Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Straipsniai
Dėmesio!!! Daugiau straipsnių rasite paspaudus facebook įkonėlę.
____________________________________________________
zz_1.jpgLietuvos vyskupai: krikščionims turi rūpėti silpniausi ir vargingiausi
šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins ...>>>
 
isties_tolerncijos_ranka.jpgLapkričio 16-ąją dešimtys tūkstančių mokinių išties tolerancijos ranką
Dešimtys tūkstančių Lietuvos mokinių paminės Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Rekordinis skaičius (virš 1000) mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsiliepė į tradicinį Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti šią datą ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės ...>>>
 
Mylime_ne_zodziais_o_darbais.jpgPopiežius pietaus su vargstančiaisiais: „Mylime ne žodžiais, o darbais“
Kaip rašoma Naujojo evangelizavimo tarybos, atsakingos už šios dienos minėjimą pačioje Romoje, pranešime, tą dieną popiežius aukos, šv. Petro bazilikoje, šventąsias Mišias maždaug 4000 vargstančiųjų – nuo benamių iki namus turinčių, tačiau labai kukliai gyvenančių žmonių. Apie pusantro tūkstančio jų bus iš Romos ir kitų Italijos regionų. Likę atvyks iš visos Europos, ...>>>
 
Atsivertimas.jpgAtsivertimas
Tekstai, kuriuos girdėjau skaitant ir aiškinant per Mišias, stebino – nepažinta Dievo meilė pakeitė sampratą apie tai, ką anksčiau vadinau šiuo žodžiu; studijų draugė sekmadieniais lankė Bernardinų bažnyčią, pakvietė mane nueiti drauge. Vėliau ateidavau viena, klausiausi vienuolių, giedančių psalmes, stebėjau žmones, priimančius Komuniją, norėjau būti tarp jų. ...>>>
 
Pokalbis_su_kun._Ausra.jpgIšeivijos lietuviai mini Reformacijos 500-metį. Pokalbis su kun. V. Aušra
Kunigas dr. Valdas Aušra kartu su Mažosios Lietuvos fondu ir draugija dviejų dienų renginių ciklu kviečia Čikagos lietuvius paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį.

Artėjančio renginio proga pasaulio lietuvių laikraštis „Draugas” kalbasi su kunigu dr. Valdu Aušra....>>>
 
Naujas_katecheziu_ciklas.jpgMišių svarba, prasmė ir grožis. Popiežius pradėjo naują katechezių ciklą
Labai svarbu, kad mes, krikščionys, gerai suprastume šventųjų Mišių vertę ir prasmę, nes tik taip įmanoma gyventi palaikant ryšį su Dievu, – sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Trečiadienį prieš savaitę užbaigęs katechezių ciklą, skirtą...>>>
 
zz.jpgReformacija vakar ir šiandien
Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu šie metai paskelbti Reformacijos metais, siekiant paminėti 500 metų protestantų Reformacijos pradžios sukaktį. Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kada augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris savo 95 tezes prikalė prie Wittenbergo bažnyčios durų debatams ir kartu pasiuntė kopiją Mainzo arkivyskupui. „Bernardinai.lt“ skaitytojų dėmesiui Hanso Dumpio, vyskupas emerito lietuviams evangelikams išeivijoje, mintys, publikutos pasaulio lietuvių laikraštyje „Draugas“ (spalio 28 d. numeryje)....>>>
 
Restart.jpgAtsinaujinimo diena „Restart“ – vidiniam turiniui perkrauti
Lapkričio 11-ąją Vilniuje vyks pirmoji akademiniam jaunimui skirta Atsinaujinimo diena „Restart“, kurios tema – malda. Kas jos metu vyks ir kuo ji gali pritraukti jauną žmogų? Kalbamės su Vilniaus akademinės sielovados centro referente Kristina Žaldokaite ir Vilniaus akademinės sielovados koordinatoriumi kunigu Mindaugu Bernotavičiumi....>>>
 
Tradicinionalistai__ne_katalikai.jpgTradicionalistai? Ne, katalikai
„Pas Dievą, kuris džiugina mano jaunystę“ (lot. ad Deum qui laetificat juventutem meam), – atsako patarnautojai į pirmuosius kunigo žodžius per šv. Mišias: „Žengsiu prie Dievo altoriaus“ (lot. introibo ad altare Dei). Neteko girdėti? Nenuostabu, mat šios eilutės – iš šv. popiežiaus Jono XXIII mišiolo, naudoto iki Vatikano II Susirinkimo. Nors šiandien dauguma katalikų yra ...>>>
 
Leisk_ateiti_pas_tave.jpg„Leisk ateiti pas tave“
1999 m. popiežius, o dabar jau šventasis, Jonas Paulius II parašė ganytojišką, o drauge ir bičiulišką laišką pagyvenusiems žmonėms. Pats artėdamas prie 80-ojo gimtadienio, Wojtyla dalinasi ir savo gyvenimo patirtimi, ne vien krikščioniškuoju požiūriu į senatvę. Ypač įspūdingos šio laiško ištraukos apie mirtį, su kuria kiekvienam verta pamėginti susibičiuliauti....>>>
 
Nepaprasti_sventieji.jpg(Ne)paprasti šventieji
A.Teresiaus darbas „Mylimiausi mano vaikystės šventieji"
Šiame straipsnelyje galbūt nieko naujo nepasakoma, tačiau Dievo šeimoje Bažnyčioje niekada ir nebuvo kuriama kažko naujo, o kaip tik nuolat išgyvenama šią dieną tai, ką Dievas viena kartą ir visiems laikams mums apreiškė. Per šventuosius Dievas vis iš naujo sudabartina savo Gerąją Naujieną, patvirtindamas savo pažadą būti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28)....>>>2
 
Pries_500m._Liuteri.jpg„Prieš 500 metų M. Liuterį priėmė katalikai, o ne liuteronai“. Pokalbis su Martinu Marty
Žymus religijos tyrinėtojas amerikietis liuteronas Martinas Marty neseniai parašė knygą apie šiais metais minimą 500 metų protestantų Reformaciją. Autorius primena, kad prieš penketą šimtmečių katalikų, o ne protestantų, širdis išjudino Liuteris, kadangi, anot mokslininko, palietė dalykus, kurie tuo metu jiems patiems labai rūpėjo....>>>
 
Kiek_kainuoja_Dievo_patarimai.jpgKiek kainuoja Dievo patarnavimai
kun. Jacek Paszenda SDB
Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius? Kai užsakiau Mišias už mirusiuosius, ar galima aukoti Komuniją už gyvuosius, ir atvirkščiai? Kažkas nesenai man pasakė, ...>>>
 
Krikscionys_turi_ka_pasiulyti.jpg„(Per)galvoti Europą“: krikščionys turi ką pasiūlyti Europos projektui
Europos istorija yra glaudžiai susijusi su krikščionybe. Ne vien ta prasme, kad krikščionybė, ypač Katalikų Bažnyčios pavidalu, čia gyvavo, bet ir ta prasme, kad kūrė patį Europos veidą, formą ir turinį. Kai kurie istorikai netgi drąsiai tvirtina, kad tai popiežiai, pradedant nuo V ir VI amžiaus sandūroje gyvenusio Grigaliaus Didžiojo, „išrado“ Vakarų Europą....>>>
 
Kristaus_nusistatymas.jpgKoks tas Kristaus nusistatymas
Letizia Magri
Apaštalas Paulius, sėdėdamas kalėjime už savo pamokslavimą, rašo laišką Filipo miesto krikščionių bendruomenei. Tai jis pirmasis paskelbė jiems Evangeliją. Daugelis įtikėjo ir nuoširdžiai pradėjo gyventi tą naują gyvenimą, ir Pauliui išvykus liudydami krikščionišką meilę. Šios žinios teikia jam didelį džiaugsmą, dėl to jo laiškas kupinas meilės ...>>>
 
Sv._Jonas_kapestranas.jpgPranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas
Baigęs teisės studijas Perudžijos mieste, liko ten dešimčiai metų dirbti teisininku. 1412 m. buvo paskirtas Perudžijos valdytoju. Kai Perudžija kariavo su Malatesta, tapo kaliniu ir patyrė regėjimą, kuriame šv. Pranciškus iš Asyžiaus jį kvietė stoti į savo ordiną. Tad po karo palikęs sužadėtinę ir turtus, praėjęs bandomąjį pašaukimo laikotarpį, Jonas buvo priimtas brolių, gyvenusių Perudžijos kalne....>>>3
 
Daugiau_vietu_Dievui.jpgBrolis Jokūbas: „Kad Žemėje būtų vietų, atvirų Dievui“
Pa­lend­riuo­se (Kel­mės r.) dau­giau nei de­šimt­me­tį įsi­kū­ręs Be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­nas gar­sė­ja kaip ra­my­bės ir mal­dos vie­ta, ku­rio­je pa­sau­lie­čiai trum­pai ga­li pa­si­slėp­ti nuo pa­sau­lio šur­mu­lio, o su­si­dū­rę su įvai­rio­mis as­me­ni­nė­mis ar dva­si­nė­mis bė­do­mis pra­šy­ti dva­si­nės vie­nuo­lio pa­gal­bos. „Pa­sau­ly­je ga­li­ma la­bai daug veik­ti, dirb­ti, at­lik­ti ga­ly­bę pro­duk­ty­vių veik­lų, bet ne­gy­ven­ti. ...>>>
 
As_Elena.jpg„Susipažinkime, aš – Elena“
Deja, iki šių dienų nėra išlikęs Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio originalas. Jis dingo per kratas ir tyrimus. Vieną sąsiuvinėlį, kiek žinoma, apie 1949 metus kun. Pranas Račiūnas MIC perdavė vienai iš tikinčiųjų. „Tai labai svarbus dokumentas Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byloje. Todėl prašome visus, turinčius bent kokios informacijos, apie tai pranešti Kauno arkivyskupijos kurijai“, – ragina kun. Nerijus Pipiras. Kas buvo ši jauna moteris, 2000 metais įtraukta į Visuotinės Katalikų Bažnyčios kankinių sąrašą? Kodėl šiandien verta ją vėl prisiminti?...>>>
 
Kinija.jpgŠventasis Sostas ir Kinija: pavojingas entuziazmas?
Nuo 1949 metų, kai valdžią Kinijoje užėmė ateistinė Komunistų partija, šalyje veikia „pogrindinė Bažnyčia“ ir oficialioji, valdžios kontroliuojama „patriotinė Bažnyčia“. Oficialiai partijos toleruojama bažnytinė struktūra vadinasi Patriotinė kinų katalikų asociacija. Ji buvo įsteigta 1957-aisiais, ir nuo tada Kinijos...>>>
 
Meile_su_Dievu.jpgPopiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu
Sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paskelbė trisdešimt penkis naujus šventuosius: 33 kankinius – tris vaikus, nužudytus dėl tikėjimo 1527 ir 1529 m. Meksikoje, du kunigus ir dvidešimt aštuonis pasauliečius nužudytus 1645 m. Brazilijoje, o taip pat du ...>>>
 
Apie_nepatogius_klausymus.jpgA. Svarinsko legenda ir nepatogūs klausimai
„Ar šis legendinis žmogus gyvena Lietuvoje? Kodėl taip mažai mes, jaunieji, apie jį žinome?“ – šiais savo dukros žodžiais monsinjoro Alfonso Svarinsko 80-mečiui skirtą pasakojimą kadaise užbaigė kaunietė gydytoja, dr. Ramunė Butkevičiūtė-Jurkuvienė. Prabėgo daugiau nei dešimt metų, tačiau situacija mažai tepasikeitė. Gal iš sąstingio išjudinti sugebės paprasčiausiai ...>>>
 
globeja.jpgLietuvos Globėja
Žmonės nuo seno garbina Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslą. Šis paveikslas, garsinantis Trakų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, užima garbingą vietą mūsų istorijoje. Pasak filosofo Antano Maceinos, istoriškai Marijos kultas vis labiau siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu: „Gal nebuvo pripuolamumas, kad ir savo vainikavimui jis pasirinkęs vieną iš didžiųjų Jos švenčių, būtent Gimimą, kuris yra mums nuo 1930 m. tapęs antrąja Tautos švente. Taip pat yra reikšmingas dalykas, kad žmonių tradicijose yra išlikę – ir taip nuo seno į istoriškas...>>>
 
kankiniai.jpgPranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai
1227 m. Danielius, Kalabrijos provincijolas Italijoje, ir šeši jo palydovai, broliai Angelas, Samuelis, Donulas, Leonas, Hugolinas ir Nikolas, gavę generalinio ministro palaiminimą, išvyko į Afriką skelbti Evangelijos musulmonams. Išsilaipinę Seutoje, jie pasiryžo pamokslauti šiame dideliame mieste. Prieš įžengdami į miestą, iš krikščionių pirklių jie sužinojo,...>>>
 
Svarinskas.jpgDokumentinio filmo kūrėjai kviečia atrasti „Kas vis dėlto yra Svarinskas?“
LRT dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ autoriai žurnalistas dr. Andrius Gudauskas ir režisierius Juozas Sabolius žiūrovus jau greitai pakvies herojaus istoriją išgirsti iš jo paties lūpų. Pirmoji vieša filmo peržiūra įvyks 2017 m. spalio 11 d. 15 val. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro ...>>>
 
Kanauninkas_Petras_Rauda.jpgKanauninką Petrą Raudą prisiminus
Panevėžio vyskupijos garbės kanauninkas Petras Rauda pristatomas ne savo tiesioginėje bažnyčios tarnystėje, o kaip visuomenininkas, mokytojas, asmenybė, palikusi pėdsaką to meto šviesuolių širdyse. Simboliška, bet nuo kapeliono pirmo žingsnio į mokyklą, Joniškio progimnaziją (1917 m.), prabėgo lygiai šimtas metų...>>>
 
Kas_teikia_santuokos_sakramenta.jpgKas teikia Santuokos sakramentą?
Jau daugiau nei du dešimtmečius ir Lietuvos katalikai turi malonę rengtis ypatingam – Santuokos – įvykiui katecheze bei įvairiais, nuolat tobulinamais, kursais. Tokia palydėjimo būtinybė kyla ne vien iš socialinių, bet pirmiausia iš teologinių paskatų. Mat katalikų tradicijoje vienintelis sakramentas, kurio teikėjas nėra dvasininkas, yra Santuoka. ...>>>

Į viršų

 
 
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}