​            Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas


(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 

​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.​​

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

 Pakuonio bažnyčioje,
kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį.
P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​
​​Malda, labai tinkanti šiandien 
​​

MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​

Sinodinis kelias parapijose 

​Pradėjome ir mes sinodinį kelią kartu su mūsų pop. Pranciškumi ir visa Bažnyčia pasaulyje! Praėjusio ketvirtadienio vakare susirinkome pirmam pasidalinimui savomis mintimis, tema “Kelionės (Bažnyčios) bendrakeleiviai”. Į šį pirmą susitikimą susirinko keletas aktyviausių Pakuonio ir Viršužiglio parapijų žmonių. Kadangi šis Sinodas yra su siekiu prakalbinti tiesiog visus žmones, kituose susitikimuose aktyviausieji mūsų parapijų žmonės pasikvies savo nuožiūra žmonių – kaimynų, draugų, šiaip pažįstamų, netyčia kažkur sutiktų, kad atsilieptume į iškeltus Sinodo lūkesčius ir kuo platesnį žmonių spektrą išgirstume konkrečiomis temomis ir mintimis. Turime planus ateičiai: sukurti Facebook’e atskirų mūsų parapijų (Pakuonio, Piliuonos, Viršužiglio) sinodinias paskyras, kuriose tiesiog kiekvienas galėtų išsakyti savo mintis. Anonimiškai ir anketų pagalba. Norime pakviesti visus norinčius dalyvauti gyvuose susitikimuose! Norintys susitikimuose dalyvauti, paskambinkite ar parašykite SMS žinutę Viršužiglio parapijos moderatoriui Mindaugui (tel. nr.: 8 655 55979) arba kun. Rimui (tel. nr.: 8 688 37142), kad galėtume Jus pakviesti į kitą planuojamą susitikimą. Visų kuo aktyvesnio ir drąsaus dalyvavimo laukiame! Taip pat vis dar neturime Pakuonio ir Piliuonos parapijų moderatorių, koordinatorių, kurie norėtų ir galėtų organizuoti susitikimus. Gal tai Jūs? Jei jaučiate norą susitikti ir bendrauti su žmonėmis, prašome atsiliepti. Apie save praneškite parapijos kunigui Rimui. Esat labai laukiami! Daugiau informacijos apie Sinodą Lietuvoje rasite: sinodas.katalikai.lt. MALDOS MUMS, VISIEMS KRIKŠČIONIMS, VIENYBĖS LINKINT 1-oji diena: Tevilnija teisingumas lyg upės srovė (Am 5, 24) Malda: Našlių, našlaičių ir ateivių Dieve, Tu parodei mums teisingumo kelią. Padėk mums žengti Tavuoju keliu praktikuojant teisingumą kaip tikrąjį Tau teikiamą garbinimą. Leisk mums, krikščionims, vieningai garbinti Tave ne tik širdimi ir protu, bet ir savo darbais. Tepalaiko mus Šventoji Dvasia ir tevadovauja mūsų darbui teisingumo labui visur, kur esame, kad mūsų veikla sustiprintų daugybę žmonių. To prašome Jėzaus vardu. Amen. 2-oji diena: Jūs sakykite: „Taip“, jei taip, „Ne“, jei ne (Mt 5, 37) Malda: Teisumo Dieve, suteik mums išminties skirti gera nuo bloga. Leisk mūsų širdims būti sąžiningoms, o mūsų lūpoms kalbėti tiesą. Suteik mums drąsos tarnauti tiesai, kai kiti mus juodina. Sulaikyk mus nuo melo skleidimo ir padaryk mus vienybės ir taikos kūrėjais, nešančiais Gerąją Naujieną visiems žmonėms. To prašome Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 3-ioji diena: Atlaidus ir gailestingas yra Viešpats (Ps 145, 8) Malda: Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia – vienas Dieve, aukštiname Tave, kad visoje kūrinijoje apreiškei savo didžią garbę. Atverk mūsų širdis, kad apkabintume visus diskriminuojamuosius. Padėk mums augti meile, nugalinčia išankstinius nusistatymus ir neteisingumą. Suteik mums malonę gerbti kiekvieno žmogaus nepakartojamumą, kad įvairovėje patirtume vienybę. To prašome Tavo šventuoju vardu. Amen. 4-oji diena: Būkite patenkinti tuo, ką turite (Žyd 13, 5) Malda: Gailestingasis Dieve, dėkojame Tau už Tavo gausias dovanas. Suteik mums malonę atviraširdiškai ir su nuolankiu dėkingumu priimti visus Tavo palaiminimus. Įgalink mus tenkintis tuo, ką turime, ir dalytis su stokojančiaisiais, kad visi patirtume vienybę meilėje, tekančioje iš Tavęs, trivienio Dievo, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen. 5-oji diena: Nešti Gerąją Naujieną vargdieniams (Lk 4, 18) Malda: Dieve, mūsų Tėve, atleisk mums už galios troškimą ir išlaisvink mus iš pagundos engti kitus. Tavąja Bendrystės Dvasios galia padėk mums solidariai gyventi su savo artimu bei išvien su Tavo Sūnumi Jėzumi vykdyti Tavo pažadą išlaisvinti iš skurdo ir priespaudos. To prašome Jo vardu. Amen. 6-oji diena: Jo vardas – Galybių Viešpats (Jer 10, 16) Malda: Mylintis Dieve, savo žodžiu sukūrei visus dalykus. Dėkojame Tau už visatą, apreiškiančią tavo garbę, grožį ir gerumą. Suteik mums išminties švelniai vaikščioti žeme ir drauge būti Tavo Gerosios Naujienos visai kūrinijai pranašais. Amen. 7-oji diena: O moterie, didis tavo tikėjimas! (Mt 15, 28) Malda: Maloningasis Dieve, Tu esi žmogaus kilnumo versmė. Tavo malone ir galia Hanos žodžiai perkeitė kunigo Elio širdį; Tavo malone ir galia kanaanietės žodžiai paskatino Jėzų išgydyti jos dukterį. Suteik mums, kurie stengiamės parodyti Bažnyčios vienybę, drąsos atmesti visas smurto prieš moteris formas ir branginti Dvasios dovanas, kuriomis moterys tarnauja Bažnyčiai. To prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienu Dievu per amžių amžius. Amen. 8-oji diena: Viešpats yra mano šviesa ir išgelbėjimas (Ps 27, 1) Malda: Mus palaikantis Dieve, aukštiname Tave už Tavo meilės kupiną gerumą, nes Tu mus palaikai išbandymų metu ir parodai savo šviesą tamsos laikotarpiais. Perkeisk mūsų gyvenimą taip, kad galėtume būti palaima kitiems. Padėk mums gyventi vienybe įvairovėje liudijant bendrystę su Tavimi, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, vienas Dieve dabar ir per amžius. Amen. ​
Krikščionims ir visiems žmonėms vienybės maldavimų savaitė 

​Ar mums reikia tarpusavio vienybės? Stipriai jaučiame, matome, kad esame nevieningi... Sau­sio 18–25 die­no­mis visi krikščionys linkėkime visiems žmonėms vie­ny­bės.  

​Ga­li­ma pasinau­do­ti šia mal­da: Viešpatie Jėzau, Tu sujungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Su Tavimi mes tampame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo ir mūsų Tėvu?! Karštai prašome: pagelbėk mums susitelkti į vienybę. Tu nori, kad mes būtume kaip viena kaimenė, tad vesk mus, visus krikščionis, tikros meilės ir vienybės keliu. Amen.   Suaugusiųjų (sužadėtinių) rengimas Sutvirtinimo sakramentui Suaugusieji, kurie ruošiasi švęsti Santuokos sakramentą 2022 m. ir nėra šventę tik Sutvirtinimo sakramento, yra kviečiami jam pasirengti nuotoliniu būdu. Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui katechezėse gali dalyvauti: - tik užsienyje gyvenantys asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki išvykimo buvo Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje; - tie asmenys, kurių darbo grafikas niekaip nesuderinamas su katechumenato centrų pasiruošimo laiku (pvz. tolimųjų reisų vairuotojai); - tie asmenys, kurių Santuoka planuojama švęsti Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje. Programos trukmė – 4 mėnesiai (16 susitikimų) iki gegužės mėn. vidurio. Vieno susitikimo trukmė iki 1,5 val. Pasirengimo pradžia nuo 2022 m. sausio mėn. vidurio. Tiksli data bus suderinta su užsiregistravusiais dalyviais. Registracija vyks iki 2022 m. sausio 16 d. Registruojantis pateikti šiuos dokumentus: 1. Krikšto sakramento pažymos kopiją; 2. Parapijos, kurioje tuoksitės, klebono siuntimą. 3. Užpildyti registracijos anketą internete. Registracijos anketą rasite pagal šią nurodą: https://forms.gle/7RA7xxuM8b8txau8A Papildoma informacija teikiama: telefonu – nr. 8 674 54153 (referentė Lina Mažeikaitė) arba el. paštu – sakramentai@vk.lcn.lt.  
     „Carito” adventiškoji akcija „Gerumas mus vienija” 

​Advento laike Bažnyčios organizacija „Caritas” pradeda kasmetinę akciją „Gerumas mus vienija”, kurios metu visi žmonės yra kviečiami susivienyti bendram tikslui ir pasidalyti gerumu su tais, kam to labiausiai reikia. Kviečiame Jus dalyvauti šioje akcijoje. Per visą advento laiką bus renkamos aukos, kurias prieš Šv. Kalėdas paskirsime vargingiausiai gyvenantiems mūsų krašto žmonėms ar šeimoms. Savo aukas bus galima palikti bažnyčioje „Carito” ženklu paženklintoje aukų dėžutėje. P. S.: akcijoje dalyvaujantis atminimui gaus „Carito” žvakutę. Pagalbos akcija Libano krikščionims  

​Viso advento metu vyks ir aukų rinkimas, kurios bus skiriamos paremti Libano krikščionių bendruomenėms. Bažnyčioje rasite šiai paramai skirtą aukų dėžutę. Tokiu būdu galėsime pasninkauti ir labai tikslingai pasidalinti savo pasninko vaisiais su Libano žmonėmis. Mes dažnai dar labiau patoginame savo gyvenimą, nes turime perteklių viskame, tuo tarpu kitur, kaip Libane, gyvenantys žmonės, būtent dabar galvoja kaip išgyventi. Ačiū už Jūsų supratimą ir krikščionių paramą Libane. ​
​​MALDA UŽ MISIJAS IR PASAULIO EVANGELIZACIJĄ O Dieve, Tu nori, kad visi žmonės pažintų tiesą ir būtų išganyti; pažvelk į gausią savo pjūtį ir siųsk jai daugiau darbininkų, kad visai žmonijai būtų skelbiama Evangelija ir jos gyvastingo Žodžio surinkta bei sakramentų stiprinama Tavo tauta žengtų išganymo ir meilės keliu. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. (iš Liturginio mišiolo)     ​

KVIETIMAS MALDAI Įstabūs yra popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II žodžiai: „Donorystė yra didžiausia žmogaus meilės žmogui išraiška“. Kviečiame šiandien prisiminti maldoje tuos, kurių organai suteikė galimybę pratęsti gyvenimą ar pagerinti sveikatą sergantiems žmonėms; už mirusiųjų donorų artimuosius, sunkiausią gyvenimo akimirką priėmusius kilniausią sprendimą; už medikus, atliekančius sudėtingas transplantacijas; už visus specialistus, dalyvaujančius itin atsakingame organų donorystės ir transplantacijos procese, už visus Lietuvos gyventojus, kurie pasirašė sutikimą donorystei po savo mirties ir taip išreiškė kilnų apsisprendimą. Dėkojame vyskupams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiesiems, kurie šiandien jungiasi į maldą už organų donorystę.

Šv. Ko­mu­ni­jos ir Iš­pa­žin­ties sak­ra­men­tams ruo­ši­masis 

​Kviečiame šeimas planuoti ir registruotis į grupes, kuriose gilinsimės, kalbėsime apie krikščioniško gyvenimo tiesas, tokiu būdu pradėsime ruoštis Ko­mu­ni­jos ir tuo pačiu Iš­pa­žin­ties sak­ra­men­tams. Tad Pa­kuo­nio, Pi­liuo­nos ir Vir­šu­žig­lio parapijiečius, norinčius ruoš­tis šių sak­ra­men­tų šven­ti­mui, prašome kreip­tis į pa­ra­pi­jos kle­bo­ną iki spalio mėnesio. Spalio mėn. pradėsime šeimų grupių susitikimus. Šiais metais Sutvirtinimo sakramentui nebus ruošiamasi. Kviečiame visus norinčius įsitraukti į Katekizmo susitikimus, prisiminti ar pasigilinti apie krikščionišką gyvenimą. Dažnam ir senyvo amžiaus žmogui verta prisiminti tai, kuo tikime ir stengiamės gyvename.

​ ŠEIMA – AMORIS LAETITIA METAI
​​2021 m. kovo 19 d. sukanka penkeri metai nuo posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia paskelbimo. Šia proga Bažnyčioje pradedami specialūs metai Šeima – Amoris Laetitia. Popiežius Pranciškus kviečia per įvairias dvasines, sielovadines, kultūrines iniciatyvas būtų pasiekta kiekviena šeima visame pasaulyje.
 Tad šias iniciatyvas siūlyti, rengti ir jas įgyvendinti įvairiuose lygmenyse yra kviečiamos visos bendruomenės: vyskupijos, parapijos, judėjimai, o taip pat – ir ypač – pačios šeimos, jų asociacijos. Šie metai skirti tam, kad šeima būtų dar labiau Bažnyčios centre.
 

Malda sergant: 
Visagali Dieve, mielas dangaus Tėve, Tu sakei: „Šaukis manęs sunkią dieną, tai aš tave išlaisvinsiu, ir Tu pagarbinsi mane”. Todėl aš šaukiuosi Tavęs savo bėdoje. Nepalik manęs, vargšo žmogaus, vardan savo Sūnaus, mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Tenebūna man ši liga mirtina, bet padėk man pagal savo didįjį gailestingumą pasveikti ir garbinti bei šlovinti Tavo galią ir gailestingumą, kurį man parodei. Bet jei man būtų skirta mirti, tebūna Tavo šventoji valia, kuri visuomet geriausia. Išlaikyk mane tikėjime iki pabaigos, kad nebūčiau amžinai nuo Tavęs atskirtas. Priimk mane į savo karalystę vardan Tavo Sūnaus, mano Išganytojo Jėzaus Kristaus. Amen.
    

MALDA UŽ VISAS ŠEIMAS 
Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiame už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gerumą skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilę ir gėrį. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 
Malda už draugus
1. Tėve, meldžiu Tave, kad palaimintum mano draugus. Prašau, kad iš savo beribės meilės suteiktum jiems reikalingų malonių.
  2. Kur yra skausmas, suteik jiems savo ramybę ir gailestingumą. Kur yra abejonės, padėk jiems atsiduoti į Tavo rankas, nes Tu sugebi padaryti stebuklų per kiekvieną iš mūsų.
  3. Kur yra nuovargis, suteik jiems supratimo, kantrybės ir jėgų, kad iš naujo turėtų jėgų pakelti gyvenimo sunkumus.
 
4. Kur yra dvasinė sausra, prašau jiems malonės pajusti Tavo artumą. Kur yra baimė, parodyk jiems savo meilę bei suteik drąsos keltis ir eiti toliau.
5. Kur yra nuodėmė, padėk mano draugams ją pamatyti ir suteik jėgų nugalėti blogį. Palaimink mano draugus, kad jie nestokotų Tavo malonės.
    6. Gailestingasis Tėve, meldžiu taip pat ir už save. Leisk man būti geru draugu. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Pakuonio “Caritas” pagalba
Kadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. 
 “Caritas” Jums pagelbės: 
 
- drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.).
 - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms.
 Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val.
 
Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems.
 Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks.
 Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​

​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​ 

​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897). 
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
 
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913). 
​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.

​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.
 ​ 
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.

​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. ​
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.

  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti. 
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę. 
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą). 
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus). 
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymas 
Reikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.
  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.

  • Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, 
 ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt