Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas

​Pakuonio bažnyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. (gegužės, birželio ir spalio mėn. – 18 val.)
​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.
​​

​Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
 
POKALBIŲ VAKARAI DARO PERTRAUKĄ IKI RUDENS VAKARŲ !!!
 

 ORGANIZUOJAMA TALKA

 Š.m. gegužės 30 d. (18 val.) Viršužiglio bažnyčioje organizuojama talka. Norime prieš šventes apsitvarkyti, kad patiems būtų smagiau ir nuotaika pakilesnė. Visus galinčius ir norinčius prisidėti prašome sudalyvauti ir su savimi atsinešti darbo įrankius. Plausime langus, valysime voratiklius ir tvarkysimės aplinką.

​ Klebonas Rimas 

 Sekminės 

 Ateinantį sekmadienį Bažnyčia švęs Šv. Dvasios atsiuntimo šventę. Sek­mi­nės krikš­čio­nims yra an­tra pa­gal svar­bą šven­tė. Pir­mo­sios svar­bos šventė – Ve­ly­kos. Prasmin­ga Sek­mi­nių reikš­mė yra ta, kad ji lai­ko­ma krikš­čio­nių Baž­ny­čios gim­ta­die­niu.  

Adoracija Viršužiglio bažnyčioje 

 Sekminių sekmadienį Viršužiglio bažnyčioje, po Eucharistijos (10 val.), vyks Švč. Sakramento adoracija iki 15 val. 

Švč. M. Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo pas Elz­bie­tą šven­tė Vir­šu­žig­ly­je 

 Bir­že­lio 3 d., sek­ma­die­nį, 13 val. Vir­šu­žig­lio Šv. Onos baž­ny­čio­je švę­si­me dva­si­nę šven­tę – Švč. M. Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mą pas Elz­bie­tą. Kaip visuomet, po liturginio šventimo vyks agapė. 

Pirmosios Komunijos šventė Viršužiglyje 

 Tėčio dienoje, birželio 3 d., 13 val., švenčiant Eucharistiją, šeši Viršužiglio krašto vaikai pirmą kartą dalyvaus ir Komunijoje – bendrystėje su Jėzumis ir visais susirinkusiais.

​ Ge­gu­ži­nės pa­mal­dos 

Ge­gu­žės mė­nuo yra skir­tas Švč. M. Ma­ri­jos gar­bei. Kad ir visiems dirbantiems žmonėms būtų galimybė dalyvauti gegužinėse pamaldose, šį mėnesį Pa­kuo­nio baž­ny­čio­je šv. Mišios ir gegužinės pamaldos bus švenčiamos va­ka­rais 18 val., o sek­ma­die­niais po 13 val. šv. Mi­šių. Vir­šu­žig­lio ti­kin­čiuosius kvie­čia­me rink­tis ge­gu­ži­nėms pa­mal­doms sa­vo mal­dos na­muo­se. Sek­ma­die­niais šias pa­mal­das ga­li­ma at­lik­ti prieš ar po šv. Mi­šių.   


​​ ​​

Malda, labai tinkanti šiandien 


MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​

 
Dalinkimės ištisus metus!
​​ Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems. Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks. Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​ PLANUOJAMOS ŠVENTINĖS DIENOS PAKUONIO IR VIŠUŽIGLIO PARAPIJOSE
 
Gegužės 20 d. – Šv. Dvasios atsiuntimas (Sekminės). 
Birželio 3 d. (13 val.) – Tėčio diena; Viršužiglio, Piliuonos krašto vaikų pirmos Komunijos sakramento šventimas; Viršužiglio bažnyčioje Švč. M. Marijos apsilankymo pas Elzbietą šventės šventimas. 
Liepos 1 d. (13 val.) – Pakuonio bažnyčioje Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventės šventimas. 
Liepos 29 d. (13 val.) – Viršužiglio bažnyčioje Šv. Onos šventės šventimas. 
Rugpjūčio 15 d. (13 val.) – Pakuonio bažnyčioje Švč. M. Marijos ėmimo į dangų (žolinė) šventės šventimas.
​ ​Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse. Aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną, ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti ji priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Malda: Visagali amžinasis Dieve, Tavo išmintimi laikosi visa; išgirsk, tad mūsų maldas ir meilingai globok mūsų vyriausiąjį ganytoją. Tegul krikščionys, kuriems pirmiausia Tu pats vadovauji, šiam popiežiui valdant, auga tikėjimo nuopelnais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

​​

 
​ Piliuonos koplyčios laikinas uždarymas 

​Nuo šio sekmadienio iki sunkiai planuojamo laiko, dėl vykstančių Piliuonos gimnazijos rekonstrukcijos darbų, negalėsime 
švęsti Eucharistijos ar naudotis koplyčia kitiems reikalams. Tai laikinas koplyčios uždarymas. Aišku, sujauks įprastą 
sekmadienio šventimą... 

Kviečiame sekmadienio šventimui atvykti į Viršužiglio ar Pakuonio bažnyčias.


Dėkojame

​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!
​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu!

​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!


​​
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897).
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913).

​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.
​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. ​
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.
​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. 


KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE


​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.
  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti.
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę.
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą).
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus).
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymasReikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.

  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dėkojame visiems kitiems parapijiečiams, kurie atskirai sava auka ar malda prisidedate prie Pakuonio parapijos vykdomų darbų rėmimo!
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt”
​​

​​Kviečiame visus – norinčius ir galinčius, prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt