krikš­čio­nių vie­ny­bę. Baž­ny­čio­je ar na­muo­se ga­li­ma nau­do­ti šią ir kitas siūlomas maldas: “Vi­si te­bū­na vie­na! Kaip Tu, Tė­ve, esi ma­ny­je ir aš Ta­vy­je, te­gul ir vi­si ti­kin­tie­ji bu­na mu­my­se vie­na, kad pa­sau­lis įti­kė­tų, jog Tu esi ma­ne siun­tęs.” – taip mel­dė­si Jė­zus. Vi­sa­ga­li am­ži­na­sis Die­ve, Tu su­bu­ri iš­sklai­dy­tus ir sau­gai vie­ny­bę; ma­lo­niai pa­žvelk į sa­vo Sū­naus kai­me­nę ir su­vie­nyk ti­kė­ji­mo pil­nat­ve bei mei­lės ry­šiais vi­sus žmo­nes, ku­riuos yra pa­šven­ti­nęs vie­nas Krikš­tas. Pra­šo­me per Kris­tų, mū­sų Vieš­pa­tį. 
 Amen.   ​
MALDOS KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS DIENOMS  ​
1-oji diena: Tevilnija teisingumas lyg upės srovė (Am 5, 24) Malda: Našlių, našlaičių ir ateivių Dieve, Tu parodei mums teisingumo kelią. Padėk mums žengti Tavuoju keliu praktikuojant teisingumą kaip tikrąjį Tau teikiamą garbinimą. Leisk mums, krikščionims, vieningai garbinti Tave ne tik širdimi ir protu, bet ir savo darbais. Tepalaiko mus Šventoji Dvasia ir tevadovauja mūsų darbui teisingumo labui visur, kur esame, kad mūsų veikla sustiprintų daugybę žmonių. To prašome Jėzaus vardu. Amen. 2-oji diena: Jūs sakykite: „Taip“, jei taip, „Ne“, jei ne (Mt 5, 37) Malda: Teisumo Dieve, suteik mums išminties skirti gera nuo bloga. Leisk mūsų širdims būti sąžiningoms, o mūsų lūpoms kalbėti tiesą. Suteik mums drąsos tarnauti tiesai, kai kiti mus juodina. Sulaikyk mus nuo melo skleidimo ir padaryk mus vienybės ir taikos kūrėjais, nešančiais Gerąją Naujieną visiems žmonėms. To prašome Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 3-ioji diena: Atlaidus ir gailestingas yra Viešpats (Ps 145, 8) Malda: Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia – vienas Dieve, aukštiname Tave, kad visoje kūrinijoje apreiškei savo didžią garbę. Atverk mūsų širdis, kad apkabintume visus diskriminuojamuosius. Padėk mums augti meile, nugalinčia išankstinius nusistatymus ir neteisingumą. Suteik mums malonę gerbti kiekvieno žmogaus nepakartojamumą, kad įvairovėje patirtume vienybę. To prašome Tavo šventuoju vardu. Amen. 4-oji diena: Būkite patenkinti tuo, ką turite (Žyd 13, 5) Malda: Gailestingasis Dieve, dėkojame Tau už Tavo gausias dovanas. Suteik mums malonę atviraširdiškai ir su nuolankiu dėkingumu priimti visus Tavo palaiminimus. Įgalink mus tenkintis tuo, ką turime, ir dalytis su stokojančiaisiais, kad visi patirtume vienybę meilėje, tekančioje iš Tavęs, trivienio Dievo, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen. 5-oji diena: Nešti Gerąją Naujieną vargdieniams (Lk 4, 18) Malda: Dieve, mūsų Tėve, atleisk mums už galios troškimą ir išlaisvink mus iš pagundos engti kitus. Tavąja Bendrystės Dvasios galia padėk mums solidariai gyventi su savo artimu bei išvien su Tavo Sūnumi Jėzumi vykdyti Tavo pažadą išlaisvinti iš skurdo ir priespaudos. To prašome Jo vardu. Amen. 6-oji diena: Jo vardas – Galybių Viešpats (Jer 10, 16) Malda: Mylintis Dieve, savo žodžiu sukūrei visus dalykus. Dėkojame Tau už visatą, apreiškiančią tavo garbę, grožį ir gerumą. Suteik mums išminties švelniai vaikščioti žeme ir drauge būti Tavo Gerosios Naujienos visai kūrinijai pranašais. Amen. 7-oji diena: O moterie, didis tavo tikėjimas! (Mt 15, 28) Malda: Maloningasis Dieve, Tu esi žmogaus kilnumo versmė. Tavo malone ir galia Hanos žodžiai perkeitė kunigo Elio širdį; Tavo malone ir galia kanaanietės žodžiai paskatino Jėzų išgydyti jos dukterį. Suteik mums, kurie stengiamės parodyti Bažnyčios vienybę, drąsos atmesti visas smurto prieš moteris formas ir branginti Dvasios dovanas, kuriomis moterys tarnauja Bažnyčiai. To prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienu Dievu per amžių amžius. Amen. 8-oji diena: Viešpats yra mano šviesa ir išgelbėjimas (Ps 27, 1) Malda: Mus palaikantis Dieve, aukštiname Tave už Tavo meilės kupiną gerumą, nes Tu mus palaikai išbandymų metu ir parodai savo šviesą tamsos laikotarpiais. Perkeisk mūsų gyvenimą taip, kad galėtume būti palaima kitiems. Padėk mums gyventi vienybe įvairovėje liudijant bendrystę su Tavimi, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, vienas Dieve dabar ir per amžius. Amen. ​KELEIVIŲ DĖMESIUI – Būti Lietuvoje ir Panamoje – įmanoma. Ši kelionė ne miražas! Tai kvietimas susitikti su jauna viso pasaulio, ypač Lietuvos, Bažnyčia. Kaip Marija pasakykime „Taip“, ir į Marijampolę atkeliaukime iš savų miestų, kaimų, parapijų, mokyklų bei šeimų. Data: 2019 sausio 26 d. 18:00 – 2019 sausio 27 d. 10:00. Vieta: Marijampolės meno mokykla. Adresas: Vytauto 47a, Marijampolė.

“PRIEŠ VYKSTANT Į ORO UOSTĄ” – BILIETAI: bilietų skaičius ribotas; DOKUMENTAI: subalansuota moksleiviams nuo 14 metų; KELEIVIO MOKESTIS: 5 Eur. (maitinimas įskaičiuotas); BAGAŽAS: miegmaišis, kilimėlis (nakvynei ant žemės), higienos priemonės. “LĖKTUVE” – 18:00 – 18:30 Lėktuvas kyla; 18:30 Vakarienė; 19:30 Pilotų vysk. Dariaus Trijonio ir vysk. Kęstučio Kėvalo katechezės; 20:20 Pertrauka; 20:45 Maldos vakaras; 22:15 Naktišokiai; 24:00 – 03:00 Pramogos; 03:00 – 04:00 Jungiamasis skrydis į Panamą, teletiltas su popiežiumi Pranciškumi; 04.00 Poilsis; 08:00 Pusryčiai. 

GALUTINIS ORO UOSTAS – 9:30 Šv. Mišios, Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikoje. ORO LINIJOS: Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, tel.: 867188763, el. p.: jaunimo.vvjc@gmail.com; Dalyvių registracija: VVJC.LT; Renginio partneriai: Marijampolės meno mokykla; Renginį globoja: Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila. 
Dėkojame ​  
Kiekvienai šventei visada daug ruošiamės, ir kaskart vis atrodo, kad daugėja pasiruošimo ir rūpesčių. Bet džiugu, kad ir besirūpinančių ir įsitraukiančių į šį šventinį rūpestėlį vis daugėja! Tad su pasidžiaugimu visiems dėkojame! Labai labai!
Pakuonio “Caritas” pagalbaKadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. “Caritas” Jums pagelbės: - drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.). - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms. Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

Kaimynė Onutė Tamošiūnienė mezga nuostabias šiltas kojines visokioms kojoms.  

​ Norintys kojinių, skambinkite tel.: 8 623 20784, ar atvykite į Pakuonį, Tylos g. 13.  ​   

 Dalinkimės ištisus metus!
​​ Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems. Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks. Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​
​ Piliuonos koplyčios laikinas uždarymas 

​Nuo šio sekmadienio iki sunkiai planuojamo laiko, dėl vykstančių Piliuonos gimnazijos rekonstrukcijos darbų, negalėsime 
švęsti Eucharistijos ar naudotis koplyčia kitiems reikalams. Tai laikinas koplyčios uždarymas. Aišku, sujauks įprastą 
sekmadienio šventimą... 

Kviečiame sekmadienio šventimui atvykti į Viršužiglio ar Pakuonio bažnyčias.


Dėkojame

​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!
​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu!

​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!


​​
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.
​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. ​
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.
​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. 


KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE


​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.
  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymasReikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dėkojame visiems kitiems parapijiečiams, kurie atskirai sava auka ar malda prisidedate prie Pakuonio parapijos vykdomų darbų rėmimo!
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt